Ośrodek Sportu i Rekreacji w  Węgorzewie informuje, że po  przeprowadzonym remoncie od dnia 17 lipca 2020 r. można ponownie korzystać z urządzeń Skateparku.

Obiekt jest  bezpłatny i  ogólnodostępny, czynny od świtu do zmroku.

Bezwzględnym warunkiem korzystania z obiektu jest przestrzeganie regulaminu i zawartych w nim zasad bezpieczeństwa. Każda osoba korzystająca ze Skateparku ma obowiązek używania kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez cały czas jazdy. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą przebywać na terenie Skateparku wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych.

REGULAMIN

KORZYSTANIA Z SKATEPARKU

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem Skateparku  jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie, zwany dalej OSiR.

2. Obiekt służy wyłącznie do celów rekreacyjno – sportowych  i szkoleniowych – do jazdy na rolkach, deskorolkach i BMX-ach.

3. Obiekt jest ogólnodostępny i bezpłatny.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z SKATEPARKU

1. Użytkownicy korzystają ze Skateparku  wyłącznie na własną odpowiedzialność.

2. Na obiekcie  obowiązuje zachowanie porządku i czystości.

3. Osoby, które nie ukończyły 18 roku życia, mogą przebywać na terenie Skateparku wyłącznie pod opieką rodziców, opiekunów lub innych przedstawicieli ustawowych.

4. Każda osoba korzystająca ze Skateparku ma obowiązek używania kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez cały czas jazdy.

5. Na każdym z elementów mogą przebywać maksymalnie 3 osoby.

6. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać.

7. Na jednym elemencie może maksymalnie jeździć tylko 1 osoba.

8. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.

9. W przypadku większej ilości osób korzystających ze Skateparku poinformuj innych, że właśnie ty zjeżdżasz z przeszkody (Bank, Quarter, Rampa) poprzez podniesienie ręki, kontakt wzrokowy, kontakt słowny itp.

10. Na terenie Skateparku obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu oraz spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających.

11. Zabrania się korzystania ze Skateparku następującym osobom :

• kontuzjowanym (skręcenia, złamania kończyn itp. urazy),

• z chorobami układu ruchowego,

• z wadami serca,

• chorym na epilepsję,

• kobietom w ciąży

12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystanie z Skateparku  zgodnie z jego  przeznaczeniem zabrania się w szczególności:

• niszczenia nawierzchni  Skateparku,

• przebywania osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

• zaśmiecania i tarasowania Skateparku,

• przeszkadzania w korzystaniu z urządzeń  Skateparku,

• zakłócania porządku publicznego  i używania wulgarnych słów,

• wprowadzania zwierząt,

• jazdy gokartami, hulajnogami, rowerami i  innymi pojazdami  za wyjątkiem  rolek, deskorolek i BMX.

13. Użytkownicy obiektu powinni stosować się do poleceń pracowników OSiR.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wejście i korzystanie z Skateparku  jest jednoznaczne z akceptacją zapisów niniejszego regulaminu.

2. Pracownicy OSiR mogą kontrolować  właściwe  korzystanie , a w razie stwierdzenia uchybień zakazać korzystania ze Skateparku.

3. Każdorazowy przypadek naruszenia niniejszego regulaminu skutkuje niezwłocznym usunięciem użytkownika ze Skateparku.

4. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie  nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania ze Skateparku, ani za rzeczy pozostawione na obiekcie.

UŻYTKOWNIKU !

Pamiętaj o innych użytkownikach Skateparku – nie jeździsz sam !

Nic nie chroni ciebie przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego wcześniejszego  przygotowania !

Telefony alarmowe:

112 – ogólny alarmowy

997- Policja

998- Straż Pożarna

999- Pogotowie Ratunkowe

Dyrektor 

Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Węgorzewie