Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Węgorzewie

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie informuje, iż:

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Węgorzewie przy ul. Turystycznej 14 11- 600 Węgorzewo, reprezentowany przez Dyrektora Mariusza Niedziółkę, z którym można skontaktować się telefonując pod numer: +48 507 049 843 lub pisząc na adres e- mail: mariusz.niedziolka@osir.wegorzewo.pl.

Inspektor Ochrony Danych:

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych i realizacji praw z tym związanych pisząc pod wskazany adres email: paulina.wieckiel@gptogatus.pl lub dzwoniąc pod numer telefonu:
+ 48 534 860 829.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
• realizacji świadczonych usług na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO;
• konieczności wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w szczególności na podstawie Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713, 1378), Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305) oraz Ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. nr 226 poz. 1675, z 2008 r. nr 195, poz. 1200, z 2009 r. nr 62, poz. 504, nr 97, poz. 801, nr 226, poz. 1809);
• promocji i informowania o działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO tj. na postawie wyrażonej zgody na publikację Pani/ Pana wizerunku.

Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych:

Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych w ww. celach może stanowić wymóg ustawowy lub warunkiem zawarcia umowy a ich nie podanie skutkować może ograniczyć zasady lub uniemożliwić realizację usługi. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych na podstawie udzielonej zgody w celu publikacji wizerunku jest dobrowolne.

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w punkcie 3., w szczególności przez okres wynikający z przepisów prawa tj. Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).

Odbiorcy danych osobowych:

Bez Państwa wiedzy i zgody nie udostępniamy Państwa danych osobowych innym podmiotom. Jednak w niezbędnym zakresie w trosce o najwyższą jakość świadczonych przez Administratora danych usług, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa lub umowy powierzenia przetwarzania danych.

Przekazywanie danych osobowych:

Administrator danych nie przekazuje Państwa danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Przysługujące Państwu prawa związane z ochroną danych osobowych:

Dostępu do wglądu swoich danych oraz otrzymania ich kopii; sprostowania danych np. nieaktualnych lub nieprawdziwych; usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Pani/ Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym decyzji o profilowaniu.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

W przypadku stwierdzenia, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane z pominięciem przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

 

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support