REGULAMIN INTEGRACYJNEJ LIGI BOCCIA

 

 I.        ORGANIZATOR:

·         Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie

 

  II.       PARTNERZY:

·         Gmina Węgorzewo

·         Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Węgorzewie

 

III.       PATRONAT:

·         Krzysztof Kołaszewski – Burmistrz Węgorzewa

 

IV.       TERMIN i MIEJSCE LIGI:

·         Rozgrywki ligowe rozpoczynają się od 28 listopada 2021. Planowane zakończenie 13 lutego 2022.
·         Kolejki ligowe rozgrywane tylko w niedziele w godzinach 12:00 – 15:00.
·         Liga jest rozgrywana według terminarza.
·         Liga jest rozgrywana w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Węgorzewie, ul. Zamkowa 6 (wejście od ulicy Kraszewskiego)

 

V.            WPISOWE:

·         25,00 zł – od drużyny z terenu Gminy Węgorzewo.
·         50,00 zł – od drużyny spoza Gminy Węgorzewo.
·        Wpisowe można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie; ul. Zamkowa lub przelewem na konto bankowe w/w Urzędu: 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350 z dopiskiem „Nazwa drużyny – wpisowe: do „Węgorzewskiej Integracyjnej Ligi Boccia”.

 

VI.            NAGRODY:

·         Puchary za miejsca I-VI.
·         Puchar dla najlepszej drużyny z Gminy Węgorzewo.
·         Medale dla zawodników/czek  trzech najlepszych drużyn.
·         Dyplomy dla wszystkich drużyn.

 

VII.       UCZESTNICTWO

·         W lidze uczestniczy 10 drużyn.
·         Zgłoszona drużyna liczy przynajmniej 3 osoby + 3 osoby rezerwowe (max. 6 osób).
·         W lidze mogą grać osoby od 6 lat do 100. Osoby sprawne i niepełnosprawne, bez podziału na płeć.
·         Uczestnicy w trakcie wykonywania rzutów z pola rzutów mogą stać lub siedzieć – decyduje o tym sam zawodnik/czka.
·         Każdy uczestnik zobowiązany jest przed rozpoczęciem rozgrywek do podpisania na drukach organizatora oświadczenia o uczestnictwie w lidze na własne ryzyko oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby imprezy.
·         Zawodniczki/cy niepełnoletnie/i muszą posiadać pisemną zgodę rodziców oraz oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w lidze (w przypadku drużyn szkolnych lub klubowych dostarczenie listy uczestniczek podpisanej przez dyrektora szkoły lub trenera).

 

VI. PRZEPISY GRY i ZASADY

W czasie gry obowiązują przepisy BISFed 2018-v.3 z następującymi wyjątkami:

1)            System rozgrywek: „każdy z każdym”  z meczami rewanżowymi. Każda drużyna rozegra 18 meczy.

2)            Mecze trwają 6 rund. W przypadku remisu nie ma dogrywki. W każdej rundzie drużyny zdobywają małe punkty, które są sumowane po rozegraniu 6 rund /endów/. Wynik małych punktów decyduje: o wygranej, remisie i przegranej.

3)            Punktacja:
a)       za wygranie meczu drużyna otrzymuje 3 pkt. duże,
b)       mecz zakończony remisem – obie drużyny otrzymują po 2 pkt. duże,
c)        przegrany mecz – drużyna otrzymuje 1 pkt. duży,
d)       za walkower (nieusprawiedliwione niestawienie się na mecz) – drużyna otrzymuje – 0 pkt. dużych.

4)  O miejscu w tabeli decyduje kolejno:
a)       jak największa ilość zdobytych dużych pkt.
b)       w przypadku równej ilości dużych punktów, decyduje – większa ilość zdobytych małych punktów.
c)        w przypadku równej ilości dużych punktów i małych punktów, decyduje – mniejsza ilość straconych małych punktów.
d)       w przypadku równej ilości dużych punktów, małych punktów zdobytych i straconych, decyduje – wynik bezpośrednich spotkań.
e)       W przypadku dalszego nierozstrzygnięcia, decyduje dogrywka pomiędzy tymi drużynami.

5)       Mecze ligowe prowadzą sędziowie, wyznaczeni przez Organizatora.

6)       Zawodnicy/czki mogą być karani żółtymi i czerwonymi kartkami.

7)       Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek ze względów organizacyjnych.

 

VII. PROTESTY I ODWOŁANIA

Decyzje sędziów są ostateczne i nie od nich odwołania.

 

VIII. UWAGI KOŃCOWE

1)     Uczestnicy ligi oraz osoby towarzyszące muszą posiadać na zmianę obuwie sportowe w celu wejścia na salę gimnastyczna.
2)     Organizator zapewnia szatnie na przebranie się uczestników oraz W-C.
3)     Zespoły uczestniczące w rozgrywkach, ich opiekunowie, trenerzy, osoby towarzyszące obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry.
4)     Drużyna i jej zawodnicy/czki ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez ich uczestników.
5)     Zawodnicy/czki biorące udział w lidze grają na własną odpowiedzialność.
6)     Przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest podpisem przez osobę na oświadczeniu dostarczonym przez organizatora (w przypadku drużyn szkolnych lub klubowych przez dyrektora szkoły lub trenera).
7)     Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na boiskach.
8)     Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa organizator.
9)     Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów. Nakazuje się, by zawodnicy biorący udział w rozgrywkach poddali się badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia i na czas rozgrywek ubezpieczyli się.
10)Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach, z dojazdami na i z zawodów włącznie.
11)Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek.

 

IX. SARS-CoV-2 – ogłoszony stan epidemii w Polsce.

Podczas zawodów obowiązują aktualne przepisy „w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”.

 

X. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

·         Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w organizacji i regulaminie rozgrywek.
·         Sprawy sporne rozstrzyga organizator.
·         Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzega sobie Organizator.
·         W kwestiach interpretacji regulaminu oraz sprawach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 UST. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:

1. Administrator Danych Osobowych (ADO):

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą
w Węgorzewie przy ul. Turystycznej 14, 11- 600 Węgorzewo, reprezentowany przez Dyrektora Pana Mariusza Niedziółkę, z którym można skontaktować się telefonując pod numer +48 507 049 843 lub pisząc na adres e- mail: maiusz.niedziolka@osir.wegorzewo.pl.

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych i realizacją praw z tym związanych, pisząc pod wskazany adres e- mail: hanna.draczkowska@gptogatus.pl lub telefonując pod numer: +48 533 327 058.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i obsługi wydarzenia organizowanego przez OSiR w Węgorzewie oraz zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu organizacji i realizacji wydarzenia przez OSiR w Węgorzewie, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, w tym w związku ze zwalczaniem epidemii choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS CoV-2.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych niestanowiących tzw. danych wrażliwych (tj. nie dotyczących zdrowia) stanowi:

·         art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, co do podjęcia działań wynikających z praw lub obowiązków OSiR w Węgorzewie jako organizatora wydarzenia i celem zapewnienia udziału uczestnikowi w wydarzeniu,

·         art. 6 ust. 1 lit. c) RODO konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

·          art. 6 ust. 1 lit. f) RODO niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,

·         w przypadku danych dotyczących stanu zdrowia, podstawę prawną stanowi art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki;

4. Informacja o wymogu/ dobrowolności podanych danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale rekomendowane w miarę możliwości tak, by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w wydarzeniu.

5. Odbiorcy danych osobowych:

Udostępnione przez Państwa dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione z mocy prawa: np. sądy, organy ścigania, służby porządkowe lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną, a także Główny Inspektorat Sanitarny i służby sanitarno-epidemiologiczne, bądź podmioty, którym OSiR w Węgorzewie powierzy ich przetwarzanie.

6. Przekazywanie danych osobowych (transfer):

Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych poza teren Rzeczypospolitej, Unii Europejskiej oraz poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy.

7. Okres przechowywania danych osobowych:

Okres przechowywania Państwa danych osobowych będzie ustalany przy zastosowaniu następujących kryteriów:

a)  dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności przez okres organizacji wydarzenia, przeprowadzenia promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród;
b) dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po ustaniu celu, dla którego zostały zebrane
tj. po zakończeniu zawodów za wyjątkiem danych opublikowanych w mediach społecznościowych lub stronach internetowych, gdzie będą publikowane bezterminowo, lub do czasu odwołania zgody wyrażonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
c) dane osobowe będą przetwarzane do czasu zażądania przez osobę fizyczną, której dotyczą zmiany lub usunięcia danych z zasobów Administratora a także do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w przypadku ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
d) dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy, licząc od końca okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć dla którejkolwiek ze stron, Administratora lub uczestnika wydarzenia.

8. Przysługujące Państwu prawa związane z ochroną danych osobowych:

Mają Państwo prawo żądania dostępu do wglądu swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych np. nieaktualnych lub nieprawdziwych, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
W przypadku stwierdzenia, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane z pominięciem przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
W oparciu o udostępnione przez Państwa dane osobowe, OSiR w Węgorzewie nie będzie stosować systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

OSiR Węgorzewo

TERMINARZ ROZGRYWEK
WĘGORZEWSKIEJ LIGII BOCCI

Mecze rozgrywane w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Węgorzewie
w godzinach 12:00 – 15:00

I kolejka – 28 listopada 2021

1 mecz: Cierniaki – SOSW Węgorzewo   
2 mecz: Dziewuchy UTW I – Amators
3 mecz: Cierniaki – Dziewuchy UTW I
4 mecz: SOSW Węgorzewo – Amators
5 mecz: Kominki – Pozezdrze
6 mecz: Kominki – DPS Węgorzewo
7 mecz: Dziewuchy UTW II – Harsz
8 mecz: Harsz – Dziewuchy UTW II
9 mecz: DPS Węgorzewo – Dziewuchy UTW I
10 mecz: Amators – Pozezdrze
11 mecz: Pozezdrze – Dziewuchy UTW II

 

 II kolejka – 5 grudnia 2021
1 mecz: Harsz – Bobiki
2 mecz: SOSW Węgorzewo – Dziewuchy UTW II
3 mecz: Bobiki – Dziewuchy UTW II
4 mecz: Harsz – SOSW Węgorzewo
5 mecz: Pozezdrze – Dziewuchy UTW I
6 mecz: Amators – Pozezdrze
7 mecz: Cierniaki – DPS Węgorzewo
8 mecz: DPS Węgorzewo – Cierniaki
9 mecz: Bobiki – Amators
10 mecz: Harsz – Bobiki
11 mecz: Amators – Dziewuchy UTW I
12 mecz: Bobiki – DPS Węgorzewo
13 mecz: Pozezdrze – Cierniaki
 
 III kolejka – 12 grudnia 2021

1 mecz: Amators – Dziewuchy UTW II
2 mecz: Bobiki – Dziewuchy UTW I
3 mecz: Bobiki – Dziewuchy UTW 2
4 mecz: Amators – DPS Węgorzewo
5 mecz: Kominki – Harsz –
6 mecz: DPS Węgorzewo – SOSW Węgorzewo
7 mecz: Kominki – SOSW Węgorzewo
8 mecz: DPS Węgorzewo – Harsz
9 mecz: Pozezdrze – Bobiki
10 mecz: Kominki  – Harsz
11 mecz: Cierniaki – Pozezdrze
12 mecz: Amators – Bobiki
13 mecz: Kominki – Bobiki
14 mecz: SOSW Węgorzewo – Dziewuchy UTW I
15 mecz: Kominki – Cierniaki

IV kolejka – 19 grudnia 2021
1 mecz: Harsz – Dziewuchy UTW I
2 mecz: Kominki – SOSW Węgorzewo
3 mecz: Pozezdrze – SOSW Węgorzewo
4 mecz: Amators – DPS Węgorzewo
5 mecz: Dziewuchy UTW I – Cierniaki
6 mecz: Dziewuchy UTW I – Dziewuchy UTW II
7 mecz: Cierniaki – SOSW Węgorzewo
8 mecz: DPS Węgorzewo – Dziewuchy UTW II
9 mecz: Amators – Harsz
10 mecz: Cierniaki – Dziewuchy UTW II
11 mecz: Kominki – Pozezdrze
12 mecz: Pozezdrze – Harsz
13 mecz: Kominki – DPS Węgorzewo
V kolejka – 9 stycznia 2022 

1 mecz: Amators – Cierniaki
2 mecz: Bobiki – SOSW Węgorzewo
3 mecz: Bobiki – Cierniaki
4 mecz: Pozezdrze – SOSW Węgorzewo
5 mecz: Kominki – Amators
6 mecz: Bobiki – Dziewuchy UTW 1
7 mecz: Dziewuchy UTW 1 – Dziewuchy UTW 2
8 mecz: DPS Węgorzewo – Pozezdrze
9 mecz: Harsz – Cierniaki
10 mecz: Kominki  – Dziewuchy UTW 2
11 mecz: DPS Węgorzewo – Dziewuchy UTW 2
12 mecz: Kominki – Dziewuchy UTW 1
13 mecz: Harsz – Amators
14 mecz: Bobiki – DPS Węgorzewo

VI kolejka – 16 stycznia 2022
1 mecz – Godz. 12:00 SOSW Węgorzewo – Dziewuchy UTW I
2 mecz – Godz. 12:00 Pozezdrze – Dziewuchy UTW 2
3 mecz – Godz. 12:30 SOSW Węgorzewo – Dziewuchy UTW 2
4 mecz – Godz. 12:30 Pozezdrze – Dziewuchy UTW 1
5 mecz – Godz. 13:00 SOSW Węgorzewo – Harsz
6 mecz – Godz. 13:00 Pozezdrze – Bobiki
7 mecz – Godz. 13:30 Kominki – Cierniaki
8 mecz – Godz. 13:30 Harsz – Dziewuchy UTW 1
9 mecz – Godz. 14:00 Amators – Cierniaki
10 mecz – Godz. 14:00 DPS Węgorzewo – Harsz
11 mecz – Godz. 14:30 Bobiki – Cierniaki
12 mecz – Godz. 14:30 Kominki – Amators
VII (ostatnia) kolejka – 23 stycznia 2022
1 mecz – Godz. 12:00 SOSW Węgorzewo – Bobiki
2 mecz – Godz. 12:00 Cierniaki – Dziewuchy UTW 2
3 mecz – Godz. 12:30 SOSW Węgorzewo – Amators
4 mecz – Godz. 12:30 Kominki – Dziewuchy UTW 2
5 mecz – Godz. 13:00 SOSW Węgorzewo – DPS Węgorzewo
6 mecz – Godz. 13:00 Kominki – Dziewuchy UTW 1
7 mecz – Godz. 13:30 DPS Węgorzewo – Pozezdrze
8 mecz – Godz. 13:30 Bobiki – Kominki
9 mecz – Godz. 14:00 Harsz – Cierniaki
10 mecz – Godz. 14:00 Dziewuchy UTW 2 – Amators
11 mecz – Godz. 14:30 DPS Węgorzewo – Dziewuchy UTW 1
12 mecz – Godz. 14:30 Harsz – Pozezdrze
Godz. 15:00 Zakończenie Ligi – wręczenie nagród
Punktacja:
  • za wygranie meczu drużyna otrzymuje – 3pkt.
  • mecz remisowy (obie drużyny otrzymują) – 2 pkt.
  • mecz przegrany – 1 pkt.
  • oddanie meczu walkowerem – 0 pkt.
Wyniki I kolejki – 28 listopada 2021

1 mecz: Cierniaki – SOSW Węgorzewo   3:1  (7-2)
2 mecz: Dziewuchy UTW I – Amators  1:3  (3-5)
3 mecz: Cierniaki – Dziewuchy UTW I  3:1  (7-5)
4 mecz: SOSW Węgorzewo – Amators  1:3  (3-15)
5 mecz: Kominki – Pozezdrze  2:2  (5-5)
6 mecz: Kominki – DPS Węgorzewo  1:3  (7-9)
7 mecz: Dziewuchy UTW II – Harsz  3:1  (5-3)
8 mecz: Harsz – Dziewuchy UTW II  1:3  (4-8)
9 mecz: DPS Węgorzewo – Dziewuchy UTW I    2:2  (5-5)
10 mecz: Amators – Pozezdrze  1:3  (4-7)
11 mecz: Pozezdrze – Dziewuchy UTW II    1:3  (2-7)

 

Wyniki II kolejki – 5 grudnia 2021
1 mecz: Harsz – Bobiki 3:1 (11-2)
2 mecz: SOSW Węgorzewo – Dziewuchy UTW II 3:1 (7-1)
3 mecz: Bobiki – Dziewuchy UTW II 2:2 (5-5)
4 mecz: Harsz – SOSW Węgorzewo 3:1 (9-3)
5 mecz: Pozezdrze – Dziewuchy UTW I 3:1 (7-3)
6 mecz: Amators – Pozezdrze 1:3 (5-6)
7 mecz: Cierniaki – DPS Węgorzewo 1:3 (5-7)
8 mecz: DPS Węgorzewo – Cierniaki 2:2 (4-4)
9 mecz: Bobiki – Amators 1:3 (4-16)
10 mecz: Harsz – Bobiki 2:2 (6-6)
11 mecz: Amators – Dziewuchy UTW I 3:1 (8-3)
12 mecz: Bobiki – DPS Węgorzewo 1:3 (8-9)
13 mecz: Pozezdrze – Cierniaki 3:1 (8-4)
Wyniki III kolejki –  11 grudnia 2021

1 mecz: Amators – Dziewuchy UTW II 3:1 (12-1)
2 mecz: Bobiki – Dziewuchy UTW I  3:1  (7-2)
3 mecz: Bobiki – Dziewuchy UTW 2  3:1  (8-3)
4 mecz: Amators – DPS Węgorzewo 3:1  (12-1)
5 mecz: Kominki – Harsz – 1:3 (4-7)
6 mecz: DPS Węgorzewo – SOSW Węgorzewo  3:1 (8-5)
7 mecz: Kominki – SOSW Węgorzewo 3:1  (8-3)
8 mecz: DPS Węgorzewo – Harsz 3:1  (9-2)
9 mecz: Pozezdrze – Bobiki  3:1  (8-2)
10 mecz: Kominki  – Harsz  3:1  (6-3)
11 mecz: Cierniaki – Pozezdrze 3:1 (5-4)
12 mecz: Amators – Bobiki  3:1  (5-4)
13 mecz: Kominki – Bobiki    1:3  (4-8)
14 mecz: SOSW Węgorzewo – Dziewuchy UTW I 1:3 (2-5)
15 mecz: Kominki – Cierniaki 1:3 (6-9)

Wyniki IV kolejki z 19 grudnia 2021
1 mecz: Harsz – Dziewuchy UTW I 3:1 (9-1)
2 mecz: Kominki – SOSW Węgorzewo 1:3 (3-7)
3 mecz: Pozezdrze – SOSW Węgorzewo 3:1 (5-4)
4 mecz: Amators – DPS Węgorzewo 3:1 (11-3)
5 mecz: Dziewuchy UTW I – Cierniaki – 3:1 (6-2)
6 mecz: Dziewuchy UTW I – Dziewuchy UTW II 3:1 (7-2)
7 mecz: Cierniaki – SOSW Węgorzewo 3:1 (8-7)
8 mecz: DPS Węgorzewo – Dziewuchy UTW II 3:1 (12-3)
9 mecz: Amators – Harsz 1:3 (2-7)
10 mecz: Cierniaki – Dziewuchy UTW II 3:1 (6-2)
11 mecz: Kominki – Pozezdrze 1:3 (2-9)
12 mecz: Pozezdrze – Harsz 3:1 (7-6)
13 mecz: Kominki – DPS Węgorzewo 3:1 (5-4)
Wyniki V kolejki z 9 stycznia 2022 

1 mecz: Amators – Cierniaki 3:1 (5-4)
2 mecz: Bobiki – SOSW Węgorzewo  3:1  (5-4)
3 mecz: Bobiki – Cierniaki  3:1  (8-1)
4 mecz: Pozezdrze – SOSW Węgorzewo 3:1  (8-4)
5 mecz: Kominki – Amators  3:1 (7-3)
6 mecz: Bobiki – Dziewuchy UTW 1  1:3 (3-7)
7 mecz: Dziewuchy UTW 1 – Dziewuchy UTW 2 3:1  (6-4)
8 mecz: DPS Węgorzewo – Pozezdrze 1:3  (3-6)
9 mecz: Harsz – Cierniaki  3:1  (10-2)
10 mecz: Kominki  – Dziewuchy UTW 2  3:1  (9-2)
11 mecz: DPS Węgorzewo – Dziewuchy UTW 2 3:1 (9-6)
12 mecz: Kominki – Dziewuchy UTW 1  3:1  (5-3)
13 mecz: Harsz – Amators    3:1  (11-3)
14 mecz: Bobiki – DPS Węgorzewo 1:3 (5-8)

Wyniki VI (przedostatniej kolejki) z 16 stycznia 2022 –
1 mecz – SOSW Węgorzewo – Dziewuchy UTW I 1:3 (1-6)
2 mecz – Pozezdrze – Dziewuchy UTW II 3:1 (5-1)
3 mecz – OSW Węgorzewo – Dziewuchy UTW II 1:3 (4-5)
4 mecz – Pozezdrze – Dziewuchy UTW I 3:1 (18-1)
5 mecz – SOSW Węgorzewo – Harsz 1:3 (2-16)
6 mecz – Pozezdrze – Bobiki 3:1 (6-4)
7 mecz – Kominki – Cierniaki 2:2 (8-8)
8 mecz – Harsz – Dziewuchy UTW I 3:1 (10-2)
9 mecz – Amators – Cierniaki 3:1 (9-1)
10 mecz – DPS Węgorzewo – Harsz 1:3 (2-12)
11 mecz – Bobiki – Cierniaki 3:1 (7-5)
12 mecz – Kominki – Amators 3:1 (7-3)

Tabela Węgorzewskiej Integracyjnej Ligii Boccia

Miejsce drużynyPunkty Małe punktyIlość rozegranych meczów
1. Pozezdrze49 pkt.131 - 6718
2. Amators42 pkt.136 - 7518
3. Harsz41 pkt.145 - 7118
4. DPS Węgorzewo40 pkt.108 - 12018
5. Kominki36 pkt.101 - 9918
6. Bobiki36 pkt.100 - 10418
7. Dziewuchy UTW I32 pkt.76 - 10718
8. Cierniaki31 pkt.83 - 11818
9. Dziewuchy UTW II29 pkt.68 - 11718
10. SOSW Węgorzewo24 pkt.63 - 13318

Węgorzewska Integracyjna Liga Bocci

L.p.KominkiDPS WęgorzewoDziewuchy UTW IHarszAmatorsBobikiDziewuchy UTW IISOSW WęgorzewoPozezdrzeCierniakiPunkty (duże);
Punkty (małe);
Ilość rozegranych meczy;
Miejsce
KominkiX1:3 (7-9)
3:1 (5-4)
3:1 (5-3)
2:2 (5:5)
3:1 (6-3)
1:3 (4-7)
3:1 (7-3)
3:1 (7-3)
1:3 (4-8)
1:3 (4:6)
3:1 (9-2)
2:2 (5:5)
3:1 (9-3)
1:3 (3-7)
2:2 (5-5)
1:3 (2-9)
1:3 (6-9)
2:2 (8-8)
31
(87-83)
15
DPS Węgorzewo3:1 (9-7)
1:3 (4-5)
X2:2 (5-5)
3:1 (7:6)
3:1 (9-2)
1:3 (2-12)
1:3 (1-12)
1:3 (3-11)
3:1 (9-8)
3:1 (8-5)
3:1 (12-3)
3:1 (9-6)
3:1 (8-5)
3:1 (6:4)
1:3 (3-6)
1:3 (2:14)
3:1 (7-5)
2:2 (4-4)
33
(93-96)
15
Dziewuchy UTW I1:3 (3-5)
2:2 (5:5)
2:2 (5-5)
1:3 (6:7)
X1:3 (1-9)
1:3 (2-10)
1:3 (3-5)
1:3 (3-8)
1:3 (2-7)
3:1 (7-3)
3:1 (7-2)
3:1 (6-4)
3:1 (5-2)
3:1 (6-1)
1:3 (3-7)
1:3 (1-18)
1:3 (5-7)
3:1 (6-2)
29
(65-95)
16
Harsz1:3 (3-6)
3:1 (7-4)
1:3 (2-9)
3:1 (12-2)
3:1 (9-1)
3:1 (10-2)
X3:1 (7-2)
3:1 (11-3)
3:1 (11-2)
2:2 (6-6)
1:3 (3-5)
1:3 (4-8)
3:1 (9-3)
3:1 (16-2)
1:3 (6-7)
1:3 (5:6)
3:1 (10-2)
3:1 (14:1)
37
(126-64)
16
Amators1:3 (3-7)
1:3 (3-7)
3:1 (12-1)
3:1 (11-3)
3:1 (5-3)
3:1 (8-3)
1:3 (2-7)
1:3 (3-11)
X3:1 (16-4)
3:1 (5-4)
3:1 (12-1)
3:1 (8:3)
3:1 (15-3)
3:1 (10:0)
1:3 (4-7)
1:3 (5-6)
3:1 (5-4)
3:1 (9-1)
36
(118-72)
16
Bobiki3:1 (8-4)
3:1 (6:4)
1:3 (8-9)
1:3 (5-8)
3:1 (7-2)
1:3 (3-7)
1:3 (2-11)
2:2 (6-6)
1:3 (4-16)
1:3 (4-5)
X2:2 (5-5)
3:1 (8-3)
3:1 (5-4)
3:1 (8:0)
1:3 (2-8)
1:3 (4-6)
3:1 (8-1)
3:1 (7-5)
30
(86-100)
16
Dziewuchy UTW II1:3 (2-9)
2:2 (5:5)
1:3 (3-12)
1:3 (6-9)
1:3 (2-7)
1:3 (4-6)
3:1 (5-3)
3:1 (8-4)
1:3 (1-12)
1:3 (3:8)
2:2 (5-5)
1:3 (3-8)
X1:3 (1-7)
3:1 (5-4)
3:1 (7-2)
1:3 (1-5)
1:3 (2-6)
2:2 (5:5)
24
(55-99)
15
SOSW Węgorzewo1:3 (3-9)
3:1 (7-3)
1:3 (5-8)
1:3 (4:6)
1:3 (2-5)
1:3 (1-6)
1:3 (3-9)
1:3 (2-16)
1:3 (3-15)
1:3 (0:10)
1:3 (4-5)
1:3 (0:8)
3:1 (7-1)
1:3 (4-5)
X1:3 (4-5)
1:3 (4-8)
1:3 (2-7)
3:1 (8-7)
21
(59-109)
15
Pozezdrze2:2 (5-5)
3:1 (9-2)
3:1 (6-3)
3:1 (14:2)
3:1 (7-3)
3:1 (18-1)
3:1 (7-6)
3:1 (6:5)
3:1 (7-4)
3:1 (6-5)
3:1 (8-2)
3:1 (6-4)
1:3 (2-7)
3:1 (5-1)
3:1 (5-4)
3:1 (8-4)
X3:1 (8-4)
1:3 (4-5)
43
(111-60)
16
Cierniaki3:1 (9-6)
2:2 (8-8)
1:3 (5-7)
2:2 (4-4)
3:1 (7-5)
1:3 (2-6)
1:3 (2-10)
1:3 (1-14)
1:3 (4-5)
1:3 (1-9)
1:3 (1-8)
1:3 (5-7)
3:1 (6-2)
2:2 (5:5)
3:1 (7-2)
1:3 (7-8)
1:3 (4-8)
3:1 (5-4)
X28
(77-99)
16

Węgorzewska Integracyjna Liga Boccia

Wprowadzamy na parkiety węgorzewskie nową dyscyplinę sportu – BOCCIA.
W boccię może grać dosłownie każdy: dziecko, osoba dorosła, senior, osoba niepełnosprawna (nawet poruszająca się na wózku inwalidzkim).

W rozgrywkach ligowych wezmą udział drużyny trzyosobowe (bez podziału na: płeć, wiek i sprawność fizyczną i intelektualną).

Do ligi zgłosiło się  10 drużyn. Mecze odbywać się będą w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Węgorzewie (wejście od strony ulicy Kraszewskiego) w każdą niedzielę (od 28 listopada 2021 do 6 lutego 2022 roku) w godzinach 12:00 – 15:00 (IX kolejek).

Każda drużyna rozegra 18 meczów. W każdej kolejce drużyna rozegra 2 mecze, mecz to 6 rund.
Za zwycięstwo w meczu drużyna otrzyma 3 pkt., za remis 2 pkt. , za przegrany mecz 1 pkt. Oddanie meczu walkowerem 0 pkt. Za oddanie 5 meczów walkowerem drużyna zostanie wykluczona z ligi.
W lidze zwycięży drużyna, która zgromadzi jak najwięcej punktów.


Rozgrywki ligowe mogą być odwołane ze względu na SARS-CoV-2.


W przypadku odwołania rozgrywek przed rozegraniem V kolejki, wyniki ligi zostaną anulowane, a nagrody nie zostaną przyznane.
W przypadku odwołania ligi po rozegraniu V kolejki (09.01.2022), wyniki zostaną zachowane oraz zostaną przyznane nagrody.

Uczestnicy ligi muszą muszą posiadać na zmianę obuwie sportowe.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support