REGULAMIN
XXV Edycji Węgorzewskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej sezon (2020/2021)

I. ORGANIZATOREM LIGI JEST:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie.

II. SPONSORAMI LIGI SĄ:
1. Stadnina Koni przy Dworku Mazurskim Lizer w Stręgielku.
2. Piękny Brzeg – Ośrodek Wypoczynkowy Węgorzewo.

III. PARTNEREM LIGI JEST:
1. Gmina Węgorzewo.

IV. CEL ROZGRYWEK:
1. Popularyzacja piłki nożnej halowej.
2. Zagospodarowanie czasu wolnego po pracy i nauce poprzez aktywny wypoczynek.
3. Wyłonienie najlepszej drużyny, której zostanie przyznany tytuł Halowego Mistrza Ziemi Węgorzewskiej.

V. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA LIGI:
1. Od 15 listopada 2020 roku wg Terminarza.
2. Mecze będą rozgrywane w niedzielę od godziny 16:00 oraz dwie kolejki w soboty (12.12.2020 i 9.01.2021). Planowane zakończenie ligi koniec stycznia 2021 roku.
3. Sala główna Hali Miejskiej mieszczącej się przy ulicy Pionierów 6; 11-600 Węgorzewo.

VI. ZGŁOSZENIA DRUŻYN DO ROZGRYWEK:
1. Do rozgrywek zostaną dopuszczone zespoły, które:
a) do 10.11.2020 roku dopełnią poniższych formalności – dostarczą do organizatora:
 Kartę zgłoszeniową drużyny (przynajmniej 8 zawodników) wraz z oświadczeniami zawodników. Niepełnoletni dodatkowo: oświadczenie podpisane przez opiekuna prawnego. W/w dokumenty muszą być wypełnione: czytelnie, drukowanym pismem i podpisane czytelnie przez zawodników i kierownika/kapitana drużyny.
b) do 13.11.2020 do godz. 15:00 dostarczą potwierdzenie opłacenia części wpisowego 100,00 zł.
c) Opłatę startową za całe rozgrywki ustala się w wysokości 300,00 zł od drużyny, podzielona na 3 równe raty (po 100,00 zł). Pierwsza rata wpłaty jak wyżej. Druga rata do 28 listopada 2020. Trzecia do 24 grudnia 2020 roku.
d) Wpisowe można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie; ul. Zamkowa lub przelewem na konto bankowe w/w Urzędu: 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350 z dopiskiem „Nazwa drużyny – wpisowe: I rata∗; II rata∗; III rata∗ do XXV edycji WHLPN 2020/2021” (∗ niepotrzebne skreśl).
e) W przypadku sytuacji:
 gdy liga zostanie odwołana bez rozegrania I kolejki – organizator zwróci wpłatę pierwszej raty wpisowego.
 gdy rozgrywki zostaną odwołane przed rozpoczęciem IV kolejki – organizator zwróci wpłatę drugiej raty.
 gdy rozgrywki zostaną odwołane przed rozegraniem VII kolejki –
organizator zwróci wpłatę trzeciej raty.
f) W innych przypadkach wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.
g) Dane organizatora: OSiR Węgorzewo; ul. Turystyczna 13; 11-600 Węgorzewo. Osoba uprawniona do kontaktu: Zdzisław Brzozowski tel. 87 428 52 34; e-mail: zdzislaw.brzozowski@osir.wegorzewo.pl
h) Drużyny młodzieżowe (szkolne/klubowe) z terenu Gminy Węgorzewo pod opieką: nauczyciela lub trenera, są zwolnione z opłat pod warunkiem gry w tym zespole wyłącznie zawodników tej kategorii wiekowej lub szkoły.
2. 10.11.2020 roku o godzinie 18:00 w Hali Miejskiej OSiR-u, ul. Pionierów 6 w Węgorzewie odbędzie się spotkanie organizacyjne z przedstawicielami zgłoszonych drużyn do rozgrywek ligowych (ostateczny termin dopełnienia formalności zgłoszenia do ligi oraz ustalenie systemu rozgrywek).

VII. ZGŁOSZENIE ZAWODNIKÓW DO LIGI:
1. W rozgrywkach mogą brać udział: amatorzy i zawodnicy zrzeszeni w klubach (bez względu na klasę rozgrywkową) bez ograniczeń.
2. W lidze mogą uczestniczyć zawodnicy, którzy są zgłoszeni do rozgrywek i mają ukończone minimum 15 lat w dniu ich rozpoczęcia.
3. Drużyna może liczyć maksymalnie 15 zawodników. Do trzeciej kolejki (włącznie) można dopisywać zawodników. Z tego tytułu nie będzie pobierana opłata.
4. Zawodnik w rozgrywkach może reprezentować tylko jeden zespół.
5. Zawodnika uznaje się za uprawnionego do gry w danym zespole, jeżeli:
a) jego nazwisko i imię figuruje na „Karcie zgłoszeniowej drużyny”, potwierdzonej własnoręcznym podpisem, potwierdzonym przez kierownika drużyny oraz przez organizatora.
b) Zawodnik wypełni i podpisze „Oświadczenie uczestnictwa w rozgrywkach”. W przypadku osoby niepełnoletniej dodatkowo musi być zgoda rodziców lub opiekuna prawnego. W/w oświadczenie musi być dostarczone do organizatora.
6. Zawodnik wpisany do protokołu meczowego ma obowiązek posiadać dokument stwierdzający tożsamość i okazywać go na żądanie arbitrów spotkania lub organizatora rozgrywek. Kontrola dowodu tożsamości może nastąpić do momentu podpisania przez arbitra protokołu spotkania.

VIII. SYSTEM ROZGRYWEK I ORGANIZACJA:
1. W lidze występuje 11 drużyn, decyduje kolejność zgłoszeń wraz z dopełnionymi zaleceniami z pkt. IV.
2. Mecze będą rozgrywane według ustalonego terminarza XXV Edycji Węgorzewskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej sezonu (2020/2021).
3. System rozgrywek jest uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn.
4. Pierwsza faza rozgrywek -XI kolejek – runda zasadnicza (każdy z każdym).
5. Następna XII kolejka: drużyny, które po rundzie zasadniczej zajmą miejsca 1-4 i 5 – 8 rozegrają mecze półfinałowe wg zasady: I drużyna z IV drużyną; II z III – rywalizacja o końcowe miejsca w lidze I – IV oraz V drużyna z VIII drużyną i VI z VII – rywalizacja o końcowe miejsca w lidze V – VIII.
6. Drużyny, które po rundzie zasadniczej (po XI kolejkach) zajmą miejsca od IX do XI nie rozgrywają już dodatkowych spotkań i są sklasyfikowani w klasyfikacji końcowej na tych miejscach.
7. Drużyny w XII kolejce, które po rundzie zasadniczej zajęły wyższe miejsca będą uprzywilejowane. W normalnym czasie gry (2 x 15 minut) „remis” daje im zwycięstwo. Drużyna z niższego miejsca „musi” w normalnym czasie gry wygrać spotkanie, by grać w meczach finałowych.
8. Następna XIII kolejka (finałowa):
a) Mecz o VIII miejsce – pokonane drużyny z XII kolejki z meczu: V – VIII i VI i VII rundy zasadniczej.
c) Mecz o V miejsce – zwycięskie drużyny z XII kolejki z meczu: V – VIII i VI i VII rundy zasadniczej.
d) Mecz o III miejsce – pokonane drużyny z XII kolejki z meczu: I – IV i II i III rundy zasadniczej.
e) Mecz o I miejsce – zwycięskie drużyny z XII kolejki z meczu: I – IV i II i III rundy zasadniczej.
9. Drużyny w XIII kolejce, które po rundzie zasadniczej zajęły wyższe miejsca będą uprzywilejowane. W normalnym czasie gry (2 x 15 minut) „remis” daje im zwycięstwo. Drużyna z niższego miejsca „musi” w normalnym czasie gry wygrać spotkanie, by ostatecznie zająć wyższe miejsce.
10. W przypadku odwołania rozgrywek przed rozegraniem VII kolejki, wyniki ligi zostaną anulowane, a nagrody nie zostaną przyznane.
11. W przypadku odwołania ligi po rozegraniu VII kolejki, wyniki zostaną zachowane oraz zostaną przyznane nagrody.
12. Czas gry 2 x 15 minut (z 3 minutową przerwą).
13. Drużyny mogą brać jedną przerwę (1 minuta) tzw. „czas” w meczu.
14. W czasie ostatnich 2 minut meczu sędzia ma prawo do zatrzymania czasu w przerwach w grze.
a) czas jest zatrzymywany – jeżeli wynik meczu jest remisowy lub jedna z drużyn prowadzi lub przegrywa jedną lub dwoma bramkami.
b) czas nie jest zatrzymywany, jeżeli jedna z drużyn prowadzi lub przegrywa przynajmniej trzema bramkami.
15. Kapitanowie drużyn, na co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem meczu, powinni dostarczyć organizatorom protokół zawodów z wykazem zawodników grających w danym spotkaniu (nie można wpisywać zawodników, którzy nie uczestniczą w meczu). Protokół powinien być wypełniony drukowanym pismem i podpisany czytelnie przez kapitana drużyny.
16. Przed rozpoczęciem meczu drużyny, na znak sędziego, ustawiają się frontem do publiczności celem prezentacji.
17. Po zakończeniu meczu – protokół meczowy podpisują kapitanowie drużyn. W przypadku wątpliwości co do zapisanych w protokole przez sędziów i organizatorów ewentualnych, zaistniałych przypadków wydarzeń w trakcie tego meczu. Kapitan może wnieść swoje pisemne uwagi.
18. Drużyny wchodzą na rozgrzewkę 5 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia meczu.
19. Jeżeli jedna drużyna nie stawi się na boisku gotowa do gry najpóźniej 10 minut po terminie ustalonym przez organizatora, sędzia odgwizduje koniec zawodów, a drużynie przeciwnej przyznany zostanie walkower. W przypadku powiadomienia organizatora o spóźnieniu nie wynikającym z winny drużyny, tylko z przypadku „losowego”, organizator podejmuje decyzję o późniejszym rozegraniu spotkania lub przełożeniu na inny termin.
20. Drużyna, która nie stawi się do rozegrania meczu będzie ukarana „walkowerem” (wynik 3:0). Trzy punkty przyznane są w tej sytuacji drużynie przeciwnej.
21. „Oddanie” dwóch meczy walkowerem w całych rozgrywkach, powoduje automatycznie wycofanie drużyny z dalszych rozgrywek. Wyniki z jej udziałem zostaną anulowane tylko wtedy, gdy rozegra 50% lub mniej spotkań. Jeżeli rozegra więcej niż 50% spotkań, w kolejnych meczach przeciwnikom przyznane będą walkowery.
22. Powyższy zapis obowiązuje również w przypadku, gdy drużyna sama zrezygnuje z udziału w rozgrywkach.
23. W szczególnych przypadkach drużyna ma prawo zwrócić się do organizatora z pisemnym wnioskiem przełożenia spotkania:
a) Wymagana zgoda drużyny przeciwnej.
b) Konieczność wniesienia opłaty w wysokości 50,00 zł.
24. Wniosek z odpowiednio uzasadnionym powodem przełożenia spotkania, musi wpłynąć do organizatora najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem meczu, wynikającym z terminarza rozgrywek.
25. Nowy termin zawodów organizator ustali w porozumieniu z zainteresowanymi zespołami.
26. Spotkania czterech ostatnich kolejek nie mogą być przekładane na termin późniejszy, muszą być rozegrane bez zmian godzinowych. Można natomiast rozegrać spotkania w terminie wcześniejszym (awansem), powiadamiając o tym fakcie odpowiednia wcześnie organizatora na piśmie.
27. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminarza rozgrywek.
28. Kapitanom drużyn przysługuje prawo do sprawdzenia tożsamości zawodników. Kapitan może zgłosić taką chęć sędziemu, najpóźniej przed rozpoczęciem drugiej połowy meczu, którego lub których zawodników chce sprawdzić tożsamość. Sędzia ma obowiązek poinformować o tym fakcie kapitana drużyny przeciwnej. Potwierdzeniem tożsamości jest każdy ważny dokument ze zdjęciem.
29. Za wystawienie do składu zawodnika nie uprawnionego do gry zostaje przyznany walkower dla drużyny poszkodowanej (walkower 3:0), w wypadku, gdy w obu drużynach wystąpią zawodnicy nieuprawnieni to zostanie przyznany walkower obustronny (brak przydziału punktów).
30. Drużyny mogą składać protesty pisemne odnośnie zauważonych nieprawidłowości czy też złamania regulaminu przez inne zespoły lub zawodników w ciągu 24 godzin od chwili zakończenia meczu. Warunkiem rozpatrywania protestu jest wpłacenie kaucji w wysokości 100,00 zł. W razie uznania zasadności kaucja zostanie zwrócona, w przeciwnym wypadku przepada na rzecz organizatora.

IX. PUNKTACJA:
1. Zwycięstwo – 3 pkt.
2. Remis – 1 pkt.
3. Porażka – 0 pkt.
4. Walkower – 0 pkt. 0:3 w bramkach.
5. Obustronny walkower – 0 pkt. i 0:3 w bramkach dla obu drużyn.

X. KLASYFIKACJA:
1. Kolejność zespołów w tabeli (runda zasadnicza) ustala się według ilości zdobytych punktów.
2. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przy dwóch zespołach o kolejności decyduje:
a) Wynik bezpośredniego spotkania.
b) Korzystniejsza różnica bramek w spotkaniach tych drużyn.
c) Różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek.
d) Większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek.
e) Dodatkowy mecz.
3. W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły, o zajętym miejscu decyduje:
a) Liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami.
b) Korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn.
c) Korzystniejsza różnica bramek we wszystkich we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek.
d) Przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu.

XI. SANKCJE KARNE:
1. W rozgrywkach obowiązują kary indywidualne w postaci: napomnień – żółta kartka oraz wykluczeń: czerwona kartka (drużyna gra 2 minuty w osłabieniu). Ocena rodzaju przewinienia zależy tylko i wyłącznie od decyzji sędziego prowadzącego zawody i jest nieodwołalna.
2. Wszystkie sprawy związane z karami i wykroczeniami rozpatrywane będą przez organizatora w oparciu o sankcje karne przedstawione w dalszej części niniejszego regulaminu.
3. Zawodnik automatycznie jest odsunięty od kolejnego meczu, jeżeli:
a) Otrzyma bezpośrednio czerwoną kartkę.
b) Otrzyma 3 żółtą kartkę.
c) Otrzyma 5 żółtą kartkę.
4. Zawodnik zostanie odsunięty na dwa spotkania po otrzymaniu 7 żółtej kartki.
5. Za otrzymanie czerwonej kartki w konsekwencji dwóch żółtych kartek w jednym meczu zawodnik nie jest karany automatycznym odsunięciem od następnego spotkania. Drużyna gra w osłabieniu przez 2 minuty. Ewentualna kara w następnym spotkaniu zależy od ilości żółtych kartek jakie otrzymał zawodnik dotychczas.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia nałożonej kary za czerwoną kartkę w przypadku, np. : brutalnego faulu czy wybitnie niesportowego zachowania.
7. Odpowiedzialność za kontrolę kar (żółte i czerwone kartki) u poszczególnych zawodników w swoich drużynach spoczywa na kierownikach zespołów.
8. Zawodnik wykluczony (czerwona kartka) nie może powrócić do gry, ani zajmować miejsca na ławce rezerwowych.
9. Konsekwencje czerwonych kartek w meczu:
a) zawodnik rezerwowy (za wykluczenie z meczu – czerwona kartka) może wejść na boisko po upływie 2 minut, o ile wcześniej drużyna osłabiona nie straci bramki.
b) w/w pod pkt. dotyczą przypadków, jeżeli 4 zawodników gra przeciwko 5 i tracą bramkę.
c) Jeżeli obie drużyny mają po 4 zawodników i pada bramka – obie drużyny nie uzupełniają składu.
d) Jeżeli 3 zawodników gra przeciwko 4 lub 5 i traci bramkę – może uzupełnić skład 1 zawodnikiem.
e) Jeżeli obie drużyny mają po 3 zawodników i pada bramka – obie drużyny nie uzupełniają składu.
f) Uzupełnienie składu wymaga zgody sędziego czasowego, a w razie jego braku, drugiego sędziego.
10. Drużyna zostanie ukarana walkowerem (walkower 3:0) jeżeli:
a) Zostanie zdekompletowana, na parkiecie pozostanie mniej niż 3 zawodników (3 czerwone kartki jednocześnie).
b) Nie stawi się na wyznaczone terminarzem spotkanie w przeciągu 10 minut od godziny rozpoczęcia meczu.
c) Odmawia udziału w grze, pomimo, że sędzia chce je wznowić.
d) Samowolnie opuści pole gry – kary biegną do końca zgodnie z zegarem.
e) Wystąpi nieuprawniony zawodnik.
f) Swoim postępowaniem uniemożliwia rozegranie meczu.
g) Sędzia, sędziowie lub organizatorzy zostaną czynnie znieważeni przez zawodników.
h) Lub wystąpią inne nie przewidziane sytuacje które organizator zakwalifikuje jako naruszenie przepisów.

XII. PRZEPISY GRY – FAULE AKUMULOWANE:
1. W rozgrywkach obowiązują przepisy gry w piłkę nożną zespołów pięcioosobowych Futsal, za wyjątkiem wyszczególnionych w tym regulaminie.
2. Zawodnicy swojej drużyny mogą podawać do swojego bramkarza.
3. Zawodnik ma 4 sekundy czasu na rozpoczęcie, wznowienia gry: rzut z autu, rzut rożny; rzut wolny i rzut od bramki.
4. Przy wykonywaniu: podań z autów i rzutów rożnych zawodnicy drużyny przeciwnej muszą się znajdować przynajmniej 5 metry od piłki. Za celowe utrudnianie rozpoczęcia gry, zawodnik zostanie ukarany żółtą kartką.
5. Faule akumulowane – pierwsze 4 faule popełnione przez daną drużynę podczas jednej połowy meczu karane są rzutami wolnymi bezpośrednimi.
6. Wykonanie rzutów wolnych – zawodnicy drużyny przeciwnej mają prawo ustawić mur obronny, wszyscy zawodnicy muszą się znajdować co najmniej 5 metrów od piłki, zanim zostanie ona wprowadzona do gry.
7. Przedłużony rzut karny – począwszy od 5 zarejestrowanego faulu jednej z drużyn w każdej połowie meczu, drużyna przeciwna wykonuje przedłużony rzut karny (10 metrów od linii bramkowej). Piłkę ustawioną na drugim punkcie karnym uderza się bezpośrednio na bramkę. Zawodnik wykonujący rzut musi być właściwie zidentyfikowany. Pomiędzy piłką a bramką nie może się znajdować żaden zawodnik, z wyjątkiem bramkarza drużyny broniącej. Bramkarz musi pozostać we własnym polu karnym w odległości, co najmniej 5 m od piłki.
8. W przypadku gdy piąty faul lub kolejny był popełniony na własnej połowie pomiędzy linią 10 metrów, a linią bramkową, drużyna, której przyznano rzut wolny może wybrać czy wykonać go z drugiego punktu karnego czy z miejsca gdzie przewinienie miało miejsce.
9. Czas trwania pierwszej i drugiej połowy zawodów, musi być przedłużony, aby umożliwić wykonanie ewentualnego rzutu wolnego, podyktowanego za piąty lub kolejny faul akumulowany.

XIII. NAGRODY:
1. I miejsce – 500,00 zł dla drużyny.
2. II miejsce – 300,00 zł dla drużyny.
3. III miejsce – 200,00 zł dla drużyny.
4. Puchary dla wszystkich drużyn.
5. Dla zawodników mistrza ligi: nagrody rzeczowe i medale.
6. Nagrody rzeczowe i statuetki dla:
a) MVP – Najlepszy zawodnik – decyzja kapitanów drużyn i organizatora.
b) Najlepszego bramkarza – decyzja kapitanów drużyn i organizatora.
c) Najlepszego strzelca
7. Nagrody zostaną wręczone na uroczystym zakończeniu Ligi.
„W związku z przedwczesnym zakończeniem WHLPN spowodowanym obostrzeniami wprowadzonymi w wyniku epidemii SARS-CoV-2, organizator postanowił nie przyznawać nagród finansowych w obecnej edycji”.

XIV. SPRAWY KOŃCOWE:
1. Drużyny biorące udział w rozgrywkach zobowiązane są do występowania w jednolitych koszulkach, przy czym bramkarze obydwu zespołów muszą się ubiorem od pozostałych zawodników. Kapitan drużyny powinien posiadać opaskę na ramieniu, wskazującą jego funkcję. Każda drużyna zobligowana jest zapewnić sobie pełne, jednakowe, ponumerowane stroje sportowe we własnym zakresie.
2. Każdy zawodnik posiada obuwie sportowe do gry w hali – jasna płaska podeszwa. Zakaz gry w szutrówkach i w śniegówkach.
3. Organizator zabezpiecza sędziów i opiekę medyczną.
4. Organizator zabezpiecza boisko i piłki meczowe oraz piłki do rozgrzewki przed meczowej (po jednej dla każdej z drużyn).
5. Organizator zabezpiecza dla zawodników szatnię.
6. Organizator zaleca, by zawodnicy we własnym zakresie poddali się badaniom lekarskim.
7. Organizator nie wymaga od zawodników zaświadczeń lekarskich, jedynie zaświadczeń o zdolności do gry.
8. Zawodnicy występują na własne ryzyko i odpowiedzialność. Ubezpieczenie zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków mający związek z udziałem w rozgrywkach XXV Edycji Węgorzewskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej sezonu (2020/2021), drużyny ponoszą we własnym zakresie.
9. Organizator zobowiązuje się do udzielania aktualnych informacji o wynikach w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych OSiR-u Węgorzewo.
10. Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada.
11. Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
12. Każdy uczestnik XXV Edycji Węgorzewskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej sezonu (2020/2021) deklaruje, że nie będzie domagał się żadnych rekompensat w przypadku wypadku lub kontuzji wynikającej z uczestnictwa w zawodach. Uczestnicy ligi organizowanej przez OSiR Węgorzewo wyrażają zgodę na robienie i publikowanie zdjęć na: osir.wegorzewo; www.faceboock.com/osirwegorzewo/i plakatach promujących wydarzenie oraz na swobodne dysponowanie zdjęciami w ramach współpracy z innymi jednostkami promującymi aktywny wypoczynek.
13. Rozgrywki ligowe będą się odbywać bez udziału publiczności.
14. Organizator planuje z każdego meczu danej kolejki przeprowadzać transmisje telewizyjne.
15. W związku z wystąpieniem stanu epidemii w/w Liga może być odwołana z przyczyn niezależnych od organizatora.
16. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.

XIV . SARS-CoV-2 – OGŁOSZONY STAN EPIDEMII W POLSCE.

1. Podczas zawodów obowiązują aktualne przepisy „w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”.
2. Mecze ligowe będą rozgrywane bez obecności kibiców. Na halę będą mogli wejść tylko zawodnicy + kierownik/trener/opiekun danej drużyny za okazaniem identyfikatora.
3. Przed rozpoczęciem każdego meczu ligowego wszyscy zawodnicy będą musieli podpisać dodatkowe oświadczenie „covidowe” o swoim stanie zdrowia.
4. Zawodnicy drużyn grających w lidze będą mogli wejść tylko na swój mecz, 20 minut przed jego rozpoczęciem i będą musieli opuścić halę 10 minut po rozegraniu swojego meczu.
5. Zawodnicy nie będą mogli skorzystać z prysznica.
6. Przed każdą kolejką ligową będzie wywieszona na drzwiach wejściowych Hali Miejskiej informacja o godzinach wejść na halę sportową poszczególnych zawodników drużyn.

XV. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie, ul. Turystyczna 13, 11-600 Węgorzewo.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. 533 327 047 oklinska@togatus.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w imprezach sportowych organizowanych przez Administratora – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji imprez.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w imprezie.

XVI. Inne, nie ujęte niniejszym regulaminem, sprawy rozstrzyga organizator.

Życzymy udanych rozgrywek, osiągnięcia sukcesu i miłego spędzenia czasu wolnego od pracy i nauki.

Węgorzewo, 15 listopada 2020 roku

ORGANIZATOR

 

Karta zgłoszeniowa drużyny – kliknij tutaj!

Oświadczenie zawodnika – kliknij tutaj!

Terminarz ligi – kliknij tutaj!

TERMINARZ
 XXV Węgorzewskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej (sezon 2020/2021)

 

I Kolejka – 15 listopada 2020

 

Godz. 16:00       (2) Sami Swoi – (11) Kormoran

Godz. 16:50       (3) Oleńka Giżycko – (10) Żubr Budry

Godz. 17:40       (4) Bonus Pastor – (9) Amators Pozezdrze

Godz. 18:30       (5) Omet Srokowo – (8) Fire Fighters

Godz. 19:20      (6) Start Kruklanki – (7) Four Fun

Pauza – (1) Piekarnia Kruklanki

 

II Kolejka – 22 listopada 2020

 

Godz. 16:00   (8)  Fire Fighters – (6) Start Kruklanki

Godz. 16:50   (9) Amators Pozezdrze – (5) Omet Srokowo

Godz. 17:40   (10) Żubr Budry – (4) Bonus Pastor

Godz. 18:30   (11) Kormoran – (3) Oleńka Giżycko

Godz. 19:20    (1) Piekarnia Kruklanki – (2) Sami Swoi

Pauza – (7) Four Fun

 

III Kolejka – 29 listopada 2020

 

Godz. 16:00   (3) Oleńka Giżycko – (1) Piekarnia Kruklanki

Godz. 16:50   (4) Bonus Pastor – (11) Kormoran

Godz. 17:40   (5) Omet Srokowo – (10) Żubr Budry

Godz. 18:30   (6) Start Kruklanki – (9) Amators Pozezdrze

Godz. 19:20    (7) Four Fun – (8) Fire Fighters

Pauza – (2) Sami Swoi

 

IV Kolejka – 06 grudnia 2020

 

Godz. 16:00   (9) Amators Pozezdrze – (7) Four Fun

Godz. 16:50   (10) Żubr Budry – (6) Start Kruklanki

Godz. 17:40   (11) Kormoran – (5) Omet Srokowo

Godz. 18:30   (1) Piekarnia Kruklanki – (4) Bonus Pastor

Godz. 19:20    (2) Sami Swoi – (3) Oleńka Giżycko

Pauza – (8) Fire Fighters

 

V Kolejka – 12 grudnia 2020 – sobota

 

Godz. 16:00   (4) Bonus Pastor – (2) Sami Swoi

Godz. 16:50   (5) Omet Srokowo – (1) Piekarnia Kruklanki

Godz. 17:40   (6) Start Kruklanki – (11) Kormoran

Godz. 18:30   (7) Four Fun – (10) Żubr Budry

Godz. 19:20    (8) Fire Fighters – (9) Amators Pozezdrze

Pauza – (3) Oleńka Giżycko

 

VI Kolejka – 13 grudnia 2020

 

Godz. 16:00   (10) Żubr Budry – (8) Fire Fighters

Godz. 16:50   (11) Kormoran – (7) Four Fun

Godz. 17:40   (1) Piekarnia Kruklanki – (6) Start Kruklanki

Godz. 18:30   (2) Sami Swoi – (5) Omet Srokowo

Godz. 19:20    (3) Oleńka Giżycko – (4) Bonus Pastor

Pauza – (9) Amators Pozezdrze

 

VII Kolejka – 20 grudnia 2020

 

Godz. 16:00   (5) Omet Srokowo – (3) Oleńka Giżycko

Godz. 16:50   (6) Start Kruklanki – (2) Sami Swoi

Godz. 17:40   (7) Four Fun – (1) Piekarnia Kruklanki

Godz. 18:30   (8) Fire Fighters – (11) Kormoran

Godz. 19:20    (9) Amators Pozezdrze – (10) Żubr Budry

Pauza – (4)

 

VIII Kolejka – 27 grudnia 2020

 

Godz. 16:00   (11) Kormoran – (9) Amators Pozezdrze

Godz. 16:50   (1) Piekarnia Kruklanki – (8) Fire Fighters

Godz. 17:40   (2) Sami Swoi – (7) Four Fun

Godz. 18:30   (3) Oleńka Giżycko – (6) Start Kruklanki

Godz. 19:20    (4) Bonus Pastor – (5) Omet Srokowo

Pauza – (10) Żubr Budry

 

COVID-19: w związku z dalszymi decyzjami Ministerstwa Zdrowia w sprawie przedłużenia dalszych obostrzeń „w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”, organizator XXV edycji Węgorzewskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej w sezonie 2020-2021 podjął decyzję o zakończeniu rozgrywek.

 

Bonus Pastor

Nazwisko i imięNr koszulkiIlość rozegranych meczyStrzelone bramkiKartka żółtaKartka czerwonaPiątka kolejki
Bilbin Damian941
Mickiewicz Kajetan135
Duda Kacper0
Fal Piotr19621
Fedusio Jakub34
Galiniewski Patryk2073
Jurczak Jakub337VIII;
Kun Adam12721III;
Predko Mariusz3441IV;
Puchalski Jan662
Radzewicz Krystian4731
Wałach Stanisław236
Wargała Bartosz77
Jurkiewicz Daniel185

Omet Srokowo

Nazwisko i imięNr koszulkiIlość rozegranych meczyStrzelone bramkiKartka żółtaKartka czerwonaPiątka kolejki
Droździel Hubert15II;
Putkowski Jakub185
Ossowski Łukasz961
Mazuro Krzysztof442
Awtuch Damian521
Potyra Patryk10611
Łydziński Daniel69
8
Szmyd Wojciech744III;
Raiński Rafał1164
Gryczka Adam641
Duda Mateusz7754II; VI;
Papliński Mateusz125
Dwulat Marcin0
Kowalski Michał87
Swacha-Sock Łukasz9923

Oleńka

Nazwisko i imięNr koszulkiIlość rozegranych meczyStrzelone bramkiKartka żółtaKartka czerwonaPiątka kolejki
Bijata Piotr16VI;
Koleśnik Krzysztof104
Pawlik Piotr779
Siedzik Paweł573VIII;
Dębek Mateusz941
Reczek Piotr24
Rutkowski Mariusz27201II; III; VI; VII;
Zienda Radosław1266
Wiszniewski Krystian13431
Rutkowski Jacek6712IV;
Pawlik Julian2

Piekarnia Kruklanki

Nazwisko i imięNr koszulkiIlość rozegranych meczyStrzelone bramkiKartka żółtaKartka czerwonaPiątka kolejki
Zaniewski Paweł17
Baniewski Mariusz57
Sochacz Sebastian831
Kłak Kamil271
Rusiak Filip9614II; V;
Karbowski Miłosz2065VIII;
Dawidziuk Robert11771VI;
Fidziukiewicz Jarosław652
Powierża Kamil441
Kuszmider Damian751
Turżonek Daniel2252
Charkiewicz Marek0
Osiński Piotr0

Sami Swoi

Nazwisko i imięNr koszulkiIlość rozegranych meczyStrzelone bramkiKartka żółtaKartka czerwonaPiątka kolejki
Klisko Maciej151I;
Drozd Łukasz9612
Czatrowski Piotr775
Maciejewski Rafał877I;
Iwanowski Krzysztof10422
Maciejewski Karol2721
Zdobych Adrian1353VIII;
Drapała Paweł156
Bendek Rafał371V;
Wójtowicz Tomasz184
Mikłaszewicz Marcin631
Jarosz Łukasz177
Klimko Przemysław14711
Sęktas Karol16611

Amators Pozezdrze

Nazwisko i imięNr koszulkiIlość rozegranych meczyStrzelone bramkiKartka żółtaKartka czerwonaPiątka kolejki
Rudaś Mateusz16IV;
Masłowski Łukasz741
Markiewicz Mateusz941
Dzienis Tomasz1151
Zajnowski Kamil522
Brudzyński Kamil1061
Denes Łukasz86101I;
Jęksa Ariel351
Zawadzki Mateusz24
Jęksa Damian644
Baran Przemysław0
Taraszkiewicz Kamil0
Szumada Adam0
Kornacki Arkadiusz1721

Four Fun

Nazwisko i imięNr koszulkiIlość rozegranych meczyStrzelone bramkiKartka żółtaKartka czerwonaPiątka kolejki
Wysocki Adrian14VII;
Ordowski Damian91
Sulowski Rafał0
Wysocki Damian105
Balcerzak Konrad0
Giebel Karol265
Tkacz Łukasz99331
Gaiński Łukasz243I;
Gaiński Adam24
Hnat Rafał11
Wojtczuk Damian2
Denes Krystian53

Fire Fighters

Nazwisko i imięNr koszulkiIlość rozegranych meczyStrzelone bramkiKartka żółtaKartka czerwonaPiątka kolejki
Sawicz Niko1371III; VII:
Łojko Rafał145
Bohun Dawid1161
Łojko Łukasz5
Potoczny Dawid2261
Wierzbicki Mateusz84
Sikora Tomasz10621
Baran Daniel7623
Piniaga Mateusz1633
Żebrowski Piotr559I; VI;
Szczygieł Mateusz751
Świerzbin Jakub1
Kokocki Szymon2752
Kruk Szymon1521

Start Kruklanki

Nazwisko i imięNr koszulkiIlość rozegranych meczyStrzelone bramkiKartka żółtaKartka czerwonaPiątka kolejki
Siwicki Przemysław16V;
Rucki Tomasz2361
Mila Szymon16642III;
Romanowicz Rafał1131
Wójtowicz Kamil31
Duda Bartosz142
Bierć Zdzisław0
Dywański Łukasz4
Kamiński Kacper15722
Gałązka Mateusz996
Karpiński Krzysztof9612
Strzałkowski Tomasz51
Charytoniuk Mirosław84IV;
Łasiński Damian133
Makarzec Michał73

Kormoran

Nazwisko i imięNr koszulkiIlość rozegranych meczyStrzelone bramkiKartka żółtaKartka czerwonaPiątka kolejki
Oszako Kacper17
Biaduń Marcin151
Maliszewski Daniel985II; VIII;
Klein Stanisław1171
Łokietek Krzysztof3631IV;
Kodeniec Piotr136
Walaszczyk Szymon9974
Krupa Szymon1271V;
Ossowski Sebastian8321
Babicz Bartłomiej2
Pawlukiewicz Maciej134
Depta Patryk9041
Duda Marek54
Hałuszko Kamil132
Herbaczewski Wiktor45

Żubr Budry

Nazwisko i imięNr koszulkiIlość rozegranych meczyStrzelone bramkiKartka żółtaKartka czerwonaPiątka kolejki
Baran Kamil14
Rapita Anatol97
Korotko Dariusz251
Mnich Rafał2
Czura Cezary36
Ostrowski Dawid10721
Narewski Dawid774
Prokop Jakub127
Siechodnik Radosław262VII;
Wicha Piotr661
Dowejko Kacper1372
Rapita Piotr5
Prazner Marcin0
Romańczuk Piotr0
Mnich Piotr1
I kolejka – 15 listopada 2020

 

Sami Swoi – Kormoran   3:0 (1:0)

Bramki: Maciejewski Rałał x 2 i Sęktas Karol

Żółte kartki – Iwanowski Krzysztof i Klimko Przemysław (Sami Swoi)

 

Oleńka Giżycko – Żubr Budry  6:1  (3:0)

Bramki: Rutkowski Mariusz x 2; Pawlik Piotr; Wiszniewski Krystian; Rutkowski Jacek i Zienda Radosław  //  Korotko Dariusz

 

Bonus Pastor – Amators Pozezdrze  1:4  (0:2)

Bramki: Puchalski Jan  //  Denes Łukasz x 2; Jęksa Damian i samobójcza.

Żółte kartki: Masłowski Łukasz i Brudzyński Kamil (Amators)

 

Omet Srokowo – Fire Fighters  3:2 (2:1)

Bramki: Awtuch Damian; Raiński Rafał i Gryczka Adam  //  Żebrowski Piotr x 2

 

Start Kruklanki – Four Fun  1:5 (0:1)

Bramki: Karpiński Krzysztof  //  Gaiński Łukasz x 3 i Tkacz Łukasz x 2

Żółta kartka: Kamiński Kacper (Start)

 

II Kolejka – 22 listopada 2020

 

 Fire Fighters – Start Kruklanki 2:2  (1:0)

Bramki: Żebrowski Piotr i Sawicz Niko //  Romanowicz Rafał i Rucki Tomasz

Żółta kartka: Sikora Tomasz

 

Amators Pozezdrze – Omet Srokowo  0:1  (0:0)

Bramka: Potyra Patryk

Żółte kartki: Markiewicz Mateusz  // Potyra Patryk

 

Żubr Budry – Bonus Pastor 2:2  (1:1)

Bramki: Narewski Dawid x 2 // Fal Piotr i Galiniewski Patryk

Żółta kartka: Kun Adam

 

Kormoran – Oleńka Giżycko  2:2  (O:0)

Bramki: Klein Stanisław i Maliszewski Daniel  //  Rutkowski Mariusz x 2

Żółta kartka: Wiszniewski Krystian

 

Piekarnia Kruklanki – Sami Swoi  4:2  (0:1)

Bramki:  Turzonek Daniel; Kuszmider Damian; Dawidziuk Robert i Rusiak Filip  //  Maciejewski Rafał i Iwanowski Krzysztof

Żółte kartki: Iwanowski Krzysztof, Klisko Maciej

 

Pauza – Four Fun

 

III Kolejka – 29 listopada 2020

 

 Oleńka Giżycko – Piekarnia Kruklanki 7:1  (3:0)

Bramki: Rutkowski Mariusz; Rutkowski Jacek x 2; Pawlik Piotr x 2 i Wiszniewski Krystian x 2//  Karbowski Miłosz

Najlepszy zawodnik meczu: Rutkowski Mariusz (Oleńka)

 

Bonus Pastor – Kormoran  3:2  (0:2)

Bramki: Fal Piotr, Galiniewski Patryk i Kun Adam  //  Walaszczyk Szymon i Maliszewski Daniel

Najlepszy zawodnik meczu: Kun Adam (Bonus Pastor)

 

Omet Srokowo – Żubr Budry 7:3  (2:3)

Bramki: Swacha-Sock Łukasz x 3; Szmyd Wojciech x 2; Ossowski Łukasz  i Mazuro Krzysztof // Dowejko Kacper; Ostrowski Dawid i bramka samobójcza

Najlepszy zawodnik meczu: Szmyd Wojciech (Omet)

 

Start Kruklanki – Amators Pozezdrze  4:1  (3:1)

Bramki: Mila Szymon x 2; Kamiński Kacper i Strzałkowski Tomasz  //  Denes Łukasz

Żółte kartki:  Karpiński Krzysztof i Kamiński Kacper

Najlepszy zawodnik meczu: Mila Szymon (Start)

 

Four Fun – Fire Fighters  1:7  (1:3)

Bramki:  Denes Krystian  //  Żebrowski Piotr x 3; Piniaga Mateusz; Sikora Tomasz x 2 i Baran Daniel

Żółta kartka: Baran Daniel (Fire)

Najlepszy zawodnik meczu: Sawicz Niko (Fire Fighters)

 

Pauza – Sami Swoi

 

IV Kolejka – 6 grudnia 2020

 

 Amators Pozezdrze – Four Fun 6:2  (3:1)

Bramki: Denes Łukasz x 3; Zajnowski Kamil x 2 i Jęksa Ariel  // Denes Krystian i Hnat Rafał

Najlepszy zawodnik meczu: Rudaś Mateusz (Amators)

 

Żubr Budry – Start Kruklanki   1:2  (1:1)

Bramki: Ostrowski Dawid  //  Mila Szymon x 2

Żółte kartki:  Ostrowski Dawid  // Mila Szymon

Najlepszy zawodnik meczu:  Charytoniuk Mirosław(Start)

 

Kormoran – Omet Srokowo  1:0  (0:0)

Bramka: Walaszczyk Szymon

Najlepszy zawodnik meczu: Łokietek Krzysztof (Kormoran)

 

Piekarnia Kruklanki – Bonus Pastor  5:4  (2:2)

Bramki: Dawidziuk Robert x 2 (w tym 1 karny przedłużany); Rusiak Filip x 2 i Turżonek Daniel  //  Predko Mariusz; Radzewicz Krystian, Puchalski Jan i Kun Adam (karny przedłużany)

Żółte kartki: Dawidziuk Robert i Fidziukiewicz Jarosław x 2

Najlepszy zawodnik meczu: Predko Mariusz (Bonus Pastor)

 

Sami Swoi – Oleńka Giżycko 1:5  (3:0)

Bramki: Maciejewski Karol  //  Rutkowski Mariusz; Rutkowski Jacek x 2; Pawlik Piotr i Siedzik Paweł

Najlepszy zawodnik meczu: Rutkowski Jacek (Oleńka)

 

Pauza – Fire Fighters

 

V Kolejka – 12 grudnia 2020

 

 Bonus Pastor – Sami Swoi  1:3  (0:1)

Bramki:  Galiniewski Patryk, samobójcza//  Maciejewski Rafał; Bendek Rafał

Żółta kartka: Fal Piotr (Bonus)

Zawodnik spotkania: Bendek Rafał (Sami Swoi)

 

Omet Srokowo – Piekarnia Kruklanki   3:4  (1:3)

Bramki:  Szmyd Wojciech x 2 i Duda Mateus  //  Rusiak Filip x 4

Zawodnik spotkania: Rusiak Filip (Piekarnia Kruklanki)

 

Kormoran – Start Kruklanki  1:0  (1:0)

Bramka: Krupa Szymon

Zawodnicy meczu: Krupa Szymon (Kormoran) i Siwicki Przemysław (Start)

 

Four Fun – Żubr Budry 0:3   (walkower)

Drużyna Four Funa nie stawiła się na mecz

 

 

Fire Fighters – Amators Pozezdrze 2:5  (2:1)

Bramki: Piniaga Mateusz i Szczygieł Mateusz //  Jęksa Damian x 2, Denes Łukasz x 2 i Kornacki Arkadiusz

Żółta kartka: Kornacki Szymon x 2

Czerwone kartki: Potoczny Dawid (Fire) i Denes Łukasz (Amators)

Zawodnik meczu: Jeksa Damian (Amators)

 

Pauza – Oleńka Giżycko

 

VI Kolejka – 13 grudnia 2020

 

Żubr Budry – Fire Fighters 2:4 (0:0)

Bramki:  Wicha Piotr i Narewski Dawid  //  Żebrowski Piotr x 3 i Baran Daniel

Zawodnik spotkania: Żebrowski Piotr (Fire Fighters)

 

Kormoran – Four Fun 3:0 walkower

Drużyna Four Funa nie stawiła się na mecz.

 

Piekarnia Kruklanki – Start Kruklanki 8:1 (3:0)

Bramki: Dawidziuk Robert x 3; Rusiak Filip x 2; Karbowski Miłosz x 2 i Powierża Kamil  // Kamiński Kacper

Żółta kartka: Mila Szymon (Start)

Zawodnik spotkania: Dawidziuk Robert (Piekarnia)

 

Sami Swoi – Omet Srokowo  4:4   (3:2)

Bramki:  Maciejewski Rafał; Klimko Przemysław; Czatrowski Piotr x 2  // Duda Mateusz x 3 i Raiński Rafał;

Żółte kartki: Maciejewski Karol  i Drozd Łukasz x 2 (Sami Swoi)

Zawodnik spotkania: Duda Mateusz (Omet Srokowo)

 

Oleńka – Bonus Pastor  8:0 (2:0)

Bramki:  Rutkowski Mariusz x 5; Rutkowski Jacek; Zienda Radosław i Siedzik Paweł

Zawodnik spotkania: Rutkowski Mariusz i Bijata Piotr (Oleńka)

 

Pauza – Amators Pozezdrze

 

VII kolejka – 20 grudnia 2020

 

Omet Srokowo – Oleńka Giżycko  0:5   (0:2)

Bramki:  Rutkowski Mariusz x 3 i Rutkowski Jacek x 2

Żółta kartka: Rutkowski Mariusz (Oleńka)

Zawodnik spotkania: Rutkowski Mariusz (Oleńka)

 

Start Kruklanki – Sami Swoi  2:3   (0:1)

Bramki:  Kamiński Kacper; Mila Szymon i bramka samobójcza  // Maciejewski Rafał i Czatrowski Piotr

Żółte kartki: Mila Szymon  (Start) // Sęktas Karol (Sami Swoi)

Zawodnik spotkania: Zdobych Adrian (Sami Swoi)

 

Four Fun – Piekarnia Kruklanki  1:4 (1:2)

Bramki: Tkacz Łukasz  //  Dawidziuk Robert; Rusiak Filip x 3

Żółta kartka: Tkacz Łukasz (Four Fun)

Zawodnik spotkania: Wysocki Adrian (Four Fun)

 

Fire Fighters – Kormoran 1:3 (0:1)

Bramki:  Piniaga Mateusz  //  Walaszczyk Szymon; Maliszewski Daniel i Ossowski Sebastian

Żółte kartki: Baran Daniel x 2 (Fire) //  Łokietek Krzysztof (Kormoran)

Czerwona kartka: Depta Patryk (Kormoran)

Zawodnik spotkania: Sawicz Niko (Fire Fighters)

 

Amators Pozezdrze – Żubr Budry  2:4 (0:3)

Bramki: Jęksa Damian i Dzienis Tomasz  //  Siechodnik Radosław x 2; Dowejko Kacper i Narewski Dawid

Zawodnik spotkania: Siechodnik Radosław (Żubr Budry)

 

Pauza – Bonus Pastor

 

VIII kolejka – 27 grudnia 2020
Kormoran – Amators Pozezdrze 6:2 (2:2)

Bramki: Walaszczyk Szymon; Maliszewski Daniel x 2; Łokietek Krzysztof x 2 i Herbaczewski Wiktor // Denes Łukasz x 2
Zawodnik spotkania: Maliszewski Daniel (Kormoran)

Piekarnia Kruklanki – Fire Fighters 6:1 (3:1)

Bramki: Karbowski Miłosz x 2; Rusiak Filip x 2 Kłak Kamil i Sochacz Sebastian // Kruk Szymon
Żółta kartka: Bohun Dawid (Fire)
Zawodnik spotkania: Karbowski Miłosz (Piekarnia)

Sami Swoi – Four Fun 10:1 (5:0)

Bramki: Czatrowski Piotr x 2; Maciejewski Rafał; Zdobych Adrian x 3; Maciejewski Karol; Iwanowski Krzysztof; Drozd Łukasz; Mikłaszewicz Marcin // Denes Krystian
Zawodnik spotkania: Zdobych Adrian (Sami Swoi)

Oleńka Giżycko – Start Kruklanki 21:0 (9:0)

Bramki: Rutkowski Mariusz x 6 i Rutkowski Jacek x 4; Zienda Radosław x 4; Pawlik Piotr x 5; Siedzik Paweł; Dębek Mateusz
Żółta kartka: Karpiński Krzysztof (Start)
Zawodnik spotkania: Siedzik Paweł (Oleńka)

Bonus Pastor – Omet Srokowo 0:3 (0:2)

Bramki: Raiński Rafał x 2; Mazuro Krzysztof
Żółta kartka: Bilbin Damian (Bonus Pastor)
Zawodnik spotkania: Jurczak Jakub (Bonus Pastor)

Pauza – Żubr Budry
Tabela po I kolejce – 15 listopada 2020

Tabela XXVI WHLPN

Miejsce drużynyMeczeBramkiPunkty
1. OLEŃKA GIŻYCKO745 : 1518
2. OMET SROKOWO733 : 1316
3. PIEKARNIA KRUKLANKI728 : 2115
4. SAMI SWOI729 : 2612
5. AMATORS POZEZDRZE717 : 1910
5. VĘGORIA WĘGORZEWO II721 : 269
6. ŻUBR BUDRY724 : 373
8. MAMRY II GIŻYCKO79 : 490
Tabela po II kolejce – 22 listopada 2020

II kolejka - XXV WHLPN

Miejsce drużynyMeczeBramkiPunkty
1. Omet Srokowo24:26
2. OLEŃKA GIŻYCKO28 : 34
3. FOUR FUN15 : 13
4. Piekarnia Kruklanki14 : 23
5. AMATORS POZEZDRZE24 : 23
6. SAMI SWOI25 : 43
7. FIRE FIGHTERS24 : 51
8. KORMORAN22 : 51
9. BONUS PASTOR23 : 61
10. START KRUKLANKI23 : 71
11. ŻUBR BUDRY23 : 81
Tabela po III kolejce – 29 listopada 2020

III kolejka - XXV WHLPN

Miejsce drużynyMeczeBramkiPunkty
1. Omet Srokowo311 : 59
2. OLEŃKA GIŻYCKO315 : 47
3. FIRE FIGHTERS311 : 64
4. START KRUKLANKI37 : 84
5. BONUS PASTOR36 : 84
6. SAMI SWOI25 : 43
7. AMATORS POZEZDRZE35 : 63
8. FOUR FUN26 : 83
9. Piekarnia Kruklanki25 : 93
10. KORMORAN34 : 81
11. ŻUBR BUDRY36 : 151
Tabela po IV kolejce – 6 grudnia 2020

IV kolejka - XXV WHLPN

Miejsce drużynyMeczeBramkiPunkty
1. OLEŃKA GIŻYCKO420 : 510
2. OMET SROKOWO411 : 69
3. START KRUKLANKI49 : 97
4. AMATORS POZEZDRZE411 : 86
5. PIEKARNIA KRUKLANKI310 : 136
6. FIRE FIGHTERS311 : 64
7. BONUS PASTOR410 : 134
8. KORMORAN45 : 84
9. SAMI SWOI36 : 93
10. FOUR FUN38 : 143
11. ŻUBR BUDRY47 : 171
Tabela po V kolejce – 12 grudnia 2020

V kolejka - XXV WHLPN

Miejsce drużynyMeczeBramkiPunkty
1. OLEŃKA GIŻYCKO420 : 510
2. AMATORS POZEZDRZE516 : 109
3. OMET SROKOWO514 : 109
4. PIEKARNIA KRUKLANKI414 : 169
5. START KRUKLANKI59 : 107
6. KORMORAN56 : 87
7. SAMI SWOI49 : 106
8. FIRE FIGHTERS413 : 114
9. BONUS PASTOR511 : 164
10. ŻUBR BUDRY510 : 174
11. FOUR FUN48 : 173
Tabela po VI kolejce – 13 grudnia 2020

VI kolejka - XXV WHLPN

Miejsce drużynyMeczeBramkiPunkty
1. OLEŃKA GIŻYCKO528 : 513
2. PIEKARNIA KRUKLANKI522 : 1712
3. OMET SROKOWO618 : 1410
4. KORMORAN69 : 810
5. AMATORS POZEZDRZE516 : 109
6. FIRE FIGHTERS517 : 137
7. SAMI SWOI513 : 147
8. START KRUKLANKI610 : 187
9. ŻUBR BUDRY612 : 214
10. BONUS PASTOR611 : 244
11. FOUR FUN58 : 203
Tabela po VII kolejce – 20 grudnia 2020

VII kolejka - XXV WHLPN

Miejsce drużynyMeczeBramkiPunkty
1. OLEŃKA GIŻYCKO633 : 516
2. PIEKARNIA KRUKLANKI626 : 1815
3. KORMORAN712 : 913
4. SAMI SWOI616 : 1610
5. OMET SROKOWO718 : 1910
6. AMATORS POZEZDRZE618 : 149
7. FIRE FIGHTERS618 : 167
8. ŻUBR BUDRY716 : 237
9. START KRUKLANKI712 : 217
10. BONUS PASTOR611 : 244
11. FOUR FUN69 : 243
Tabela po VIII kolejce – 27 grudnia 2020

VIII kolejka - XXV WHLPN

Miejsce drużynyMeczeBramkiPunkty
1. OLEŃKA GIŻYCKO754 : 519
2. PIEKARNIA KRUKLANKI732 : 1918
3. KORMORAN818 : 1116
4. SAMI SWOI726 : 1713
5. OMET SROKOWO821 : 1913
6. AMATORS POZEZDRZE720 : 209
7. FIRE FIGHTERS719 : 227
8. ŻUBR BUDRY716 : 237
9. START KRUKLANKI812 : 427
10. BONUS PASTOR711 : 274
11. FOUR FUN710 : 343

Ostateczne wyniki XXV edycji Węgorzewskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej sezonu 2020/21

I miejsce – Oleńka Giżycko

II – Piekarnia Kruklanki

III – Kormoran

IV – Sami Swoi

V – Omet Srokowo

VI – Amators Pozezdrze

VII – Fire Fighters

VIII – Żubr Budry

IX – Start Kruklanki

X – Bonus Pastor

XI – Four Fun

Wyróżnienia indywidualne:

Król strzelców – Rutkowski Mariusz (20 bramek) Oleńka Giżycko

Najlepszy bramkarz – Sawicz Niko (Fire Fighters)

Najlepszy zawodnik – Rusiak Filip (Piekarnia Kruklanki)

Uwaga! Zakończenie rozgrywek XXV WHLPN po rozegraniu VIII kolejek!

Oleńka Giżycko mistrzem XXV Węgorzewskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej.

Rozgrywki zostały zakończone z dniem 26 lutego 2021 po rozegraniu VIII kolejek.

W związku COVID-19 i dalszymi decyzjami Ministerstwa Zdrowia w sprawie przedłużenia dalszych obostrzeń od 27.02.2021 roku „w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w województwie warmińsko-mazurskim”.

Organizator rozgrywek XXV edycji Węgorzewskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej sezonu 2020/2021 podjął decyzję w sprawie zakończenia rozgrywek.

W lidze rozegrano osiem kolejek, ostatnia kolejka odbyła 27 grudnia 2020 roku. Od tego czasu był zakaz rozgrywania meczy w rozgrywkach amatorskich, a w najbliższym czasie nie będzie możliwości dokończenia tych rozgrywek. W dodatku w drużynach WHLPN uczestniczą zawodnicy zrzeszeni grający w IV i niższych ligach WMZPN i przygotowują się do rundy wiosennej.

Z uwagi z powyższym oraz zgodnie z regulaminem w/w ligi pkt. VIII, ppkt. 10: „W przypadku odwołania ligi po rozegraniu VII kolejek, wyniki zostaną zachowane oraz zostaną przyznane nagrody”.

Oleńka
Rutkowski Mariusz: 2; 2; 1; 1; 5; 3; 6;  (20) – król strzelców

Pawlik Piotr: 1; 2; 1; 5;  (9)

Wiszniewski Krystian: 1; 2  (3)

Zienda Radosław: 1; 1; 4  (6)

Rutkowski Jacek: 1; 2; 2; 1; 2; 4;  (12)

Siedzik Paweł: 1;

Dębek Mateusz: 1;

Siedzik Paweł: 1; 1;

 

Four Fun

Gaiński Łukasz: 3

Tkacz Łukasz: 2; 1;

Denes Krystian: 1; 1; 1;

Hnat Rafał: 1;

Amators Pozezdrze

Denes Łukasz: 2; 1; 3; 2; 2;  (10)

Jęksa Damian: 1; 2; 1;  (4)

Zajnowski Kamil: 2;

Jęksa Ariel: 1;

Kornacki Arkadiusz: 1;

Dzienis Tomasz: 1;

 

Sami Swoi

Maciejewski Rafał: 2; 1; 1; 1; 1; 1;  (7)

Sęktas Karol: 1

Iwanowski Krzysztof: 1; 1;

Maciejewski Karol: 1; 1;

Bendek Rafał: 1;

Czatrowski Piotr: 2; 1; 2;  (5)

Klimko Przemysław: 1;

Drozd Łukasz: 1;

Zdobych Adrian: 3;

Mikłaszewicz Marcin: 1;

 

Omet Srokowo

Awtuch Damian: 1

Raiński Rafał: 1; 1; 2  (4)

Gryczka Adam: 1

Potyra Patryk: 1

Swacha-Sock Łukasz: 3  (3)

Szmyd Wojciech: 2; 2;  (4)

Mazuro Krzysztof: 1; 1;

Ossowski Łukasz: 1;

Duda Mateusz: 1; 3;

Samobójcza: 1;

 

Fire Fighters

Żebrowski Piotr: 2; 1; 3; 3;    (9)

Sawicz Niko: 1 – najlepszy bramkarz

Sikora Tomasz: 2;

Piniaga Mateusz: 1; 1; 1;

Baran Daniel: 1; 1;

Szczygieł Mateusz: 1;

Kruk Szymon: 1;

 

Kormoran

Klein Stanisław: 1;

Maliszewski Daniel: 1; 1; 1; 2;  (5)

Walaszczyk Szymon: 1; 1; 1; 1;  (4)

Krupa Szymon: 1;

Ossowski Sebastian: 1;

Łokietek Krzysztof: 2;

Herbaczewski Wiktor: 1;

 

Bonus Pastor

Puchalski Jan: 1; 1

Galiniewski Patryk: 1; 1; 1;  (3)

Fal Piotr: 1; 1;

Kun Adam: 1; 1;

Predko Mariusz: 1;

Radzewicz Krystian: 1;

Samobójcza: 1; 1;

 

 

Start Kruklanki

Karpiński Krzysztof: 1;

Rucki Tomasz: 1;

Mila Szymon: 2; 2; 1  (5)

Kamiński Kacper: 1; 1; 1;

Strzałkowski Tomasz: 1;

Romanowicz Rafał: 1

samobójcza: 1

 

Żubr Budry

Korotko Dariusz: 1;

Narewski Dawid: 2; 1; 1;  (4)

Ostrowski Dawid: 1; 1;

Dowejko Kacper: 1; 1;

Wicha Piotr: 1;

Siechodnik Radosław: 2;

 

Piekarnia Kruklanki

Rusiak Filip: 1; 2; 4; 2; 3; 2;   (14) – najlepszy zawodnik

Dawidziuk Robert:1; 2; 3; 1  (7)

Turzonek Daniel:1; 1;

Kuszmider Damian: 1;

Karbowski Miłosz: 1; 2; 2;  (5)

Powierża Kamil: 1;

Sochacz Sebastian: 1;

Kłak Kamil: 1;

 

 

Oleńka

Wiszniewski Krystian: żk (22.11);

Rutkowski Mariusz: żk (20.12);

 

Four Fun

 

Amators Pozezdrze

Denes Łukasz: czk (12.12) – pauza 20.12.2020

Masłowski Łukasz: żk (15.11);

Brudzyński Kamil: żk (15.11);

Markiewicz Mateusz: żk (22.11);

 

Sami Swoi

Iwanowski Krzysztof: żk (15.11); żk (22.11);

Klimko Przemysław: żk (15.11);

Klisko Maciej: żk (22.11);

Maciejewski Karol: żk (13.12);

Drozd Łukasz: żk (13.12); (13.12)

Sęktas Karol: żk (20.12);

 

Omet Srokowo

Potyra Patryk: żk (22.11);

 

Fire Fighters

Potoczny Dawid: czk (12.12) – pauza 13.12.2020

Sikora Tomasz: żk (22.11);

Baran Daniel: żk (29.11); żk (20.12); żk (20.12) – pauza 27.12.2020

Kokocki  Szymon: żk (12.12); żk (12.12);

Bohun Dawid: żk (27.12);

 

Kormoran

Łokietek Krzysztof: żk (20.12)

Depta Patryk: czk (20.12) – pauza 27.12.2020

 

Bonus Pastor

Kun Adam: żk (22.11);

Fal Piotr: żk (12.12);

Bilbin Damian: żk (27.12);

 

Start Kruklanki

Kamiński Kacper: żk (15.11); żk (29.11);

Karpiński Krzysztof: żk (29.11); żk (27.12);

Mila Szymon: żk (06.12); (13.12); żk (20.12) – pauza 27.12.2020

Żubr Budry

Ostrowski Dawid: żk (06.12);

 

Piekarnia Kruklanki

Dawidziuk Robert: żk (06.12);

Fidziukiewicz Jarosław: żk (06.12); żk (06.12);

 

HISTORIA WĘGORZEWSKIE HALOWEJ LIGI PIŁKI NOŻNEJ

I. Edycja – 1996/1997
1. Miejsce – Kormoran
2. Chrobry
3. Telkom
Ligę rozegrano w Hali Miejskiej przy ulicy Braci Ejsmontów. Była to hala o wymiarach 30 x 16 metrów, grano o tak zwane bandy, którymi były ściany hali. Taki sposób gry powodował wiele przypadkowości i bramki padały w najmniej oczekiwanych okolicznościach. W I edycji wystąpiło 12 zespołów, grano „każdy z każdym”. Królem strzelców został – Tomasz Wierzchowski (18 bramek), najlepszym bramkarzem – Andrzej Ducki (obaj z Kormorana).

 

II. Edycja – 1997/1998
1. Kormoran
2. Unia
3. Iskra
W II edycji rywalizowało aż 17 zespołów. Ukazał się nawet artykuł w „Przeglądzie Sportowym”, pt. tytułem: „Tłok pod dachem”. Na rozgrywki przychodziły tłumy kibiców. Hala, która mogła pomieścić 300 osób, prawie zawsze była przepełniona. Wstęp na ligę był płatny.

 

III. Edycja – 1998/1999
1. Kormoran
2. Granica Armaty
3. Apple Juice
Liga została podzielona na I ligę (10 najlepszych zespołów poprzedniej edycji) i II liga (pozostałe drużyny).

 

IV. Edycja – 1999/2000
1. Kormoran
2. Unia
3. Bielpol
W I lidze grało 12 zespołów. Najpierw wszystkie zespoły rywalizowały systemem „każdy z każdym”. Następnie z zachowaniem zdobyczy punktowych i bramek, według zajętych miejsc (1-6 i 7-12) podzielono zespoły na dwie grupy. Grupa 1-6 rywalizowała o mistrzostwo, grano także „każdy z każdym”. Kormoran po raz czwarty z rzędu zdobył Mistrzostwo.

 

V. Edycja – 2000/2001
1. Unia
2. Kormoran
3. Boss
W I lidze rywalizowało 12 zespołów. Najpierw wszystkie zespoły rywalizowały systemem „każdy z każdym”. Czołową ósemkę podzielono na dwie grupy, wg klucza. Grupy A:1; 8; 4 i 5. Grupa B: 2; 3; 6 i 7. Ekipy trafiając do utworzonych nowych grup traciły dotychczasowe zdobycze punktowe i bramkowe i zaczynały półfinały od przysłowiowego „zera”. Drużyny z miejsc 9-12 rywalizowały o pozostanie w I lidze (2 drużyny spadały do II ligi), z utrzymanymi zdobyczami punktowymi i bramkowymi z rundy zasadniczej . W tak utworzonych grupach, grano jeszcze raz „każdy z każdym”. Następnie rozegrano mecze finałowe, wg schematu:
Mecz o mistrzostwo ligi: 1drużyna grupy A z 1 drużyną grupy B
Mecz o III: 2A z 2B
Mecz o V: 3A z 3B
Mecz o VII: 4A z 4B

 

VI. Edycja – 2001/2002
1. Unia
2. Kormoran
3. Bielpol I
W I lidze grało 12 zespołów. Najpierw wszystkie zespoły rywalizowały systemem „każdy z każdym”. Następnie z zachowaniem połowy zdobytych punktów rywalizowano jeszcze jedną rundę w silniejszej grupie A i słabszej B.
Królem strzelców został: Ostrowski Grzegorz (Unia) – 35 bramek.
Najlepszym obrońcą: Wołodźko Jacek (Kormoran).
Najwszechstronniejszym piłkarzem: Madej Janusz (Płomień)
Najlepszymi bramkarzami: Bartysiak Bogdan (Bielpol) i Bober Artur (PKS Arpem)

 

VII. Edycja – 2002/2003
1. Unia
2. Kormoran
3. PGK Gołdap
Ligę rozegrano na nowo wybudowanej Hali Miejskiej przy ulicy Pionierów 6. Mecze rozgrywano na boisku o wymiarach 20×40 metrów. W I lidze grało 12 zespołów, systemem „każdy z każdym”, rozegrano XI kolejek. W rozgrywkach po raz pierwszy wprowadzono klasyfikację fair play w celu wyłonienia zespołu grającego najbardziej zgodnie z przepisami. W ostatniej kolejce gościem honorowym był ówczesny senator RP, a przed laty wielki piłkarz – Grzegorz Lato.

 

VIII. Edycja – 2003/2004
1. Unia
2. Kormoran
3. Apple Juice
W I lidze grało 10 zespołów. Najpierw wszystkie zespoły rywalizowały systemem „każdy z każdym”. Następnie cztery najlepsze ekipy utworzyły grupę mistrzowską i w niej też ekipy zagrały „każdy z każdym”. Na ceremonii zakończenia ligi był obecny ponownie Grzegorz Lato.
Królem strzelców został: Grunwald Tomasz (Płomień)
Najlepszym zawodnikiem: Bicki Sławomur (BOSS Oldboy)
Najlepszymi technikami: Klein Stanisław (Kormoran) i Żerucha Michał (Unia)
Najlepszymi bramkarzami: Bartysiak Bogdan (Unia)

 

IX. Edycja – 2004/2005
1. Unia
2. Apple Juice
3. Płomień
Do rozgrywek przystąpiło 15 drużyn, które zostały podzielone na dwie grupy (8) i (7). Po rozegraniu rundy wstępnej w/w grupach. Trzy najlepsze ekipy z każdej grupy utworzyły pulę finałową, a pozostali grali o miejsca 7-15. W grupie mistrzowskiej drużyny przystąpiły do decydującej rozgrywki z wyzerowanymi punktami i bramkami. Sześć drużyn zagrało jeszcze dodatkowych pięć kolejek.

 

X. Edycja – 2005/2006
1. Unia
2. Gobi
3. Płomień
W dziesiątej jubileuszowej edycji WHLPN zmienił się układ sił. Do grona faworytów dołączyła ekipa GOBI oparta na większości na pracujących w tej firmie zawodnikach IV-ligowej Vęgorii. Rozgrywki została podzielone na I i II ligę, w każdej z nich wystąpiło po 8 zespołów. Najpierw rywalizowano „każdy z każdym, następnie cztery najlepsze ekipy grały o mistrzostwo lub awans. Drużyny z pozostałych miejsc grały o V-VIII.

 

XI. Edycja – 2006/2007
1. Jaba Daba Duuu
2. Kormoran
3. GOBI
Pierwszy raz ligę wygrała nowo powstała ekipa Jaba Daba Duu, złożona z zawodników sześciokrotnego mistrza ligi Unii i wzmocniona zawodnikami z Giżycka i Olsztyna. Regulamin rozgrywek był tak skonstruowany, że emocje z kolejki na kolejkę były coraz większe, a swoje apogeum osiągnęły ostatniego dnia, kiedy rozgrywano mecze o miejsca. Już sam fakt, że o ostatecznej klasyfikacji decydował ten jeden mecz, a rezultaty z fazy wstępnej nie miały już żadnego znaczenia powodował, że ekipy dawały z siebie wszystko stwarzając przy okazji niezłą gratkę dla około 450 widzów, którzy przez trzy zimowe miesiące zasiadali na hali, żeby dopingować swoich ulubieńców.

 

XII. Edycja – 2007/2008
1. GOBI
2. Jaba Daba Duuu
3. Płomień
Rozgrywki zostały podzielone na dwie ligi. Ekstraliga – 6 drużyn i I liga 8 zespołów.

 

XIII. Edycja – 2008/2009
1. Jaba Daba Duuu
2. GOBI
3. Esculap
Rozgrywki zostały podzielone na dwie ligi. Ekstraliga – 7 drużyn i I liga 9 zespołów. Pierwszy raz w historii ligi zabrakło drużyny Kormorana (obostrzenia regulaminowe w drużynie mogło grać tylko 2 zawodników zrzeszonych). Królem strzelców ekstraligi został – Wołowik Michał (GOBI0 – 13 bramek. Skład Jaba Daba Duuu: Tomasz Jaszczuk, Grzegorz Kozłowski, Przemysław Wierciszewski, Paweł Kaczor, Paweł Palanis, Rafał Timoszuk, Piotr Reczek, Krzysztof Koleśnik, Krzysztof Łokietek, Andrzej Koleśnik i Paweł Barczak.

 

XIV. Edycja – 2009/2010
1. Jaba Daba Duuu
2. Plus Węgorzewo
3. Esculap
Rozgrywki zostały podzielone na dwie ligi. Ekstraliga – 6 drużyn i I liga 8 zespołów. W I lidze zadebiutowała drużyna Los Amatores za sprawą Rafała Buczka (na razie bez sukcesu) z braćmi Kun – Dominik i Patryk.
Królem strzelców ekstraligi został: Piotr Kodeniec (Apple Juice) 19 bramek, a I ligi: Wołowik Michał (Sami Swoi) 23 bramki.

 

XV. Edycja – 2010/2011
1. Los Amatores
2. Kormoran
3. Apple Juice
Rozgrywki zostały podzielone na dwie ligi. Ekstraliga – 6 drużyn i I liga 6 zespołów.

 

XVI. Edycja – 2011/2012
1. Esculap
2. Płomień
3. DKS Tym-Gaz
Od 2011 roku WHLPN jest już rozgrywana jako jedna liga. W XV edycji uczestniczyło 9 drużyn. W rozgrywkach zabrakło drużyny Kormorana.
Królem strzelców został: Wicha Piotr (DKS Tym-Gaz) 16 bramek.
Najlepszym bramkarzem: Melnyk Wojciech (Los Amatores)
Najlepszym zawodnikiem: Mróz Tomasz (Płomień)

 

XVII. Edycja – 2012/2013
1. Esculap
2. Los Amatores
3. Kormoran
W rozgrywkach ligowych uczestniczyło 10 drużyn. Drugi raz z rzędu mistrzostwo zdobyła ekipa Esculapa.
Królem strzelców został: Grzebieniak Tomasz (Esculap) 26 bramek.

 

XVIII. Edycja – 2013/2014
1. Kormoran
2. Amar Kruklanki
3. Sami Swoi
W rozgrywkach ligowych uczestniczyło 10 drużyn.
Królem strzelców został: Kodeniec Piotr (Płomień) 24 bramki.
Najlepszym bramkarzem: Matejko Paweł (Amar).
Najlepszym zawodnikiem: Pruszyński Kamil (Kormoran).

 

XIX. Edycja – 2014/2015
1. Kormoran
2. Apple Juice
3. DKS Tym-Gaz Żagielboy
W rozgrywkach ligowych uczestniczyło 6 drużyn.
Królem strzelców został: Taraszkiewicz Kamil (Piekarnia).
Najlepszym bramkarzem: Wójtowicz Sebastian (Kormoran).
Najlepszym zawodnikiem: Kodeniec Piotr (Apple).

 

XX. Edycja – 2015/2016
1. Areszt Śledczy Giżycko
2. DKS Tym-Gaz Żagielboy
3. Kormoran
W rozgrywkach ligowych uczestniczyło 7 drużyn. Pierwszy raz w historii ligi mistrzem została drużyna z poza Węgorzewa.
Królem strzelców został: Biaduń Marcin (Kormoran) 17 bramek.
Najlepszym bramkarzem: Mikułko Patryk (DKS).
Najlepszym zawodnikiem: Kamiński Kamil (AŚ Giżycko).

 

XXI. Edycja – 2016/2017
1. Kormoran
2. Omet Srokowo
3. Sami Swoi
W rozgrywkach ligowych uczestniczyło 7 drużyn.
Królem strzelców został: Potyra Patryk (Omet).
Najlepszym bramkarzem: Brandt Marcin (Kormoran).
Najlepszym zawodnikiem: Klein Stanisław (Kormoran).

 

XXII. Edycja – 2017/2018
1. Blaugrana Giżycko
2. Kormoran
3. Bonus Pastor
W rozgrywkach ligowych uczestniczyło 8 drużyn.
Królem strzelców został: Pawlik Piotr (Blaugrana) 19 bramek.
Najlepszym bramkarzem: Oszako Kacper (Kormoran).
Najlepszym zawodnikiem: Rutkowski Mariusz (Blaugrana).

 

XXIII. Edycja – 2018/2019
1. Omet Srokowo
2. Blaugrana
3. Kormoran
W rozgrywkach ligowych uczestniczyło 9 drużyn.
Królem strzelców został: Pawlik Piotr (Blaugrana) 18 bramek.

 

XXIV. Edycja – 2019/2020
1. Oleńka Giżycko
2. Kormoran
3. Omet Srokowo
W rozgrywkach ligowych uczestniczyło 9 drużyn.
Królem strzelców został: Rutkowski Jacek (Oleńka).
Najlepszym bramkarzem: Oszako Kacper (Kormoran).
Najlepszym zawodnikiem: Swacha Łukasz (Omet).

 

Ilość zdobytych Tytułów Mistrza Węgorzewskiej Ziemi (WHLPN):
Kormoran – 7
Unia – 6
Jaba Daba Duuu – 3
Esculap – 2
GOBI – 1
Los Amatores – 1
Areszt Śledczy Giżycko – 1
Blaugrana Giżycko – 1
Omet Srokowo – 1
Oleńka Giżycko – 1


Oleńka Giżycko mistrzem XXV WHLPN.
Liga została zakończona  po rozegraniu ośmiu kolejek!

COVID-19: w związku z dalszymi decyzjami Ministerstwa Zdrowia w sprawie przedłużenia dalszych obostrzeń od 2021-02-27 „w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w województwie warmińsko-mazurskim”, Organizator XXV edycji Węgorzewskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej w sezonie 2020-2021 podjął decyzję o zakończeniu rozgrywek.

W lidze rozegrano osiem kolejek, ostatnia odbyła się 27 grudnia 2020 roku. Po tym terminie wprowadzono zakaz rozgrywek amatorskich. Niestety, w najbliższym czasie poprzez wprowadzone obostrzenia epidemiologiczne, nie będzie możliwości dokończenia ligi . Ponadto, w drużynach WHLPN uczestniczą zawodnicy zrzeszeni w IV i niższych ligach WMZPN, obecnie przygotowujący się do rundy wiosennej.

Zgodnie z regulaminem w/w ligi pkt. VIII, ppkt 10: „W przypadku odwołania ligi po rozegraniu VII kolejek, wyniki zostaną zachowane oraz zostaną przyznane nagrody”.

W związku z przedwczesnym zakończeniem WHLPN spowodowanym obostrzeniami wprowadzonymi w wyniku epidemii SARS-CoV-2, organizator postanowił nie przyznawać nagród finansowych w obecnej edycji.

Puchary, statuetki zostaną wręczone przy okazji rozegrania najbliższego Turnieju Piłki Nożnej zorganizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie. Termin rozegrania zależy od przepisów umożliwiających możliwość przeprowadzenia takiego turnieju.

Wyniki końcowe XXV edycji Węgorzewskiej Halowej Ligi Piłki Nożnej:

I miejsce – Oleńka Giżycko
II – Piekarnia Kruklanki
III – Kormoran
IV – Sami Swoi
V – Omet Srokowo
VI – Amators Pozezdrze
VII – Fire Fighters
VIII – Żubr Budry
IX – Start Kruklanki
X – Bonus Pastor
XI – Four Fun

Wyróżnienia indywidualne:

Król strzelców – Rutkowski Mariusz (20 bramek) Oleńka Giżycko
Najlepszy bramkarz – Sawicz Niko (Fire Fighters)
Najlepszy zawodnik – Rusiak Filip (Piekarnia Kruklanki)

DRUŻYNY UCZESTNICZĄCE W XXV EDYCJI WĘGORZEWSKIEJ HALOWEJ LIDZE PIŁKI NOŻNEJ

 1. Bonus Pastor
 2. Omet Srokowo
 3. Oleńka Giżycko
 4. Piekarnia Kruklanki
 5. Sami Swoi
 6. Amators Pozezdrze
 7. Four Fun
 8. Fire Fighters
 9. Start Kruklanki
 10. Kormoran
 11. Żubr Budry
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support