Plakat Boccia 11.11.2022

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU
W INTEGRACYJNYM TURNIEJU BOCCIA
w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości
WĘGORZEWO, 11.11.2022r.

Organizator:  LKS Amators Pozezdrze.

Współorganizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie.

Honorowy Patronat: Marzenna Supranowicz Starosta Węgorzewski.

Miejsce: Hala sportowa OSiR Węgorzewo, ul Pionierów 6, 11-600 Węgorzewo.

Termin i czas : 11 listopada 2022r. (turniej jednodniowy)

 • Przyjazd drużyn – otwarcie Hali sportowej od godz. 8:30
 • uroczyste otwarcie turnieju: godz. 9:30
 • rozpoczęcie rozgrywek: godz. 9:45
 • gorący posiłek (zupa): godz. 13:00
 • zakończenie rozgrywek: godz. 15:00

Cel imprezy:

 • Popularyzacja gry Boccia jako formy aktywności ruchowej.
 • Integracja środowiska osób niepełnosprawnych i pełnosprawnych.

Warunki uczestnictwa:

Rozgrywki przeznaczone przede wszystkim dla osób niepełnosprawnych i seniorów. W turnieju mogą wziąć udział członkowie klubów, organizacji, stowarzyszeń i innych struktur działających na rzecz: osób z niepełnosprawnością ruchową oraz skupiających seniorów lub inne zaproszone pisemnie przez organizatora.

Karta zgłoszeniowa do pobrania dostępna pod linkiem (plik w formacie PDF): https://osir.wegorzewo.pl/wp-content/uploads/2022/10/KARTA-ZGLOSZENIOWA.pdf

Oświadczenia zawodniczki/zawodnika/opiekuna do pobrania dostępne pod linkiem (plik w formacie PDF): https://osir.wegorzewo.pl/wp-content/uploads/2022/10/Oswiadczenia.pdf

Klasyfikacja Turniejowa:

 • Rozgrywki Indywidualne (1 osoba) – mecze (2 – 4 rundy); max. 16 osób.
 • Rozgrywki drużynowe (3 osoby) – mecze 4-6 rund); max. 16 drużyn.
 • Mecze będą rozgrywane systemem „każdy z każdym” w 4 grupach po 4 zawodników/zawodniczek lub drużyn.
 • W drużynie i indywidualnie: grają razem kobiety i mężczyźni.

Przepisy i system rozgrywek:

W czasie gry obowiązują przepisy BISFed 2018-v.3 z następującymi wyjątkami:

 • Mecze trwają 6, 4 lub 2 rundy. W przypadku remisu nie ma dogrywki. W każdej rundzie uczestnicy/drużyny zdobywają małe punkty, które są sumowane po rozegraniu całego meczu. Wynik małych punktów decyduje: o wygranej, remisie i przegranej.
 • Zawodniczki/zawodnicy swoje rzuty wykonują w dowolnej pozycji: na stojąco, klęcząco lub siedząco i itp. Nie ma obowiązku dostosowania się do: zawodniczki/ zawodnika, drużyny jeżeli oni wykonują swoje rzuty w pozycji siedzącej, strona rywalizująca swoje rzuty może wykonywać dowolnie.
 • Zawodniczka/zawodnik nie może w trakcie rzutu bilą przekroczyć linii pola rzutu.
 • Organizator zapewnia bille. Uczestnicy będą mogli grać swoimi bilami. Mecze finałowe będą rozgrywane bilami z certyfikatem BISFed-u (bile licencjonowane).
  Punktacja:
 • za wygranie meczu uczestnik/drużyna otrzymuje 3 pkt. duże,
 • mecz zakończony remisem – uczestnicy/ drużyny otrzymują po 2 pkt. duże,
 • przegrany mecz – uczestnik/drużyna otrzymuje 1 pkt. duży,
 • za walkower (nieusprawiedliwione niestawienie się na mecz lub zdyskwalifikowany/ukarany czerwoną kartką) – uczestnik/drużyna otrzymuje – 0 pkt. dużych.

O miejscu w tabeli decyduje kolejno:

 • jak największa ilość zdobytych dużych pkt.
 • w przypadku równej ilości dużych punktów, decyduje – większa różnica zdobytych do straconych małych punktów.
 • W przypadku równej ilości dużych punktów i takiej samej różnicy ilości małych punktów, decyduje większa ilość zdobytych małych punktów.
 • w przypadku równej ilości dużych punktów, takiej samej różnicy i takiej samej ilości małych punktów zdobytych, decyduje – wynik bezpośrednich spotkań.
 • W przypadku dalszego nierozstrzygnięcia, decyduje dogrywka pomiędzy tymi drużynami.
 • Mecze turniejowe prowadzą sędziowie, wyznaczeni przez Organizatora.
 • Zawodnicy/czki mogą być karani żółtymi i czerwonymi kartkami.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek ze względów organizacyjnych.

  PROTESTY I ODWOŁANIA
 • Od decyzji sędziego można się odwołać (tylko w trakcie meczu), ostateczną decyzję podejmuje sędzia główny zawodów i jego rozstrzygnięcie jest  ostateczne i nie ma od niego odwołania.

  Nagrody:
 • Indywidualnie uczestnicy otrzymują: statuetki/pucharki za miejsca od 1-6.
 • Drużynowo ekipy otrzymują: statuetki/pucharki za miejsca 1-3.
 • Indywidualnie i drużynowo za miejsca 1-3 uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe.
 • Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy medal.

  Zgłoszenia do turnieju:
 • Zgłoszenia ekip należy dokonać poprzez kartę zgłoszeniową do dnia 07 listopada 2022 na adres: zdzislaw.brzozowski@osir.wegorzewo.pl .
 •  Opiekunowie zgłoszonych ekip potwierdzą swój udział  przez wypełnienie formularza osobowego przed samymi zawodami w dniu 11.11.2022 od godz. 8:30 w biurze sędziego głównego w Hali OSiR-u w Węgorzewie. W razie pytań prosimy dzwonić: 604-727-779 Zdzisław Brzozowski.
 • Uwaga: Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji ilości zgłoszeń. W turnieju max. może wystąpić 16 uczestników w grze indywidualnej i 16 drużyn. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Koszty udziału uczestników:

 • Zawodnicy/zawodniczki nie ponoszą żadnych kosztów.
 • Koszty dojazdu na turniej pokrywają jednostki delegujące.

Bezpieczeństwo na Turnieju:
Sędzia główny turnieju, ratownik medyczny i kierownicy poszczególnych ekip.

UWAGI KOŃCOWE

 • Mecze będą się odbywać na 8 boiskach.
 • Zawodniczki/zawodnicy poszczególnych reprezentacji powinni występować w jednolitych koszulkach.
 • Uczestnicy turnieju oraz osoby towarzyszące muszą posiadać na zmianę obuwie sportowe w celu wejścia na Halę sportową.
 • Organizator zapewnia szatnie na przebranie się uczestników oraz W-C.
 • Zawodniczki/zawodnicy uczestniczące w rozgrywkach, ich opiekunowie, trenerzy, osoby towarzyszące obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry.
 • Opiekunowie/kapitanowie swoich reprezentacji ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez ich uczestników.
 • Zawodnicy/czki biorące udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność.
 • Przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest podpisem przez osobę na oświadczeniu dostarczonym przez organizatora (w przypadku drużyn szkolnych lub klubowych przez dyrektora szkoły lub trenera).
 • Uczestnicy dodatkowo podpisują dwa oświadczenia: o przetwarzaniu danych osobowych oraz o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku.
 • Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa organizator.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów. Nakazuje się, by zawodnicy biorący udział w rozgrywkach poddali się badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia i na czas rozgrywek ubezpieczyli się.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach, z dojazdami na i z zawodów włącznie.
 • Organizator zapewnia: gorący napój (herbata, kawa) i posiłek (zupę).
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu oraz zmiany terminu turnieju.

15. Ochrona danych osobowych:

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA

Niniejsze oświadczenie przyjęto i podpisano w związku z organizacją przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie oraz LKS Amators Pozezdrze (dalej jako „Organizatorzy”) w dniu: 11.11.2022 roku zawodów sportowych pt.: „Integracyjny Turniej Boccia” – (dalej jako „Impreza”).

Imię i nazwisko …………………………….…………………………………………………………… – uczestnik Imprezy, zamieszkała/ły w miejscowości ………………………………………………………………….…………………..………, data ur. …………………………………………….

Niniejszym oświadczam, iż:

1.            Oświadczam, że jestem zdolna/zdolny*, moje dziecko jest zdolne* pod względem fizycznym i psychicznym do wzięcia udziału w Imprezie, o której mowa powyżej, nie są mi znane jakiekolwiek powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w Imprezie oraz, że uczestniczę w Imprezie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
2.            Zrzekam się prawa do dochodzenia względem Organizatora jakichkolwiek roszczeń z tytułu możliwych szkód na osobie lub mieniu powstałych podczas i w związku z moim uczestnictwem, uczestnictwem mojego dziecka* w Imprezie.
3.            Zapoznałam/zapoznałem* się z treścią regulaminu i w pełni go akceptuję.

…………………………………………………………………………….……………………………………….………………………….

               Miejscowość, data i czytelny podpis uczestnika / rodzica/ opiekuna prawnego*

Część poniżej wypełnia rodzic/opiekun prawny*. Nie podanie wszystkich danych rodzica/opiekuna prawnego* powoduje, że oświadczenie jest nieważne.

Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych*:
…………………….….……………………….………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy:……………………………………………………
Data i podpis rodziców/opiekunów prawnych*:
…………………………………………….……………..……………………………………………………………………………………

 * – niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie/ rodzica/ opiekuna prawnego*)

niniejszym oświadczam, iż na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w oświadczeniu o zdolności do wzięcia udziału w zawodach sportowych pn. „INTEGRACYJNEGO TURNIEJU BOCCIA” w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości organizowanego przez: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie z siedzibą przy ul. Turystycznej 13, 11- 600 Węgorzewo i LKS Amators Pozezdrze z siedzibą przy ul. Podleśnej 2/10 w Pozezdrzu.
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..
(miejscowość, data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie/ rodzica/ opiekuna prawnego*)

* – niepotrzebne skreślić

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę/ rodzica/ opiekuna prawnego*)

zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) niniejszym oświadczam, że:
TAK – wyrażam zgodę
NIE – nie wyrażam zgody
na przetwarzanie i wykorzystywanie mojego utrwalonego wizerunku oraz nieodpłatne i nieograniczone czasowo utrwalanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie i zwielokrotnianie  mojego wizerunku /mojego dziecka/* podopiecznego w formie fotografii, zapisów wideo, zarejestrowanych podczas zawodów sportowych pn.: „INTEGRACYJNEGO TURNIEJU BOCCIA” w ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości organizowanego przez: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie z siedzibą przy ul. Turystycznej 13, 11- 600 Węgorzewo i LKS Amators Pozezdrze z siedzibą przy ul. Podleśnej 2/10 w Pozezdrzu.Niniejsza zgoda ważna jest do odwołania i nie wymaga konieczności każdorazowego zatwierdzania zdjęcia/nagrania przed jego publikacją. Przyjmuję do wiadomości, iż wizerunek może zostać wykorzystany na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie, na portalu Facebook OSiR, prasie lokalnej a także w drukowanych materiałach informacyjnych w postaci broszur lub ulotek, w celach informacji i promocji konkursu oraz OSiR w Węgorzewie.

Zgoda jest dobrowolna, może być wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem do przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Oświadczam, iż zostałem/am* zapoznany/a* z klauzulą informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Węgorzewie a także o przysługujących prawach z tym związanych.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę/ rodzica/ opiekuna prawnego*)

* – niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA SPOSOBU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  PODCZAS ZAWDOÓW SPORTOWYCH PN. „INTEGRACYJNY TURNIEJ BOCCIA”

Szanowni Państwo,
realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwane dalej „RODO” ) informujemy, iż:
1.            Administrator Danych Osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie z siedzibą przy ul. Turystycznej 13, 11- 600 Węgorzewo reprezentowane przez Dyrektora Placówki. Z Administratorem Danych Osobowych (ADO) można skontaktować się pisząc pod wskazany adres e- mail: osir@wegorzewo.pl  lub telefonując pod numer: 87 428 52 34.

2.            Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji praw z tym związanych, pisząc na adres e- mail: hanna.draczkowska@gptogatus.pl 

3.            Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Państwa dane osobowe wskazane w oświadczeniu, przetwarzane będą na podstawie wyrażonej dobrowolnej zgody, w myśl z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe w postaci Państwa wizerunku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1  lit. a) RODO w zw. z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania i przeprowadzenia zawodów sportowych pn. „JESIENNE ŚWIĘTO BIEGÓW” a także w celu informacji i promocji działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie.

4.            Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych osobowych:
Podanie Państwa danych osobowych w oświadczeniu/ zgłoszeniu jest dobrowolne, jednak niezbędne by wziąć udział w zawodach sportowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

5.            Prawo do cofnięcia zgody:
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

6.            Okres przechowywania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Po tym czasie dane osobowe będą przechowywane przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7.            Odbiorcy danych osobowych:
Bez Państwa wiedzy i zgody Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych innym podmiotom. Jednak w niezbędnym zakresie i w trosce o najwyższą jakość świadczonych przez Administratora danych usług, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. organom ścigania, organom kontrolnym). Ponadto Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom wspierającym Administratora danych w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną, księgową, ochronę osób i mienia lub ochronę danych osobowych.

8.            Przekazywanie danych osobowych/ profilowanie:
Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą również wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

9.            Przysługujące prawa związane z ochroną danych osobowych:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, posiadają Państwo następujące uprawnienia:
– prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, na podstawie art. 15 RODO; – prawo do żądania sprostowania (poprawienia lub uzupełnienia) Państwa danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO; – prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO; – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; – prawo do przenoszenia danych osobowych, na podstawie art. 20 RODO; – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 21 RODO.

10.          Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
W przypadku stwierdzenia, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane z pominięciem przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, kancelaria@uodo.gov.pl

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support