Sponsor główny
Nowy Sztynort
Aparthotel Termy Uniejów

Nagrody:
– za miejsca I-IV nagrody o łącznej wartości 6000 zł 🙂
– puchary za miejsca I-IV (każdy zawodnik)

Każdy uczestnik turnieju otrzyma posiłek regeneracyjny oraz wodę.

Organizator zapewnia natryski 🙂

Zawody zostaną rozegrane na boiskach siatkówki plażowej w Sztynorcie.

Zapraszamy 🙂 do zapisów – są jeszcze wolne miejsca!

Zapisy:
– email – zapisy@osir.wegorzewo.pl (podając imiona i nazwiska zawodników, nr telefonu kontaktowego oraz czy są osoby pełnoletnie)
– tel. 507 049 845
– lub w dniu zawodów (pod warunkiem wolnych miejsc)
– limit par 16, decyduje kolejność zgłoszeń

Wpisowe:
– 30 zł od pary (15 zł od zawodnika) – przyjezdni
– 20 zł od pary (10 zł od zawodnika) – Powiat Węgorzewski
– zniżka 20% dla posiadaczy Węgorzewskiej Karty Dużej Rodziny
– osoby niepełnoletnie zwolnione z opłaty

Opłatę należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Węgorzewie:
85 1020 4753 0000 0102 0006 0350
z dopiskiem „ Imiona i nazwiska zawodników – opłata za Siatkówkę Plażową Mężczyzn”

Opłatę startową należy dokonać w terminie 7 dni od daty zapisu (w innym przypadku nie później niż do 12 sierpnia).

– Brak opłaty w terminie skutkować będzie skreśleniem z listy startowej.
– Z opłaty wpisowej zwolnione są osoby niepełnoletnie.
– Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną parę /drużynę/.
– Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.
– Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.
– Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę powinny ten fakt zgłosić organizatorowi w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.
– W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty należnej.
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji drużyny w przypadku podania danych niezgodnych z prawdą.

Uczestnictwo:
– osoby niepełnoletnie – ukończone 16 lat
– w przypadku drużyn, w których są niepełnoletni zawodnicy, drużyna musi posiadać pełnoletniego opiekuna!!!
– zawodnicy niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę opiekunów prawnych oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju – oświadczenie organizatora.
– każdy uczestnik zobowiązana jest przed rozpoczęciem turnieju do podpisania na drukach organizatora oświadczenia o uczestnictwie w turnieju na własne ryzyko oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby imprezy

0 CommentsZamknąć Komentarze

Zostaw komentarz