REGULAMIN
XI edycja Pucharu Węgorzewa w Piłce Nożnej „Orlik 2021”

 

I.              Cel:

1.    Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Węgorzewo i gmin ościennych.

2.    Integracja mieszkańców sąsiadujących gmin.

 

II.              Organizator:

1.    Organizatorem ligi jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie.

 

III.              Termin i miejsce:

1.    Rozgrywki ligowe rozpoczynają się od 08 września 2021, a kończą się  27 października 2021 roku.

2.    Mecze będą rozgrywane w środy od godziny 18:10.

3.    Rozgrywki będą się odbywały na boisku „Orlik ” przy ulicy Pionierów 6 w Węgorzewie, według terminarza.

 

IV.      Uczestnictwo:

W Pucharze Węgorzewa Piłki Nożnej „Orlik 2021” mogą grać piłkarze:

1.        Amatorzy nie zrzeszeni.

2.        Zrzeszeni w klubach – od klasy okręgowej niżej:

a)   klasa okręgowa – 2 zawodników w drużynie,

b)  klasa „A” i „B” – bez ograniczeń.

3.        Urodzeni w 2002 i starsi, którzy nie uczestniczyli w rozgrywkach (od klasy okręgowej i wyżej) prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej po  01 stycznia 2021 roku.

4.        Urodzeni w 2003 i młodsi, którzy – ukończyli 15 rok życia, bez względu na uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN w jakiejkolwiek klasie rozgrywkowej.

5.        Drużyna zgłoszona do Pucharu Węgorzewa Piłki Nożnej „Orlik 2021” musi liczyć minimum 8 zawodników, maksymalnie 15.

6.        Zawodników można dopisywać włącznie do III kolejki rozgrywek.

7.        Zawodnik który wystąpił w jednej drużynie nie może wystąpić w innej drużynie.

8.        Podstawowym warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest dostarczenie przez opiekuna/kapitana drużyny do biura OSiR ul. Turystyczna 13, listy zawodników, wraz z podpisanymi oświadczeniami oraz zezwoleniami – do 30.08.2021 r:

a)   Zawodnicy którzy ukończyli 18 lat wypełniają i podpisują oświadczenie o dobrym stanie zdrowia,

b)  Zawodnik niepełnoletni (15-18 lat) dostarcza do organizatora oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i zgodę na uczestnictwo podpisaną przez rodziców bądź pełno prawnego opiekuna – zgodę na grę w Lidze,

9.    Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wpłata wpisowego w wysokości 250,00 zł od drużyny w kasie Urzędu Miejskiego na konto PKO BP SA O/Pisz 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350 do 31.08.2021 r.

10.    Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.

11.    Drużyny szkolne (z terenu Węgorzewa) pod opieką nauczyciela, są zwolnione z opłat pod warunkiem gry w tym zespole wyłącznie uczniów danej szkoły (100% uczniów danej szkoły).

12.    Drużyny młodzieżowe/klubowe z terenu Gminy Węgorzewo pod opieką trenera, są zwolnione z opłat pod warunkiem gry w tym zespole wyłącznie zawodników tej kategorii wiekowej.

 

V.              System rozgrywek:

1.        W lidze może wystąpić max. 10 drużyn (decyduje kolejność zgłoszeń wraz z dostarczonymi do organizatora dokumentami:

a)     dowodem wpłaty wpisowego,

b)     listą zgłoszeniową drużyny z podpisanymi zawodników,

c)      oświadczeniami/zezwoleniami z podpisanymi przez zawodników i ewentualnie przez opiekunów prawych

2.        System rozgrywek:

a)        Odbędzie się IX kolejek spotkań. W każdej kolejce 5 meczy. Mecze ligowe rozgrywane są w środy o następujących godzinach:

–       1 mecz – godz. 18:10

–       2 mecz – godz. 19:00

–        3 mecz – godz. 19:50

–       4 mecz – godz. 20:40

–        5 mecz – godz. 21:15

b)        VIII kolejek zostanie rozegranych systemem „każdy z każdym”.

 

VI.              Punktacja:

1.      Zwycięstwo – 3 pkt.

2.      Remis – 1 pkt.

3.      Porażka – 0 pkt.

4.      Walkower – 0 pkt. 0:3 w bramkach.

5.      Obustronny walkower – 0 pkt. i 0:3 w bramkach dla obu drużyn.

 

VII.              Klasyfikacja drużyn:

1.      Kolejność zespołów w tabeli ustala się według ilości zdobytych punktów.

2.      W przypadku uzyskania równej liczby punktów przy dwóch zespołach o kolejności decyduje:

a)     Wynik bezpośredniego spotkania.

b)     Korzystniejsza różnica bramek w spotkaniach tych drużyn.

c)      Różnica bramek we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek.

d)     Większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek.

e)     Dodatkowy mecz.

3.      W przypadku uzyskania równej liczby punktów przez więcej niż dwa zespoły, o zajętym miejscu decyduje:

a)     Liczba zdobytych punktów w spotkaniach między tymi drużynami.

b)     Korzystniejsza różnica między zdobytymi i utraconymi bramkami w spotkaniach tych drużyn.

c)      Korzystniejsza różnica bramek we wszystkich we wszystkich spotkaniach z całego cyklu rozgrywek.

d)     Przy dalszej równości, większa liczba bramek zdobytych we wszystkich spotkaniach z całego cyklu.

 

VIII.              Zasady rozgrywek:

 

1.    Mecze rozgrywane są szóstkami (w tym bramkarz), dokonywanie zmian w czasie gry systemem „hokejowym”. Tylko w wyznaczonej strefie zmian.

2.    Czas trwania spotkania 2 x 15 minut z przerwą 5 minutową.

3.    W trakcie ligi do III kolejki dopuszcza się uzupełnienia ekipy zawodnikami (max. 15 zawodników zgłoszonych).

4.    Kapitanowie drużyn, na co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem meczu, powinni dostarczyć organizatorom protokół zawodów z wykazem zawodników grających w danym spotkaniu (nie można wpisywać piłkarzy, którzy nie uczestniczą w meczu). Protokół powinien być wypełniony drukowanym pismem i podpisany czytelnie przez kapitana drużyny.

5.    Za żółtą kartkę zawodnik opuszcza boisko na 2 minuty, drugie upomnienie tego samego zawodnika żółtą kartka skutkuje okazaniem czerwonej kartki. Zawodnik w tym momencie opuszcza boisko do końca spotkania. Po 2 minutach wejść może inny zawodnik.

6.    Za kartki czerwone – w zależności od stopnia przewinienia. Zawodnik który otrzyma czerwoną kartkę automatycznie pauzuje w kolejnym meczu, a jeżeli drużyna nie otrzyma komunikatu jest to kara ostateczna.

7.    Organizator prowadzi rejestr żółtych kartek:

a)     za otrzymanie trzech żółtych kartek pauza jednego meczu,

b)     po otrzymaniu szóstej żółtej kartki pauza jednego meczu,

8.      Zawodnik siedzący na ławce rezerwowych ukarany przez sędziego zawodów czerwoną kartką nie przyczynia się do osłabienia zespołu. Kara jest indywidualna. Nie może wystąpić w tym meczu oraz w następnych w zależności od decyzji organizatorów.

9.     Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach ligowych przestrzegają ustalonych norm społecznych. Naganne, głośne zachowanie w postaci: wulgaryzmów, przekleństw i nieuzasadnionych dyskusji z sędziami i organizatorami – mogą zostać ukarani kartkami.

10.  Kary indywidualne są prolongowane na kolejne rozgrywki organizowane przez OSiR Węgorzewo.

11.  Drużyna wygrywa walkowerem 3:0 jeżeli przeciwnik:

a)       nie stawi się na wyznaczone terminarzem spotkanie w przeciągu 10 minut od godziny rozpoczęcia meczu,

b)       odmawia udziału w grze, pomimo że sędzia chce ja wznowić,

c)        swoim postępowaniem uniemożliwia rozegranie meczu,

d)       z różnych przyczyn ma do dyspozycji mniej niż 4 zawodników.

12.    Drużyna, która z różnych przyczyn dwukrotnie nie stawi się na spotkania wyznaczone terminarzem zostanie wykluczona zostanie wykluczona z rozgrywek. Wyniki z jej udziałem zostaną anulowane tylko wtedy gdy rozegra 50% lub mniej spotkań. Jeżeli rozegra więcej niż 50% spotkań, w kolejnych meczach przeciwnikom przyznawane będą walkowery.

13.    W przypadku wycofania zespołu z rozgrywek ligi prawo decydowania co do obsadzania wolnego miejsca należy do organizatorów.

14.    Dopuszcza się możliwość przekładania spotkań na inny, wcześniej uzgodniony między zespołami zaakceptowany przez organizatora, termin z bardzo ważnych powodów (wyjazdy na wcześniej potwierdzone turnieje, nagła choroba więcej niż 50% zawodników). Opłata za przełożenie meczu wynosi 50 złotych. Płatne przed planowanym terminem meczu.

 

IX.              Nagrody :

 

1.    Wszystkie drużyny otrzymają pamiątkowe puchary i dyplomy oraz zawodnicy najlepszej drużyny  pamiątkowe medale.

2.    Indywidualnie ,,król strzelców” rozgrywek  otrzymuje – statuetkę   ( w przypadku, gdy największą liczbę bramek zdobyło dwóch lub więcej zawodników tytuł króla strzelców przyznaje się temu zawodnikowi którego drużyna jest wyżej w tabeli na koniec sezonu).

3.    Indywidualnie ,,najlepszy bramkarz” rozgrywek otrzymuje statuetkę.

4.     Indywidualnie ,,najlepszy obrońca” rozgrywek otrzymuje statuetkę.

5.     Na zakończenie ligi przedstawiciele drużyn (kapitanowie) oraz organizator wybiorą najwartościowszego gracza Ligi (MVP ) który otrzyma statuetkę.

 

X.              Postanowienia końcowe:

1.      Zawodnicy nie będą ubezpieczani, dlatego grają na własne ryzyko i odpowiedzialność. Przyjęcie tego faktu do wiadomości piłkarze potwierdzają podpisem na oświadczeniu.

2.      Każda drużyna przystępująca do rozgrywek wyraża zgodę na warunki uczestnictwa.

3.       Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione, dlatego odzież i sprzęt należy pozostawiać pod nadzorem.

4.      Z niniejszym regulaminem kapitan powinien zapoznać wszystkich zawodników swojego zespołu.

5.      Zabrania się spożywania napojów alkoholowych na obiektach sportowych jak również po za terenem boisk (teren Szkoły Podstawowej nr 1).

6.      W celu ewentualnej weryfikacji zawodnicy powinni posiadać na każdym meczu dokument tożsamości ze zdjęciem.

7.      Obowiązujące obuwie: „Szutrówki” , „halówki” lub w „lanki”.

8.      Organizatorzy zabezpieczają obsadę sędziowską.

9.      Za nieprzepisową grę i niesportowe zachowanie zawodnicy będą karani kartkami żółtymi i czerwonymi.

10.         Organizator zobowiązuje się do udzielania aktualnych informacji o wynikach w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych OSiR-u Węgorzewo.

11.         Każdy uczestnik Pucharu Węgorzewa Piłki Nożnej „Orlik 2021” deklaruje, że nie będzie domagał się żadnych rekompensat w przypadku wypadku lub kontuzji wynikającej z uczestnictwa w zawodach. Uczestnicy turnieju organizowanego przez OSiR Węgorzewo wyrażają zgodę na robienie i publikowanie zdjęć na www.osir.wegorzewo; www.faceboock.com/osirwegorzewo/i plakatach promujących wydarzenie oraz na swobodne dysponowanie zdjęciami w ramach współpracy z innymi jednostkami promującymi aktywny wypoczynek.

 

XI.              SARS-CoV-2 – OGŁOSZONY STAN EPIDEMII W POLSCE.

 

1.    Podczas zawodów obowiązują aktualne przepisy „w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”.

2.    Organizator nie udostępnia szatni dla zawodników.

3.    Każdorazowe wejście osób na obiekt sportowy i wyjście z niego – niezbędna dezynfekcja rąk.

4.    Zaleca się dla zawodników po rozegraniu swojego spotkania opuszczenie obiektu bezpośrednio po meczu.

5.    Ustala się 15 minutowe przerwy pomiędzy meczami w celu przeprowadzenia niezbędnej dezynfekcji sprzętu sportowego.

 

XII.       Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
dla uczestników i osób obsługujących wydarzenie
XI edycja Pucharu Węgorzewa w Piłce Nożnej „Orlik 2021”

Realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 UST. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:

1. Administrator Danych Osobowych (ADO):

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą
w Węgorzewie przy ul. Turystycznej 14, 11- 600 Węgorzewo, reprezentowany przez Dyrektora Pana Mariusza Niedzółkę, z którym można skontaktować się telefonując pod numer +48 507 049 843 lub pisząc na adres e- mail: maiusz.niedziolka@osir.wegorzewo.pl.

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych i realizacją praw z tym związanych, pisząc pod wskazany adres e- mail: hanna.draczkowska@gptogatus.pl lub telefonując pod numer: +48 533 327 058.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i obsługi wydarzenia organizowanego przez OSiR w Węgorzewie oraz zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu organizacji i realizacji wydarzenia przez OSiR w Węgorzewie, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, w tym w związku ze zwalczaniem epidemii choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS CoV-2.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych niestanowiących tzw. danych wrażliwych (tj. nie dotyczących zdrowia) stanowi:

·         art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, co do podjęcia działań wynikających z praw lub obowiązków OSiR w Węgorzewie jako organizatora wydarzenia i celem zapewnienia udziału uczestnikowi w wydarzeniu,

·         art. 6 ust. 1 lit. c) RODO konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze,

·          art. 6 ust. 1 lit. f) RODO niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,

·         w przypadku danych dotyczących stanu zdrowia, podstawę prawną stanowi art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki;

4. Informacja o wymogu/ dobrowolności podanych danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale rekomendowane w miarę możliwości tak, by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w wydarzeniu.

5. Odbiorcy danych osobowych:

Udostępnione przez Państwa dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione z mocy prawa: np. sądy, organy ścigania, służby porządkowe lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną, a także Główny Inspektorat Sanitarny i służby sanitarno-epidemiologiczne, bądź podmioty, którym OSiR w Węgorzewie powierzy ich przetwarzanie.

6. Przekazywanie danych osobowych (transfer):

Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych poza teren Rzeczypospolitej, Unii Europejskiej oraz poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy.

7. Okres przechowywania danych osobowych:

Okres przechowywania Państwa danych osobowych będzie ustalany przy zastosowaniu następujących kryteriów:

a)  dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności przez okres organizacji wydarzenia, przeprowadzenia promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród;

b) dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po ustaniu celu, dla którego zostały zebrane
tj. po zakończeniu zawodów za wyjątkiem danych opublikowanych w mediach społecznościowych lub stronach internetowych, gdzie będą publikowane bezterminowo, lub do czasu odwołania zgody wyrażonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;

c) dane osobowe będą przetwarzane do czasu zażądania przez osobę fizyczną, której dotyczą zmiany lub usunięcia danych z zasobów Administratora a także do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w przypadku ich przetwarzania na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

d) dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy, licząc od końca okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć dla którejkolwiek ze stron, Administratora lub uczestnika wydarzenia.

8. Przysługujące Państwu prawa związane z ochroną danych osobowych:

Mają Państwo prawo żądania dostępu do wglądu swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych np. nieaktualnych lub nieprawdziwych, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

W przypadku stwierdzenia, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane z pominięciem przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

W oparciu o udostępnione przez Państwa dane osobowe, OSiR w Węgorzewie nie będzie stosować systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

XIII.              Inne, nie ujęte niniejszym regulaminem, sprawy rozstrzyga organizator.

 

Życzymy udanej imprezy, osiągnięcia sukcesu i miłego spędzenia czasu wolnego od pracy i nauki.

 

Węgorzewo,  wrzesień 2021 roku

ORGANIZATOR

 

W ubiegłym roku w X edycji Pucharu Węgorzewa Piłki Nożnej „Orlik 2020″ uczestniczyło 8 drużyn.

Klasyfikacja końcowa X edycji Pucharu Węgorzewa „Orlik 2020”:
1 miejsce: Amators Pozezdrze
2 miejsce: Sami Swoi
3 miejsce: Oleńka Giżycko
4 miejsce: Duch Puszczy
5 miejsce: Perełki
6 miejsce: Four Fun
7 miejsce: Junior Vęgoria
8 miejsce: Krabowcy

Więcej informacji o zakończonym pucharze – kliknij tutaj

Kliknij – tutaj! – do pobrania: Lista zgłoszeniowa drużyny z zawodnikami

Kliknij – tutaj!  – do pobrania: Oświadczenie zawodnika uczestnika

 

 • Liga zostanie rozegrana w formie turnieju (10 meczy eliminacyjnych) + 2 mecze finałowe o miejsca
 • 08 września 2021 – 5 meczy (każda drużyna rozegra 2 mecze) – mecze od 18:00
 • 15 września 2021 – 5 meczy (każda drużyna rozegra 2 mecze) – mecze od 18:30
 • po rozegraniu w/w meczy zostanie ustalona klasyfikacja po meczach eliminacyjnych
 • 22 września 2021 – 2 mecze finałowe – o I i o III miejsce
 • Drużyny, które po po meczach eliminacyjnych zajmą n/w lokaty rozegrają mecze finałowe o miejsce końcowe w lidze. Drużyny z wyższego miejsca będą  uprzywilejowane. W normalnym czasie gry (2 x 15 minut) „remis” daje im zwycięstwo. Drużyna z niższego miejsca „musi” w normalnym czasie gry wygrać spotkanie, by zająć wyższe miejsce. Ekipa, która zajmie V miejsce – nie rozgrywa już dodatkowego meczu i zostanie ostatecznie sklasyfikowana na V miejscu w lidze.
 • 19:00 Mecz o III miejsce: (drużyna III – drużyna IV)
  19:45 Mecz o I miejsce: (drużyna I – drużyna II)20:30 – Zakończenie ligi (wręczenie nagród)
HARMONOGRAM MECZY
08.09.2021 – mecze 2 x 12 minut
godz. 18.00: Sami Swoi – Oleńka
godz. 18.30: Amators Pozezdrze – Grene Giżycko
godz. 19.00: Żubr Budry – Sami Swoi
godz. 19.30: Oleńka – Grene Giżycko
godz. 20.00: Amators Pozezdrze – Żubr Budry
15.09.2021 – mecze 2 x 12 minut
godz. 18.30: Grene Giżycko – Żubr Budry
godz. 19.00: Sami Swoi – Amators Pozezdrze
godz. 19.30: Oleńka – Żubr Budry
godz. 20.00: Sami Swoi – Grene Giżycko
godz. 20.30: Oleńka – Amators Pozezdrze
22.09.2021 – mecze 2 x 15 minut
Mecz o III miejsce – godz. 19.00: (drużyna III – drużyna IV)
Sami Swoi – Amators Pozezdrze
Mecz o I miejsce – godz. 19.45: (drużyna I – drużyna II)
Oleńka – Żubr Budry
godz. 20.30: zakończenie ligi (wręczenie nagród zawodnikom i drużynom)

Mecze rozgrywane 8 września 2021

 

Sami Swoi – Oleńka 2:3 (1:2)

Bramki: Drozd Łukasz i Wysocki Damian  //  Szafran Bartek x 2 i Libudzki Mariusz

Żółta kartka: Zienda Radosław (Oleńka)

 

Amators Pozezdrze – Grene Giżycko 3:1 (2:0)

Bramki: Szumada Adam, Denes Łukasz i Duda Bartosz  //  Wiszniewski Marcin

 

Żubr Budry – Sami Swoi  3:1 (2:1)

Bramki: Wicha Piotr x 2 i Narewski Dawid  //  Drozd Łukasz

 

Oleńka – Grene Giżycko  5:3 (3:0)

Bramki: Libudzki Mariusz x 2, Pawlik Piotr, Szafran Bartek i Makarzec Michał  //  Kleinwaechter Paweł x 2 i  Wicha Piotr

Żółte kartki: Zienda Radosław x 2 //  Gąsior Grzegorz

 

Amators Pozezdrze – Żubr Budry 1:3 (1:1)

Bramki: Karbowski Miłosz  //  Wicha Piotr, Potyra Patryk i samobójcza

 

Mecze rozgrywane 15 września 2021

Grene Giżycko – Żubr Budry   4:2 (2:1)
Bramki: Kamiński Kacper x 2, Modzelewski Jacek i Staniszewski Sylwester  //   Narewski Dawid i Korotko Dariusz

 

Sami Swoi – Amators Pozezdrze 4:2 (1:0)
Bramki: Wysocki Damian x 3 i Żebrowski Piotr  //  Duda Bartosz x 2
Żółta kartka: Zdobych Adrian (Sami Swoi)

 

Oleńka – Żubr Budry  6:3 (3:1)
Bramki: Libudzki Mariusz, Pawlik Piotr, Reczek Piotr x 2, Siedzik Paweł i Sochacz Sebastian  //  Narewski Dawid, Korotko Dariusz i  Wicha Piotr
Żółta kartka: Dębek Mateusz (Oleńka)

 

Sami Swoi – Grene Giżycko 5:3 (3:1)
Bramki: Żebrowski Piotr x 2, Wójtowicz Tomasz, Maciejewski Rafał i Wysocki Damian  //  Kamiński Kacper, Staniszewski Sylwester i Gąsior Grzegorz

 

Oleńka – Amators Pozezdrze  4:2 (1:1)
Bramki: Libudzki Mariusz x 2, Pawlik Piotr i Reczek Piotr  //  Duda Bartosz i Szumada Adam
Żółte kartki: Libudzki Mariusz //  Dzienis Tomasz

 

Sami Swoi Amators Pozezdrze Oleńka Żubr Budry Grene Giżycko Punkty Bramki Miejsce
Sami Swoi X 4:2 2:3 1:3 3:5 0 10-13 III
Amators Pozezdrze 2:4 X 2:4 1:3 3:1 3 8-12 IV
Oleńka 3:2 4:2 X 6:3 5:3 6 18-10 I
Żubr Budry 3:1 3:1 3:6 X 2:4 6 11-12 II
Grene Giżycko 3:5 1:3 3:5 4:2 X 0 11-17 V

Oleńka

Libudzki Mariusz: 1; 2; 1; 2;  (6)
Szafran Bartek: 2; 1;
Pawlik Piotr: 1; 1; 1;
Makarzec Michał: 1;
Reczek Piotr: 2; 1;
Siedzik Paweł: 1;
Sochacz Sebastian: 1;

Żubr Budry

Wicha Piotr: 2; 1; 1; (4)
Narewski Dawid: 1; 1; 1;
Potyra Patryk: 1;
Korotko Dariusz: 1; 1;

Sami Swoi

Wysocki Damian: 1; 1; 3; (5)
Drozd Łukasz: 1; 1;
Maciejewski Rafał: 1;
Żebrowski Piotr: 2; 1;
Wójtowicz Tomasz: 1;

Amators Pozezdrze

Duda Bartosz: 1; 2; 1; (4)
Szumada Adam: 1; 1;
Denes Łukasz: 1;
Karbowski Miłosz: 1;
Samobójcza: 1;

Grene Giżycko

Wiszniewski Marcin: 1;
Wicha Piotr: 1;
Kleinwaechter Paweł: 2;
Kamiński Kacper: 1; 2;
Staniszewski Sylwester: 1; 1;
Gąsior Grzegorz: 1;
Modzelewski Jacek: 1;

 

 

 

Oleńka

Zienda Radosław: żk (1 mecz: 08.09.2021); 2 żk (4 mecz: 08.09.2021) – pauza 15.09.2021 w 3 meczu II kolejki
Libudzki Mariusz: żk (5 mecz: 15.09.2021);
Dębek Mateusz: żk (3 mecz: 15.09.2021);

Żubr Budry

 

Sami Swoi

Zdobych Adrian: żk (2 mecz: 15.09.2021);

Amators Pozezdrze

Zajnowski Kamil: żk (5 mecz: 08.09.2021);
Dzienis Tomasz: żk (5 mecz: 15.09.2021);

Grene Giżycko

Gąsior Grzegorz: żk (4 mecz: 08.09.2021);;

Uwaga!!!

Zmiana formuły rozgrywania ligi:

 • z uwagi na małe zainteresowanie drużyn rozgrywkami (z różnych przyczyn)
 • liga zostanie rozegrana w formie kilku turnieji
 • harmonogram gier zostanie podany 3 września 2021
 • gramy tylko w środy od 18:10 do 22:00

Zgłoszone drużyny na dzień 01.09.2021:
 • Sami Swoi
 • Amators Pozezdrze
 • Żubr Budry
 • Oleńka
 • Grene Giżycko
Uczestnictwo:

W Pucharze Węgorzewa Piłki Nożnej „Orlik 2021” mogą grać piłkarze:

 • amatorzy nie zrzeszeni
 • zrzeszeni w klubach – od klasy okręgowej niżej:
 • klasa okręgowa – 2 zawodników w drużynie
 • klasa „A” i „B” – bez ograniczeń
 • urodzeni w 2002 i starsi, którzy nie uczestniczyli w rozgrywkach (od klasy okręgowej i wyżej) prowadzonych przez Polski Związek Piłki Nożnej po  01 stycznia 2021 roku
 • urodzeni w 2003 i młodsi, którzy – ukończyli 15 rok życia, bez względu na uczestnictwo w rozgrywkach prowadzonych przez PZPN w jakiejkolwiek klasie rozgrywkowej
 • drużyna zgłoszona do Pucharu Węgorzewa Piłki Nożnej „Orlik 2021” musi liczyć minimum 8 zawodników, maksymalnie 20
 • zawodników można dopisywać włącznie do III kolejki rozgrywek
 • zawodnik który wystąpił w jednej drużynie nie może wystąpić w innej drużynie
 • Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest wpłata wpisowego w wysokości 250,00 zł od drużyny w kasie Urzędu Miejskiego lub na konto PKO BP SA O/Pisz 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350 do 31.08.2021 r.
 • Wpłacone wpisowe nie podlega zwrotowi.
 • podstawowym warunkiem uczestnictwa w rozgrywkach jest dostarczenie przez opiekuna/kapitana drużyny do biura OSiR ul. Turystyczna 13, listy zawodników, wraz z podpisanymi oświadczeniami oraz zezwoleniami – do 30.08.2021 r:
 • zawodnicy którzy ukończyli 18 lat wypełniają i podpisują oświadczenie o dobrym stanie zdrowia
 • zawodnik niepełnoletni (15-18 lat) dostarcza do organizatora oświadczenie o dobrym stanie zdrowia i zgodę na uczestnictwo podpisaną przez rodziców bądź pełno prawnego opiekuna – zgodę na grę w Lidze
 • drużyny szkolne (z terenu Węgorzewa) pod opieką nauczyciela, są zwolnione z opłat pod warunkiem gry w tym zespole wyłącznie uczniów danej szkoły (100% uczniów danej szkoły)
 • drużyny młodzieżowe/klubowe z terenu Gminy Węgorzewo pod opieką trenera, są zwolnione z opłat pod warunkiem gry w tym zespole wyłącznie zawodników tej kategorii wiekowej.

Organizatorem ligi jest:

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie osir.png
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support