REGULAMIN

XII Edycja Węgorzewskiej Halowej  Ligi Tenisa Ziemnego

w Grze Pojedynczej Mężczyzn

Węgorzewo 2020/2021

 

I. Cel:

 1. Popularyzacja tenisa ziemnego wśród mieszkańców gminy.
 2. Stworzenie warunków do sportowej rywalizacji.
 3. Wyłonienie Mistrza Gminy.
 4. Zapewnienie czynnego wypoczynku.

 

II. Organizator:

 1. Organizatorem ligi jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie, ul. Turystyczna 13, 11-600 Węgorzewo, tel. 87428 5234, email zapisy@osir.wegorzewo.pl

 

III. Termin i miejsce:

 1. Rozgrywki odbędą się w Hali Miejskiej OSiR Węgorzewo przy ul. Pionierów 6 w Węgorzewie, od 15 listopada 2020 roku według terminarza ustalanego przez organizatora.

 

IV. Uczestnictwo:

 1. W turnieju mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 14 lat oraz opłacili wpisowe za udział 100 PLN (uczniowie węgorzewskich szkół są zwolnieni z opłaty wpisowej), płatne do 18 listopada 2020 roku w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto nr 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350.

 

V. Zgłoszenia zawodników do rozgrywek:

 1. Do rozgrywek zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy  dopełnią poniższych formalności – dostarczą do organizatora:
 • Do 10.11.2020 rokuoświadczenie zawodnika. Niepełnoletni dodatkowo: oświadczenie podpisane przez opiekuna prawnego. W/w dokumenty muszą być wypełnione: czytelnie, drukowanym pismem i podpisane czytelnie przez zawodnika (w przypadku osób niepełnoletnich również przez opiekuna prawnego).
 • Do 18.11.2020 rokuopłacenie wpisowego , w przypadku uczniów węgorzewskich szkół – okazanie legitymacji szkolnej. Opłatę startową ustala się w wysokości 100,00 zł od zawodnika. Wpisowe można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie; ul. Zamkowa lub przelewem na konto bankowe w/w Urzędu: 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350 z dopiskiem „Imię i nazwisko zawodnika – wpisowe do XII edycji WHLTZ 2020/2021”.
 • W przypadku, jeżeli rozgrywki ligowe zostaną odwołane bez możliwości rozegrania I kolejki – organizator zwróci wpisowe w całości.
 • W innych okolicznościach, wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.
 • Dane organizatora: OSiR Węgorzewo; ul. Turystyczna 13; 11-600 Węgorzewo. Osoba uprawniona do kontaktu: Dariusz Balewicz, Zdzisław Brzozowski, tel. 87 428 52 34; email: zapisy@osir.wegorzewo.pl

 

VI. System rozgrywek:

 1. Kategorie: Open
 2. W zależności od ilości zgłoszonych zawodników .
 3. Za zwycięstwo 2:0, 2:1 zawodnik wygrany otrzymuje 2 punkty, a przegrany 1 punkt. Mecz oddany walkowerem 0 punktów.
 4. Zawodnik wygrywa walkowerem jeżeli:

– przeciwnik odmawia udziału w grze,

– przeciwnik swoim postępowaniem uniemożliwia rozegranie meczu,

– przeciwnik w przeciągu 10 minut po wyznaczonym terminie nie stawił się na boisku.

 

 

 1. O miejscach w tabeli decyduje kolejno:

liczba zdobytych punktów,

korzystniejsza różnica setów we wszystkich spotkaniach,

większa liczba zdobytych setów we wszystkich spotkaniach,

korzystniejsza różnica małych punktów (gemów),

korzystniejsza różnica setów między zainteresowanymi zawodnikami (mała tabela),

wynik bezpośredniego spotkania.

 1. Rozgrzewka na boisku trwa maksymalnie 10 min.

 

VII. Nagrody:

 1. Puchary za miejsca I-III w kategorii Open

 

VIII. Przekładanie meczów:

 1. Spotkania XII Edycji Węgorzewskiej Halowej Ligi Tenisa Ziemnego 2020/2021 należy rozgrywać zgodnie z opublikowanym terminarzem.
 2. Mecze nie rozegrane w terminie należy rozegrać w najbliższym możliwym terminie dla obu zawodników do 7 dni.
 3. Mecz przełożony z winy uczestnika odbywa się za opłata zgodną z cennikiem obiektu, (karnet lub bilet) na koszt osoby przekładającej.
 4. W przypadku nie rozegrania meczu w ciągu 7 dni organizatorzy przyznają walkower (jeśli z winy jednego zawodnika) lub obopólny walkower.
 5. O chęci przełożenia meczu należy powiadomić przeciwnika i organizatora turnieju (OSiR Węgorzewo).
 6. Dopuszcza się rozegranie meczu awansem, za obopólną zgodą na koszt wnioskującego o wcześniejsze rozegranie spotkania.
 7. Zawodnicy są zobowiązani do poinformowania organizatora o wyniku meczu w najbliższy poniedziałek po wyznaczonym terminie meczu, lub podać informację z czyjego powodu mecz się nie odbył. Telefonicznie 87 428 52 34 lub pocztą elektroniczną zapisy@osir.wegorzewo.pl

Obsługa Hali Miejskiej – tel. 516 165 317

 

IX. Postanowienia końcowe:

 1. W zawodach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły 14 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekuna prawnego.
 2. Każdy zawodnik przystępując do rozgrywek wyraża zgodę na warunki uczestnictwa.
 3. Organizator zaleca, by zawodnicy we własnym zakresie poddali się badaniom lekarskim.
 4. Organizator nie wymaga od zawodników zaświadczeń lekarskich, jedynie oświadczeń o zdolności do gry.
 5. Zawodnicy występują na własne ryzyko i odpowiedzialność. Ubezpieczenie zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków mający związek z udziałem w rozgrywkach XII Edycji Węgorzewskiej Halowej Ligi Tenisa Ziemnego w grze pojedynczej sezonu (2020/2021), zawodnicy ponoszą we własnym zakresie.
 6. Za rzeczy pozostawione bez opieki lub zaginione organizator nie odpowiada.
 7. Za zaistniałe wypadki niezawinione przez organizatora, organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Każdy uczestnik XII Edycji Węgorzewskiej Halowej Ligi Tenisa Ziemnego w grze pojedynczej sezonu (2020/2021) deklaruje, że nie będzie domagał się żadnych rekompensat w przypadku wypadku lub kontuzji wynikającej z uczestnictwa w zawodach.
 9. Uczestnicy ligi organizowanej przez OSiR Węgorzewo wyrażają zgodę na robienie, publikowanie zdjęć na osir.wegorzewo.pl   ; www.facebook.com/wegorzewoosir/ i plakatach promujących wydarzenie oraz na swobodne dysponowanie zdjęciami w ramach współpracy z innymi jednostkami promującymi aktywny wypoczynek.
 10. W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.

 

X. Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie, ul. Turystyczna 13, 11-600 Węgorzewo
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. 87 427 54 56 ido@um.wegorzewo.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w imprezach sportowych organizowanych przez Administratora – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji imprez.
 5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w imprezie
 9. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wizerunkowych do celów kontaktowych / budowania pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i w mediach

 

XI. SARS-CoV-2 – ogłoszony stan epidemii w Polsce

 

Podczas zawodów obowiązują aktualne przepisy „w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”.

 

 

Węgorzewo, 1 październik 2020 roku

OSiR Węgorzewo

Turystyczna 13

11-600 Węgorzewo

87 428 5234

zapisy@osir.wegorzewo.pl

 

Grupa A Grupa B
 1. Paweł Wincławski
 2. Damian Marchlewicz
 3. Wojciech Buraczyński
 4. Aleksander Kozłowski
 5. Rafał Buczek
 6. Stanisław Woźniak
 7. Jan Kujawski
 8. Zbigniew Wacławski
 1. Przemysław Sulewski
 2. Karol Maciejewski
 3. Paweł Kuna
 4. Adrian Vittek
 5. Przemysław Faj
 6. Zbigniew Drozd
 7. Marek Tereszczak

I.            HALA GŁÓWNA 15.11.2020

09:00 Paweł Wincławski – Zbigniew Wacławski

10:30 Damian Marchlewicz – Jan Kujawski

12:00 Wojciech Buraczyński – Stanisław Woźniak

13:30 Aleksander Kozłowski – Rafał Buczek

 

II.            HALA POMARAŃCZOWA 22.11.2020

09:00 Wojciech Buraczyński – Aleksander Kozłowski

10:30 Damian Marchlewicz – Rafał Buczek

12:00 Zbigniew Wacławski – Stanisław Woźniak

13:30 Paweł Wincławski – Jan Kujawski

 

III.            HALA GŁÓWNA 29.11.2020

09:00 Zbigniew Wacławski – Aleksander Kozłowski

10:30 Jan Kujawski – Rafał Buczek

12:00 Paweł Wincławski – Stanisław Woźniak

13:30 Damian Marchlewicz – Wojciech Buraczyński

 

IV.            HALA POMARAŃCZOWA 6.12.2020

09:00 Paweł Wincławski – Rafał Buczek

10:30 Stanisław Woźniak – Aleksander Kozłowski

12:00 Jan Kujawski – Wojciech Buraczyński

13:30 Zbigniew Wacławski – Damian Marchlewicz

 

V.            HALA GŁÓWNA 13.12.2020

09:00 Jan Kujawski – Zbigniew Wacławski

10:30 Stanisław Woźniak – Damian Marchlewicz

12:00 Rafał Buczek – Wojciech Buraczyński

13:30 Paweł Wincławski – Aleksander Kozłowski

 

VI.            HALA POMARAŃCZOWA 20.12.2020

09:00 Aleksander Kozłowski – Damian Marchlewicz

10:30 Paweł Wincławski – Wojciech Buraczyński

12:00 Stanisław Woźniak – Jan Kujawski

13:30 Rafał Buczek – Zbigniew Wacławski

 

VII.            HALA GŁÓWNA 27.12.2020

09:00 Rafał Buczek – Stanisław Woźniak

10:30 Aleksander Kozłowski – Jan Kujawski

12:00 Wojciech Buraczyński – Zbigniew Wacławski

13:30 Paweł Wincławski – Damian Marchlewicz

I.            HALA POMARAŃCZOWA 15.11.2020

09:00 Karol Maciejewski – Marek Tereszczak

10:30 Paweł Kuna – Zbigniew Drozd

12:00 Adrian Vittek – Przemysław Faj

 

II.            HALA GŁÓWNA 22.11.2020

09:00 Paweł Kuna – Adrian Vittek

10:30 Karol Maciejewski – Przemysław Faj

12:00 Przemysław Sulewski – Marek Tereszczak

 

III.            HALA POMARAŃCZOWA 29.11.2020

09:00 Marek Tereszczak – Przemysław Faj

10:30 Przemysław Sulewski – Zbigniew Drozd

12:00 Karol Maciejewski – Paweł Kuna

 

IV.            SALA GŁÓWNA 6.12.2020

09:00 Zbigniew Drozd – Adrian Vittek

10:30 Przemysław Sulewski – Przemysław Faj

12:00 Marek Tereszczak – Paweł Kuna

V.            SALA POMARAŃCZOWA 13.12.2020

09:00 Zbigniew Drozd – Karol Maciejewski

10:30 Przemysław Faj – Paweł Kuna

12:00 Przemysław Sulewski – Adrian Vittek

 

VI.            SALA GŁÓWNA 20.12.2020

09:00 Przemysław Sulewski – Paweł Kuna

10:30 Adrain Vittek – Karol Maciejewski

12:00 Zbigniew Drozd – Marek Tereszczak

 

VII.            HALA POMARAŃCZOWA 27.12.2020

09:00 Przemysław Faj – Zbigniew Drozd

10:30 Adrian Vittek – Marek Tereszczak

12:00 Przemysław Sulewski – Karol Maciejewski

 

21 lutego 2021 ćwierćfinały:

 • HALA GŁÓWNA
 • ·         09:00 1A (W. Buraczyński) – 4B (A. Faj)
 • ·         10:30 1B (P. Kuna) – 4A (A. Kozłowski)
 • ·         12:00 2A (P. Wincławski) – 3B (K. Maciejewski)
 • ·         13:30 2B (A. Vittek) – 3A (S. Woźniak)
 • HALA POMARAŃCZOWA
 • ·         09:00 mecz o XIII miejsce 7A (Z. Wacławski) – 7B (M. Tereszczak)
 • ·         10:30 mecz o XI miejsce 6A (D. Marchlewicz) – 6B (P. Sulewski)
 • ·         12:00 mecz o IX miejsce 5A (R. Buczek) – 5B (Z. Drozd)
 • – półfinały, 2 maja 2021 roku:
 • o miejsca V – VIII:
 • korty przy ul. Bema 12 w Węgorzewie
 •          11:00 przegrani meczów 1A – 4B i 2B – 3A: P. Faj – S. Woźniak
 •          11:00 przegrani meczów 1B – 4A i 2A – 3B: A. Kozłowski – K. Maciejewski
 • o miejsca I – IV:
 • korty przy ul. Bema 12 w Węgorzewie
 • ·         13:00 wygrani meczów 1A – 4B i 2B – 3A: W. Buraczyński – A. Vittek
 • ·         13:00 wygrani meczów 1B – 4A i 2A – 3B: P. Kuna – P. Wincławski
 • –  finały, 9 maja 2021 roku (termin ostateczny) :
 • korty przy ul. Bema 12 w Węgorzewie
 • ·         11:00 o miejsce VII przegrani meczów półfinałowych o miejsca V – VIII (S. Woźniak – A. Kozłowski)
 • ·         11:00 o miejsce V wygrani meczów półfinałowych o miejsca V – VIII (P. Faj – K. Maciejewski)
 • ·         13:00 o miejsce III przegrani meczów półfinałowych o miejsca I – IV (A. Vittek – P. Wincławski)
 • ·         13:00 o miejsce I wygrani meczów półfinałowych o miejsca I – IV (W. Buraczyński – P. Kuna)

db

Tabele po VII kolejce – 27 grudnia 2020 r.

Grupa A

Klasyfikacja końcowa grupy A:

 1. Wojciech Buraczyński – 13 punktów, sety 13:2 (+11), gemy 82:43
 2. Paweł Wincławski – 12 punktów, sety 12:4 (+8), gemy 80:50
 3. Stanisław Woźniak – 12 punktów, sety 10:6 (+4), gemy 81:57
 4. Aleksander Kozłowski – 11 punktów, sety 8:7 (+1), gemy 75:58
 5. Rafał Buczek – 10 punktów, sety 6:9 (-3), gemy 52:70
 6. Damian Marchlewicz – 9 punktów, sety 7:11 (-4), gemy 74:93
 7. Zbigniew Wacławski – 8 punktów, sety 5:10 (-5), gemy 52:73
 8.  Jan Kujawski – 7 punktów, sety 2:14 (-12), gemy 41:93

Grupa B

Klasyfikacja końcowa grupy B:

 1. Paweł Kuna – 12 punktów, sety 12:0 (+12), gemy 73:24
 2. Adrian Vittek – 10 punktów, sety 8:6 (+2), gemy 62:51
 3. Karol Maciejewski – 8 punktów, sety 7:4 (+3), gemy 69:57
 4. Przemysław Faj – 8 punktów, sety 7:7 (0), gemy 58:61
 5. Zbigniew Drozd – 8 punktów, sety 4:8 (-4), gemy 50:52
 6. Przemysław Sulewski – 7 punktów, sety 5:6 (-1), gemy 46:51
 7. Marek Tereszczak – 5 punktów, sety 0:12 (-12), gemy 11:72

I kolejka – 15 listopada 2020 r.

Grupa A

 • Paweł Wincławski – Mirosław Wiejak 2:0 (6:1; 6:2)
 • Damian Marchlewicz – Jan Kujawski 2:1 (4:6; 7:5; 6:1)
 • Wojciech Buraczyński – Stanisław Woźniak 2:0 (6:2; 6:3)
 • Aleksander Kozłowski – Rafał Buczek 2:0 (6:0; 6:1)

Grupa B

 • Karol Maciejewski – Marek Tereszczak 2:0 (6:2; 6:3)
 • Paweł Kuna – Zbigniew Drozd 2:0 (6:1; 6:4)
 • Adrian Vittek – Przemysław Faj 2:1 (3:6; 6:4; 6:0)

II kolejka – 22 listopada 2020 r.

Grupa A

 • Wojciech Buraczyński – Aleksander Kozłowski 2:0 (6:4; 7:6)
 • Damian Marchlewicz – Rafał Buczek 2:0 (6:4; 6:4)
 • Mirosław Wiejak – Stanisław Woźniak 0:2 (3:6; 0:6)
 • Paweł Wincławski – Jan Kujawski 2:0 (6:3; 6:0)

Grupa B

 • Paweł Kuna – Adrian Vittek 2:0 (6:0; 6:1)
 • Karol Maciejewski – Przemysław Faj 1:2 (6:7; 6:2; 2:6)
 • Przemysław Sulewski – Marek Tereszczak vo 2:0 (6:0; 6:0)

III kolejka – 29 listopada 2020 r.

Grupa A

 • Zbigniew Wacławski – Aleksander Kozłowski vo 0:2 (0:6; 0:6)
 • Jan Kujawski – Rafał Buczek 0:2 (2:6; 4:6)
 • Paweł Wincławski – Stanisław Woźniak 2:0 (6:3; 7:6)
 • Damian Marchlewicz – Wojciech Buraczyński 0:2 (3:6; 0:6)

Grupa B

 • Marek Tereszczak – Przemysła Faj 0:2 (0:6; 0:6)
 • Przemysław Sulewski – Zbigniew Drozd 2:0 (7:5; 6:4)
 • Karol Maciejewski – Paweł Kuna 0:2 (5:7; 1:6)

IV kolejka – 06 grudnia 2020 r.

Grupa A

 • Paweł Wincławski – Rafał Buczek vo 0:2 (0:6; 0:6)
 • Stanisław Woźniak – Aleksander Kozłowski 2:0 (6:2; 7:5)
 • Jan Kujawski – Wojciech Buraczyński 0:2 (2:6; 2:6)
 • Zbigniew Wacławski – Damian Marchlewicz 2:0 (7:5; 6:3)

Grupa B

 • Zbigniew Drozd – Adrian Vittek 0:2 (3:6; 2:6)
 • Przemysław Sulewski – Przemysław Faj 0:2 (5:7; 3:6)
 • Marek Tereszczak – Paweł Kuna 0:2 (0:6; 1:6)

V kolejka – 13 grudnia 2020 r.

Grupa A

 • Jan Kujawski – Zbigniew Wacławski 0:2 (2:6; 0:6)
 • Stanisław Woźniak – Damian Marchlewicz 2:1 (6:2; 2:6 i 6:3 )
 • Rafał Buczek – Wojciech Buraczyński 0:2 (0:6; 1:6)
 • Paweł Wincławski – Aleksander Kozłowski 2:0 (6:2; 6:2)

Grupa B

 • Zbigniew Drozd – Karol Maciejewski 0:2 (5:7; 2:6)
 • Przemysław Faj – Paweł Kuna 0:2 (4:6; 4:6)
 • Przemysław Sulewski – Adrian Vittek 1:2 (1:6; 7:5 i 2:6)

VI kolejka – 20 grudnia 2020 r.

Grupa A

 • Aleksander Kozłowski – Damian Marchlewicz 2:1 (6:3; 6:7; 6:3)
 • Paweł Wincławski – Wojciech Buraczyński 2:1 (3:6; 6:0; 6:3)
 • Stanisław Woźniak – Jan Kujawski 2:1 (6:1; 4:6; 6:1)
 • Rafał Buczek – Zbigniew Wacławski 2:1 (6:4; 2:6; 7:6)

Grupa B

 • Przemysła Sulewski – Paweł kuna 0:2 (1:6; 2:6)
 • Adrian Vittek – Karol Maciejewski 0:2 (2:6; 3:6)
 • Zbigniew Drozd – Marek Tereszczak 2:0 (6:3; 6:0)

VII kolejka – 27 grudnia 2020 r.

Grupa A

 • Rafał Buczek – Stanisław Woźniak 0:2 (2:6; 1:6)
 • Aleksander Kozłowski – Jan Kujawski 2:0 (6:4; 6:2)
 • Zbigniew Wacławski – Wojciech Buraczyński 0:2 (4:6; 1:6)
 • Paweł Wincławski – Damian Marchlewicz 2:1 (6:3; 4:6; 6:1)

Grupa B

 • Przemysław Faj – Zbigniew Drozd vo 0:2 (0:6; 0:6)
 • Adrian Vittek – Marek Tereszczak 2:0 (6:0; 6:2)
 • Przemysław Sulewski – Karol Maciejewski 0:2 (4:6; 5:7)

21 lutego 2021 ćwierćfinały:

 •          1A (W. Buraczyński) – 4B (P. Faj) vo 2:0 (6:0; 6:0)
 •          1B (P. Kuna) – 4A (A. Kozłowski) 2:0 (6:4; 6:2)
 •          2A(P. Wincławski) – 3B (K. Maciejewski) 2:0 (6:2; 6:4)
 •          2B (A. Vittek) – 3A (S. Woźniak) 2:1 (6:3; 5:7; 7:6)

21 lutego 2021 mecze o miejsca:

 •          XIII 7A (Z. Wacławski) – 7B (M. Tereszczak) 0:2
 •          XI 6A (D. Marchlewicz) – 6B (P. Sulewski) 2:0 (6:4; 7:5)
 •          IX 5A (R. Buczek) – 5B (Z. Drozd) 0:2 (3:6; 4:6)

Półfinały o miejsca V – VIII:

 • P. Faj – S. Woźniak (przegrani meczów ćwierćfinałowych 1A-4B – 2B-3A) 2:1 (6:2; 4:6; 7:5)
 • A. Kozłowski – K. Maciejewski (przegrani meczów ćwierćfinałowych 1B-4A – 2A-3B) 1:2 (0:6; 6:2; 2:6)

Półfinały o miejsca I – IV:

 • W. Buraczyński – A. Vittek (wygrani meczów ćwierćfinałowych 1A-4B – 2B-3A) 2:0 (6:3; 6:1)
 • P. Kuna – P. Wincławski (wygrani meczów ćwierćfinałowych 1B-4A – 2A-3B) 2:0 (6:3; 6:1)

Finały (9 maja 2021 roku):

 • o miejsce VII
  S. Woźniak – A. Kozłowski 2:0 (6:1; 6:2)
 • o miejsce V
  P. Faj – K. Maciejewski 2:0 (7:5; 7:6)
 • o miejsce III
  A. Vittek – P. Wincławski 2:0 (6:1; 7:6)
 • o miejsce I
  W. Buraczyński – P. Kuna 1:2 (6:4; 2:6; 3:6)

Klasyfikacja końcowa XII Węgorzewskiej Halowej Ligi Tenisa Ziemnego
w grze pojedynczej

 1. Paweł Kuna
 2. Wojciech Buraczyński
 3. Adrian Vittek
 4. Paweł Wincławski
 5. Przemysław Faj
 6. Karol Maciejewski
 7. Stanisław Woźniak
 8. Aleksander Kozłowski
 9.  Zbigniew Drozd
 10.  Rafał Buczek
 11.  Damian Marchlewicz
 12.  Przemysław Sulewski
 13.  Marek Tereszczak
 14.  Zbigniew Wacławski
 15.  Jan Kujawski

 

Węgorzewska Halowa Liga Tenisa Ziemnego w grze pojedynczej 2020/2021

Kategoria OPEN

Grupa A Grupa B
1. Paweł Wincławski
2. Damian Marchlewicz
3. Wojciech Buraczyński
4. Aleksander Kozłowski
5. Rafał Buczek
6. Stanisław Woźniak
7. Jan Kujawski
8. Zbigniew Wacławski
1. Przemysław Sulewski
2. Karol Maciejewski
3. Paweł Kuna
4. Adrian Vittek
5. Przemysław Faj
6. Zbigniew Drozd
7. Marek Tereszczak

 1.  

W niedzielę, 9 maja 2021 roku zakończono rozgrywki Węgorzewskiej Halowej Ligi Tenisa Ziemnego w grze pojedynczej. Liga kilkukrotnie przerywana była ze względu na obostrzenia sanitarne w kraju. Ostatnie „poluzowanie” sanitarne otworzyło korty tenisowe na otwartym powietrzu. Jedynym rozwiązaniem dokończenia ligi było rozegranie jej na otwartym powietrzu.

Po lewej Wojciech Buraczyński – Wicemistrz, z prawej Paweł Kuna – Mistrz WHLTZ

Mistrzem WHLTZ w grze pojedynczej 2020/2021 został Paweł Kuna, pokonując w meczu finałowym Wojciecha Buraczyńskiego 2:1 (4:6; 6:2; 6:3).

Trzecie miejsce wywalczył Adrian Vittek po wygranej 2:0 (6:1; 7:6) nad Pawłem Wincławskim.

 

Po lewej stronie Paweł Wincławski – IV miejsce, z prawej Adrian Vittek – III miejsce WHLTZ

W meczu o piąte miejsce zmierzyli się – Przemysław Faj z Karolem Maciejewskim. Lepszym okazał Przemysław Faj, wygrywając 2:0 (7:5; 7:6).

Klasyfikacja końcowa Węgorzewskiej Halowej Ligi Tenisa Ziemnego w grze pojedynczej:

 1. Paweł Kuna
 2. Wojciech Buraczyński
 3. Adrian Vittek
 4. Paweł Wincławski
 5. Przemysław Faj
 6. Karol Maciejewski
 7. Aleksander Kozłowski
 8. Stanisław Woźniak
 9. Zbigniew Drozd
 10. Rafał Buczek
 11. Damian Marchlewicz
 12. Przemysław Sulewski
 13. Marek Tereszczak
 14. Zbigniew Wacławski
 15. Jan Kujawski

Gratulujemy.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support