VII Memoriał Grzegorza Kokochy
Otwarte Mistrzostwa Węgorzewa
w Tenisie Stołowym

 

I. CEL:

1. Popularyzacja tenisa stołowego wśród: dzieci, młodzieży, osób starszych i osób niepełnosprawnych.
2. Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników.
3. Promocja miasta i Gminy Węgorzewo.

 

II. TERMIN I MIEJSCE:

1. 23.04.2023r. (niedziela) od godz.9:30 w Hali Sportowej LO przy ulicy Prusa 10 w Węgorzewie.

 

III. ORGANIZATORZY:

1. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie.
2. Liceum Ogólnokształcące Węgorzewo.

 

IV. PATRONAT:

1. Krzysztof Kołaszewski – Burmistrz Węgorzewa.
2. Godzina 12:00 – uroczyste otwarcie zawodów !!!

 

V. KATEGORIE:

Turniej zostanie rozegrany w następujących kategoriach wiekowych: dziewcząt i chłopców; mężczyzn i kobiet:
1. Osoby niepełnosprawne: – godz. 10:00
(w przypadku dużej ilości uczestników turniej w tej kategorii zostanie rozegrany w Hali Miejskiej OSiR-u przy ulicy Pionierów 6 w Węgorzewie)
2. Szkoły podstawowe:
a) dziewczęta i chłopcy – rocznik 2013 i młodsi (kl. 1 – 3) – godz. 10:00
b) dziewczęta i chłopcy – rocznik 2010 i młodsi (kl. 4 – 60 – godz. 10:30
c) dziewczęta i chłopcy – rocznik 2008 i młodsi (kl. 7 – 8) – godz. 11:00
3. Szkoły ponadpodstawowa:
a) dziewczęta i chłopcy – rocznik 2007 – 2003 – godz. 11:15
4. Open:
a) kobiety i mężczyźni godz. 12:30
5. Weterani powyżej 50 lat. godz. 13:00

 

VI. SPOSÓB PRZEPROWADZENIA ZAWODÓW:

1. Turniej zostanie rozegrany w zależności od liczby zawodniczek/zawodników w danej kategorii wiekowej.
2. Turniej zostanie przeprowadzony systemem „każdy z każdym” lub „do dwóch przegranych” z wcześniejszym rozstawieniem zawodników o znaczącym dorobku w tej dyscyplinie sportowej.
3. Turniej rozegrany zostanie piłeczkami plastikowymi (40+ Artengo *Decathlon).
4. Mecz do trzech wygranych setów.
5. Zawodniczka/zawodnik może startować w dwóch kategoriach wiekowych, tzn. w swojej i kategorii starszej.
6. W turnieju uczestniczyć mogą zawodniczki/zawodnicy do III ligi PZTS włącznie.
7. Obowiązują przepisy PZTS.

 

VII. WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie stroju sportowego, obuwia sportowego na zmianę o jasnej podeszwie, własnego sprzętu (rakietka) oraz dobrego stanu zdrowia.
2. Dzieci i młodzież reprezentujące daną szkołę dostarczają listę uczestników podpisaną przez Dyrektora Szkoły, za co odpowiedzialni są opiekunowie.
3. W Mistrzostwach Węgorzewa w Tenisie Stołowym w kategoriach: „Open mężczyzn” i „Weteranów” może uczestniczyć nie więcej niż po 48 zawodników.
4. Decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Każdy z zawodniczek/ków zobowiązany jest przed rozpoczęciem turnieju do podpisania na drukach organizatora oświadczenia o uczestnictwie w turnieju na własne ryzyko oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby imprezy.
6. Osoby niepełnoletnie powinny dostarczyć zgody rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w turnieju (w załączeniu zgoda do pobrania).

 

VIII. WPISOWE:

1. 20,00 zł od zawodnika dorosłego (zniżka 20% dla posiadaczy Węgorzewskiej Karty Dużej Rodziny).
2. 10,00 zł uczniowie szkół spoza Gminy Węgorzewa.
3. w/w opłata startowa dotyczy startu w jednej kategorii wiekowej.
4. Uczniowie węgorzewskich szkół są zwolnieni z opłaty startowej.
5. Wpisowe można wpłacić:
a) w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie: ul. Zamkowa 3, 11-600 Węgorzewo lub przelewem na konto bankowe w/w Urzędu:
85 1020 4753 0000 0102 0006 0350
z dopiskiem „ VII Memoriał Grzegorza Kokochy w Tenisie Stołowym – imię i nazwisko”,
b) lub w dniu zawodów u Organizatora.

 

IX. ZGŁOSZENIA:

 

1. Zgłoszenia zawodników można dokonać do dnia 18 kwietnia 2023 roku osobiście w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Turystycznej 13, pocztą elektroniczną na adres zapisy@osir.wegorzewo.pl lub telefonicznie pod nr 87 428 52-34 oraz w dniu zawodów przynajmniej 30 minut przed startem danej kategorii /pod warunkiem wolnych miejsc/.

 

X. NAGRODY:

 

1. Każdy uczestnik Memoriału otrzyma pamiątkowy medal, po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa – do 18.04.2023r.
2. Za zajęcie I-III miejsca zawodnik otrzymuje medal (kat. szkoły).
3. Za zajęcie I- III miejsca zawodnik otrzymuje puchar/statuetkę (kat. open, weteran).
4. Warunkiem odebrania nagród jest obecność podczas ceremonii dekoracji.

 

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1. Uczestnicy zawodów są zobowiązani do przestrzegania zasad i regulaminów ustalonych przez gospodarza obiektu i organizatora zawodów.
2. Zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez siebie.
3. Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność.
4. Przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest podpisem przez osobę na oświadczeniu dostarczonym przez organizatora.
5. Sprawy sporne wynikłe w czasie trwania rozstrzyga sędzia główny i organizator.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zagubione i pozostawione w szatni.
7. Ubezpieczenie oraz dojazd zawodników na zawody we własnym zakresie.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów. Nakazuje się, by zawodnicy biorący udział w rozgrywkach poddali się badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia i na czas rozgrywek ubezpieczyli się.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach, z dojazdami na i z zawodów włącznie.

 

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA SPOSOBU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS ZAWDOÓW SPORTOWYCH PN.
„VII Memoriał Grzegorza Kokochy Otwarte Mistrzostwa Węgorzewa w Tenisie Stołowym”

Szanowni Państwo,
realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwane dalej „RODO” ) informujemy, iż:

 

1. Administrator Danych Osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie z siedzibą przy ul. Turystycznej 13, 11- 600 Węgorzewo reprezentowane przez Dyrektora Placówki. Z Administratorem Danych Osobowych (ADO) można skontaktować się pisząc pod wskazany adres e- mail: osir@wegorzewo.pl lub telefonując pod numer: (87) 428 52 34.

 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji praw z tym związanych, pisząc na adres e- mail: paulina.wieckiel@gptogatus.pl

 

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Państwa dane osobowe wskazane w oświadczeniu, przetwarzane będą na podstawie wyrażonej dobrowolnej zgody, w myśl z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe w postaci Państwa wizerunku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania i przeprowadzenia zawodów sportowych pn. „V Otwarte Mistrzostwa Węgorzewa w Badmintonie” a także w celu informacji i promocji działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie.

 

4. Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych osobowych:
Podanie Państwa danych osobowych w oświadczeniu/ zgłoszeniu jest dobrowolne, jednak niezbędne by wziąć udział w zawodach sportowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

5. Prawo do cofnięcia zgody:
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

 

6. Okres przechowywania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Po tym czasie dane osobowe będą przechowywane przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

7. Odbiorcy danych osobowych:
Bez Państwa wiedzy i zgody Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych innym podmiotom. Jednak w niezbędnym zakresie i w trosce o najwyższą jakość świadczonych przez Administratora danych usług, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. organom ścigania, organom kontrolnym). Ponadto Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom wspierającym Administratora danych w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną, księgową, ochronę osób i mienia lub ochronę danych osobowych.

 

8. Przekazywanie danych osobowych/ profilowanie:
Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą również wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.

 

9. Przysługujące prawa związane z ochroną danych osobowych:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, posiadają Państwo następujące uprawnienia:
– prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, na podstawie art. 15 RODO; – prawo do żądania sprostowania (poprawienia lub uzupełnienia) Państwa danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO; – prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO; – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; – prawo do przenoszenia danych osobowych, na podstawie art. 20 RODO; – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 21 RODO.

 

10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
W przypadku stwierdzenia, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane z pominięciem przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, kancelaria@uodo.gov.pl

 

Organizator:

OSiR Węgorzewo, ul. Turystyczna 13, 11-600 Węgorzewo
tel. 87 428 52 34, email osir@wegorzewo.pl
OSiR Węgorzewo

 

Oświadczenie uczestnika w formie pliku PDF pod linkiem: OŚWIADCZENIE

Karta zgłoszeniowa uczestników/uczestnika w formie pliku PDF pod linkiem: KARTA ZGŁOSZENIOWA

Szkoły Podstawowe:

 1. Dziewczęta (rocznik 2013 i młodsze: klasy I – III):
 2. Chłopcy (rocznik 2013 i młodsi: klasy I – III):
 3. Dziewczęta (rocznik 2010 i młodsze: klasy IV – VI):
 4. Chłopcy (rocznik 2010 i młodsi: klasy IV – VI):
 5. Dziewczęta (rocznik 2008 i młodsze: klasy VII – VIII):
 6. Chłopcy (rocznik 2008 i młodsi: klasy VII – VIII):

 

Szkoły ponadpodstawowe:

 1. Dziewczęta (rocznik 2003 – 2007):
 2. Chłopcy (rocznik 2003 – 2007):

 

Open:

 1. Kobiety:
 2. Mężczyźni:

 

Weterani:

 1. Kobiety (1973 i starsze):
 2. Mężczyźni (1973 i starsi):

 

Osoby niepełnosprawne (orzeczenie o niepełnosprawności):

 1. Dziewczęta/kobiety:
 2. Chłopcy/mężczyźni:
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support