Regulamin 
XI Edycji Węgorzewskiej Ligi Tenisa Ziemnego Mężczyzn w Grze Podwójnej 2020
        I.            Cel:

Popularyzacja tenisa ziemnego wśród mieszkańców gminy, miejscowości ościennych oraz turystów. Stworzenie warunków do sportowej rywalizacji. Wyłonienie Mistrza Gminy Węgorzewo. Zapewnienie czynnego wypoczynku po pracy i nauce.

    II.            Organizator:

Organizatorem turnieju jest  Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie.
Zapisy par: tel. 87 428 52 34, email zapisy@osir.wegorzewo.pl

III.            Termin i miejsce:

Rozgrywki odbędą się w terminie od 15 sierpnia 2020 do 30 września 2020 roku na kortach tenisowych przy ulicy Bema 12 w Węgorzewie, według terminarza.

IV.            Uczestnictwo:
 • W turnieju mogą brać udział zawodnicy, którzy ukończyli 14 lat.
 • Wpisowe za udział wynosi 100 PLN od pary płatne do 10 sierpnia 2020 roku w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto nr 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350. Przy płatności należy podać: „Nazwiska „par” – Wpisowe do XI edycji WLTZ w grze podwójnej”.
 • W przypadku, zgłoszenia się ucznia/uczniów węgorzewskich szkół do ligi – będą oni zwolnieni z opłaty wpisowego. Jeżeli grać on będzie w parze z inną osobą (niezwolnioną z opłaty) to wpisowe wynosi 50 PLN od tej osoby. Jeżeli „parę” stanowić będą dwaj uczniowie (węgorzewskich szkół) – para nie wpłaca wpisowego. Uczniowie muszą dostarczyć do organizatora (do wglądu) ważną legitymację szkolną.
 • Zgłoszenia do ligi są przyjmowane do 06 sierpnia 2020 roku. Decyduje kolejność zgłoszeń wraz z dostarczonym: potwierdzeniem wpisowego i wypełnionym oświadczeniem zawodnika do biura organizatora (ul. Turystyczna 13 w Węgorzewie. Osobami uprawnionymi do kontaktu z zawodnikami są: Dariusz Balewicz lub Zdzisław Brzozowski).
 • Terminarz ligi zostanie opublikowany 10 sierpnia 2020.
V.            System rozgrywek: 
 • W zależności od ilości zgłoszonych „par”.
 • W przypadku udziału 10 „par” system gier będzie wyglądał następująco: „pary” zostaną podzielone na dwie grupy. W grupach,  pary grają systemem „każdy z każdym”.
 • Za zwycięstwo 2:0, 2:1 para wygrana otrzymuje 2 punkty, a przegrana 1 punktów. Mecz oddany walkowerem 0 punktów.
 • Pary, które zajmą 5 miejsce w grupach zagrają o dziewiąte miejsce w lidze.
 • Pary, które zajmą 3 i 4 miejsce w grupach zagrają półfinały o miejsca V-VIII – A3-B4 i A4-B3. Przegrani zagrają o siódme miejsce w lidze, a zwycięzcy zagrają o piąte miejsce w lidze.
 • Pary, które zajmą miejsca 1 i 2 w grupach rozegrają mecze półfinałowe o miejsca I-IV – A1-B2 i A2 – B1. Przegrani zagrają o trzecie miejsce w lidze, a zwycięzcy zagrają o pierwsze miejsce w lidze.
 • Zwycięzcy meczy rozegrają mecz o I miejsce, przegrani mecz o III miejsce.
VI.            miejscach w tabeli eliminacji decyduje kolejno:
 • liczba zdobytych punktów
 • korzystniejsza różnica setów we wszystkich spotkaniach
 • większa liczba zdobytych setów we wszystkich spotkaniach
 • korzystniejsza różnica małych punktów (gemów)
 •  korzystniejsza różnica setów między zainteresowanymi zawodnikami (mała tabela)
 • wynik bezpośredniego spotkania.

 

VII.            Nagrody:
 • Puchary za miejsca I-III

 

VIII.            Przekładanie meczów:

·            Spotkania XI Edycji  Węgorzewskiej Ligi Tenisa Ziemnego 2020 należy rozgrywać zgodnie z opublikowanym terminarzem.

·            Mecze nie rozegrane w terminie należy rozegrać w najbliższym możliwym terminie dla obu par do 7 dni.

·            Mecz przełożony z winy jednej pary odbywa się za opłata zgodną z cennikiem obiektu, (karnet lub bilet) na koszt pary przekładającej.

·            W przypadku nie rozegrania meczu w ciągu 7 dni organizatorzy przyznają walkower (jeśli z winy jednej pary) lub obopólny walkower.

·            O chęci przełożenia meczu należy powiadomić przeciwnika i organizatora turnieju (OSiR Węgorzewo).

·            Dopuszcza się rozegranie meczu awansem, za obopólną zgodą na koszt wnioskującego o wcześniejsze rozegranie spotkania.

·            Zawodnicy są zobowiązani do poinformowania organizatora o wyniku meczu w najbliższy poniedziałek po wyznaczonym terminie meczu, lub podać informację z czyjego powodu mecz się nie odbył. Telefonicznie 87 428 52 34 lub pocztą elektroniczną zapisy@osir.wegorzewo.pl

Obsługa kortów – tel. 516 912 987

IX.  SARS-CoV-2 – OGŁOSZONY STAN EPIDEMII W POLSCE.

Podczas zawodów obowiązują aktualne przepisy „w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”.

 

 

      X.            Postanowienia końcowe:
 • Zawodnicy nie będą ubezpieczani, dlatego grają na własne ryzyko i odpowiedzialność (przyjęcie tego faktu do wiadomości potwierdzają własnoręcznymi podpisami na przedłożonym przez organizatora oświadczeniu).
 • Zawodnicy niepełnoletni przedstawiają oświadczenia od rodziców/opiekunów prawnych.
 • Każdy zawodnik przystępując do rozgrywek wyraża zgodę na warunki uczestnictwa. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione.
 •  Rozgrzewka na boisku trwa maksymalnie 10 min.
Inne, nie ujęte niniejszym regulaminem, sprawy rozstrzyga organizator.
XI.            OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1.     Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

2.     administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie, ul. Turystyczna 13, 11-600 Węgorzewo

3.     Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. 533 327 047 oklinska@togatus.pl

4.     Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w imprezach sportowych organizowanych przez Administratora – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

5.     odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji imprez.

6.     posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7.     ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

8.     podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w imprezie

Życzymy udanej imprezy, osiągnięcia sukcesu i miłego spędzenia wolnego czasu.

 

ORGANIZATORZY

XI edycja Węgorzewskiej Ligi Tenisa Ziemnego Mężczyzn w Grze Podwójnej 2020
Termin i miejsce rozgrywania ligi:

1. Rozpoczęcie (I kolejka) 15 sierpnia 2020 roku wg terminarza.

2. Terminarz zostanie opracowany i opublikowany 10.08.2020r.

3. Mecze będą rozgrywane na kortach tenisowych przy ulicy Bema 12 w Węgorzewie w soboty i niedziele.

4. Harmonogram gier zostanie ustalony w zależności od ilości zgłoszonych „par”.

5.      Ostateczny termin zakończenia ligi 30 września 2020r.

Udział zawodników:

1.      Kategoria – „Open”.

2.      W lidze mogą brać udział zawodnicy amatorzy, którzy:

a)      Nie są klasyfikowani na listach PZT (zgodnie z regulaminem Programu SiA PZT z dnia 1 stycznia 2020).

Zgłoszenia zawodników do rozgrywek:

1. Do rozgrywek zostaną dopuszczeni zawodnicy, którzy do 06.08.2020 roku dopełnią poniższych formalności – dostarczą do organizatora:

a) oświadczenie zawodnika. Niepełnoletni (14 lat ukończone) dodatkowo: oświadczenie podpisane przez opiekuna prawnego. W/w dokumenty muszą być wypełnione: czytelnie, drukowanym pismem i podpisane czytelnie przez zawodnika (w przypadku osób niepełnoletnich również przez opiekuna prawnego).

b) Potwierdzenie opłacenia wpisowego, w przypadku uczniów węgorzewskich szkół – okazanie legitymacji szkolnej. Opłatę startową ustala się w wysokości 100,00 zł od pary (uczniowie węgorzewskich szkół zwolnieni z opłaty wpisowej).

c) Wpisowe można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie; ul. Zamkowa lub przelewem na konto bankowe w/w Urzędu: 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350 z dopiskiem „Nazwiska „pary” – wpisowe do XI edycji WLTZ w grze podwójnej 2020”.

d) Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.

e) Dane organizatora: OSiR Węgorzewo; ul. Turystyczna 13; 11-600 Węgorzewo. Osoba uprawniona do kontaktu: Dariusz Balewicz lub Zdzisław Brzozowski tel. 87 428 52 34; email: zapisy@osir.wegorzewo.pl

Nagrody: Puchary za miejsca I-III Organizatorem ligi jest: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie