REGULAMIN
XIII Edycja Węgorzewskiej Halowej Ligi Tenisa Ziemnego
w Grze Pojedynczej Mężczyzn
Węgorzewo 2021/2022

I. Cel:
1. Popularyzacja tenisa ziemnego wśród mieszkańców gminy.
2. Stworzenie warunków do sportowej rywalizacji.
3. Wyłonienie Mistrza Gminy.
4. Zapewnienie czynnego wypoczynku.

II. Organizator:
1. Organizatorem ligi jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie, ul. Turystyczna 13, 11-600 Węgorzewo, tel. 87428 5234, email zapisy@osir.wegorzewo.pl

III. Termin i miejsce:
1. Rozgrywki odbędą się w Hali Miejskiej OSiR Węgorzewo przy ul. Pionierów 6 w Węgorzewie, od 14 listopada 2021 roku według terminarza ustalanego przez organizatora.

IV. Uczestnictwo:
1. W lidze mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 14 lat oraz opłacili wpisowe za udział 100 PLN (uczniowie węgorzewskich szkół są zwolnieni z opłaty wpisowej), płatne do 10 listopada 2021 roku w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto nr 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350.

V. Zgłoszenia zawodników do rozgrywek:
1. Do rozgrywek zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy do 10.11.2021 roku dopełnią poniższych formalności – dostarczą do organizatora:
a) oświadczenie zawodnika. Niepełnoletni dodatkowo: oświadczenie podpisane przez opiekuna prawnego. W/w dokumenty muszą być wypełnione: czytelnie, drukowanym pismem i podpisane czytelnie przez zawodnika (w przypadku osób niepełnoletnich również przez opiekuna prawnego).
b) Potwierdzenie opłacenia wpisowego, w przypadku uczniów węgorzewskich szkół – okazanie legitymacji szkolnej. Opłatę startową ustala się w wysokości 100,00 zł od zawodnika. Wpisowe można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie; ul. Zamkowa lub przelewem na konto bankowe w/w Urzędu: 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350 z dopiskiem „Imię i nazwisko zawodnika – wpisowe do XIII edycji WHLTZ 2021/2022”.
c) Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.
d) Dane organizatora: OSiR Węgorzewo; ul. Turystyczna 13; 11-600 Węgorzewo. Osoba uprawniona do kontaktu: Dariusz Balewicz, Zdzisław Brzozowski, tel. 87 428 5234; email: zapisy@osir.wegorzewo.pl

VI. System rozgrywek:
1. Kategorie: Open i 45+
2. W zależności od ilości zgłoszonych zawodników .
3. Za zwycięstwo 2:0, 2:1 zawodnik wygrany otrzymuje 2 punkty, a przegrany 1 punkt. Mecz oddany walkowerem 0 punktów.
4. Zawodnik wygrywa walkowerem jeżeli:
– przeciwnik odmawia udziału w grze,
– przeciwnik swoim postępowaniem uniemożliwia rozegranie meczu,
– przeciwnik w przeciągu 10 minut po wyznaczonym terminie nie stawił się na boisku.
5. O miejscach w tabeli decyduje kolejno:
liczba zdobytych punktów,
korzystniejsza różnica setów we wszystkich spotkaniach,
większa liczba zdobytych setów we wszystkich spotkaniach,
korzystniejsza różnica małych punktów (gemów),
korzystniejsza różnica setów między zainteresowanymi zawodnikami (mała tabela),
wynik bezpośredniego spotkania.
6. Rozgrzewka na boisku trwa maksymalnie 10 min.

VII. Nagrody:
1. Puchary za miejsca I-III w kategorii Open i 45+

VIII. Przekładanie meczów:
1. Spotkania XIII Edycji Węgorzewskiej Halowej Ligi Tenisa Ziemnego 2021/2022 należy rozgrywać zgodnie z opublikowanym terminarzem.
2. Mecze nie rozegrane w terminie należy rozegrać w najbliższym możliwym terminie dla obu zawodników do 7 dni.
3. Mecz przełożony z winy uczestnika odbywa się za opłata zgodną z cennikiem obiektu, (karnet lub bilet) na koszt osoby przekładającej.
4. W przypadku nie rozegrania meczu w ciągu 7 dni organizatorzy przyznają walkower (jeśli z winy jednego zawodnika) lub obopólny walkower.
5. O chęci przełożenia meczu należy powiadomić przeciwnika i organizatora turnieju (OSiR Węgorzewo).
6. Dopuszcza się rozegranie meczu awansem, za obopólną zgodą na koszt wnioskującego o wcześniejsze rozegranie spotkania.
7. Zawodnicy są zobowiązani do poinformowania organizatora o wyniku meczu w najbliższy poniedziałek po wyznaczonym terminie meczu, lub podać informację z czyjego powodu mecz się nie odbył. Telefonicznie 87 428 52 34 lub pocztą elektroniczną zapisy@osir.wegorzewo.pl
Obsługa Hali Miejskiej – tel. 516 165 317

IX. Postanowienia końcowe:
1. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 14 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.
2. Każdy zawodnik przystępując do rozgrywek wyraża zgodę na warunki uczestnictwa.
3. Organizator zaleca, by zawodnicy we własnym zakresie poddali się badaniom lekarskim.
4. Organizator nie wymaga od zawodników zaświadczeń lekarskich, jedynie oświadczeń o zdolności do gry.
5. Zawodnicy występują na własne ryzyko i odpowiedzialność. Ubezpieczenie
zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków mający związek z
udziałem w rozgrywkach XII Edycji Węgorzewskiej Halowej Ligi Tenisa Ziemnego w grze pojedynczej sezonu (2021/2022), zawodnicy ponoszą we własnym zakresie.
6. Organizator zobowiązuje się do udzielania aktualnych informacji o wynikach w
prasie lokalnej oraz na stronach internetowych OSiR-u Węgorzewo.
7. Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada.
8. Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
9. Każdy uczestnik XIII Edycji Węgorzewskiej Halowej Ligi Tenisa Ziemnego w grze pojedynczej sezonu (2021/2022) deklaruje, że nie będzie domagał się żadnych rekompensat w przypadku wypadku lub kontuzji wynikającej z uczestnictwa w zawodach.
10. Uczestnicy ligi organizowanej przez OSiR Węgorzewo wyrażają zgodę na robienie,
publikowanie zdjęć na osir.wegorzewo.pl ; www.facebook.com/wegorzewoosir/ i plakatach promujących wydarzenie oraz na swobodne dysponowanie zdjęciami w ramach współpracy z innymi jednostkami promującymi aktywny wypoczynek.
11. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.

X. Ochrona Danych Osobowych
Realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 UST. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:
1. Administrator Danych Osobowych (ADO):
Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Węgorzewie przy ul. Turystycznej 13, 11- 600 Węgorzewo, reprezentowany przez Dyrektora Pana Mariusza Niedziółkę, z którym można skontaktować się telefonując pod numer +48 507 049 843 lub pisząc na adres e- mail: maiusz.niedziolka@osir.wegorzewo.pl.
2. Inspektor Ochrony Danych (IOD):
Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych i realizacją praw z tym związanych, pisząc pod wskazany adres e- mail: hanna.draczkowska@gptogatus.pl lub telefonując pod numer: +48 533 327 058.
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i obsługi wydarzenia organizowanego przez OSiR w Węgorzewie oraz zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu organizacji i realizacji wydarzenia przez OSiR w Węgorzewie, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, w tym w związku ze zwalczaniem epidemii choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS CoV-2.
Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych niestanowiących tzw. danych wrażliwych (tj. nie dotyczących zdrowia) stanowi:
• art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, co do podjęcia działań wynikających z praw lub obowiązków OSiR w Węgorzewie jako organizatora wydarzenia i celem zapewnienia udziału uczestnikowi w wydarzeniu,
• art. 6 ust. 1 lit. c) RODO konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
• art. 6 ust. 1 lit. f) RODO niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
• w przypadku danych dotyczących stanu zdrowia, podstawę prawną stanowi art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki;
4. Informacja o wymogu/ dobrowolności podanych danych:
Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale rekomendowane w miarę możliwości tak, by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w wydarzeniu.
5. Odbiorcy danych osobowych:
Udostępnione przez Państwa dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione z mocy prawa: np. sądy, organy ścigania, służby porządkowe lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną, a także Główny Inspektorat Sanitarny i służby sanitarno-epidemiologiczne, bądź podmioty, którym OSiR w Węgorzewie powierzy ich przetwarzanie.
6. Przekazywanie danych osobowych (transfer):
Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych poza teren Rzeczypospolitej, Unii Europejskiej oraz poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy.
7. Okres przechowywania danych osobowych:
Okres przechowywania Państwa danych osobowych będzie ustalany przy zastosowaniu następujących kryteriów:
a) dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności przez okres organizacji wydarzenia, przeprowadzenia promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród;
b) dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po ustaniu celu, dla którego zostały zebrane
tj. po zakończeniu zawodów za wyjątkiem danych opublikowanych w mediach społecznościowych lub stronach internetowych, gdzie będą publikowane bezterminowo, lub do czasu odwołania zgody wyrażonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
c) dane osobowe będą przetwarzane do czasu zażądania przez osobę fizyczną, której dotyczą zmiany lub usunięcia danych z zasobów Administratora a także do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w przypadku ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
d) dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy, licząc od końca okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć dla którejkolwiek ze stron, Administratora lub uczestnika wydarzenia.
8. Przysługujące Państwu prawa związane z ochroną danych osobowych:
Mają Państwo prawo żądania dostępu do wglądu swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych np. nieaktualnych lub nieprawdziwych, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
W przypadku stwierdzenia, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane z pominięciem przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
W oparciu o udostępnione przez Państwa dane osobowe, OSiR w Węgorzewie nie będzie stosować systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

XI. SARS-CoV-2 – ogłoszony stan epidemii w Polsce
Podczas zawodów obowiązują aktualne przepisy „w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”.

Węgorzewo, 12 październik 2021 rokuOSiR Węgorzewo
Turystyczna 13
11-600 Węgorzewo
87 428 5234
zapisy@osir.wegorzewo.pl

Kategoria Open:

Kategoria +45

  1. Adrian Vittek
  2. Paweł Kuna
  3. Aleksander Kozłowski
  4. Rafał Buczek

Zapisy

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie przyjmuje zapisy do XIII Węgorzewskiej Halowej Ligi Tenisa Ziemnego w Grze Pojedynczej w kategorii Open i 45+ Mężczyzn.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 10 listopada 2021 roku telefonicznie – 87 428 52 34 w godzinach 7:30-15:30 w dni powszednie oraz mailowo – zapisy@osir.wegorzewo.pl (podając w mailu imię i nazwisko zawodnika, kategorię rozgrywek, telefon kontaktowy).

Wpisowe od zawodnika 100 zł (uczniowie węgorzewskich szkół zwolnieni z opłaty, zniżka 20% dla posiadaczy Węgorzewskiej Karty Dużej Rodziny) – płatne do 10 listopada 2021 roku w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie lun na konto nr 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350 z dopiskiem „imię i nazwisko – wpisowe do XIII edycji WHLTZ 2021/2022).

Uczestnictwo – w lidze mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 14 lat.

Termin i miejsce ligi – rozgrywki odbędą się w Hali Miejskiej OSiR Węgorzewo przy ul. Pionierów 6 w Węgorzewie, od 14 listopada 2021 roku według terminarza ustalanego przez organizatora.