OGŁOSZENIE

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę terenu położonego w obrębie Kal, gmina Węgorzewo o powierzchni 0,1900 ha, stanowiący działkę gruntu o nr geod. 81/10 z przeznaczeniem na utworzenie ogólnodostępnej, bezpłatnej plaży z możliwością prowadzenia działalności handlowo – usługowo – gastronomicznej na wyznaczonym w porozumieniu z Wydzierżawiającym obszarze 100 m2

Cena wywoławcza czynszu w stosunku rocznym wynosi – 2.250,00 złotych netto.

Wysokość wadium –  450,00 złotych.

Postąpienie – 23,00 złotych.

Warunki przetargu:

 1. Przetarg odbędzie się w dniu 05 kwietnia 2022 roku o godzinie 1000 w Urzędzie Miejskim
  w Węgorzewie – sala narad (II piętro).
 2. Podane wadium powinno być wpłacone do dnia 01 kwietnia 2022 roku w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie (kasa czynna w godz. 800 – 1400) lub na konto urzędu PKO BP S.A. O/PISZ 33 1020 4753 0000 0802 0006 0749 z takim wyprzedzeniem, aby do dnia 01 kwietnia 2022 roku środki pieniężne znalazły się na koncie Urzędu.
 3. Dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 4. Uczestnicy przetargu winni legitymować się dowodem osobistym lub paszportem.
  W przypadku ustawowej wspólności majątkowej wadium na przetarg należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa
  w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Firmy lub spółki przystępujące do przetargu muszą przedłożyć wypis z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami.
 5. Wadium wniesione przez oferenta, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego, natomiast przepada w przypadku uchylenia się dzierżawcy od podpisania umowy dzierżawnej w wyznaczonym terminie przez tut. Urząd. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone, w ciągu trzech dni roboczych od daty zamknięcia przetargu, po uzgodnieniu
  z wpłacającym.
 6. Okres dzierżawy ustala się na 5 lat od daty zawarcia umowy dzierżawy (Zarządzenie Burmistrza Nr 19/2022 z dnia 24 stycznia 2022 r.).
 7. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 2.250,00 złotych (netto) w stosunku rocznym, ustalona na podstawie cennika stanowiącego załącznik do Zarządzenia Burmistrza Nr 183/2020
  z dnia 12 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia cennika do naliczania czynszu dzierżawnego.
  Do wylicytowanej kwoty czynszu dzierżawnego będzie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
 8. Termin płatności czynszu dzierżawnego za 2022 rok ustala się do dnia 30 czerwca
  2022 roku.
  Opłaty, które zobowiązany jest ponosić dzierżawca w latach następnych należy uiszczać do 31 marca każdego roku, płatne z góry bez odrębnego wzywania,
  w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie lub na konto Urzędu PKO BP S.A. O/PISZ
  85 1020 4753 0000 0102 0006 0350.
 9. Czynsz dzierżawny począwszy od 2023 r. będzie ulegał zmianie o roczny wskaźnik wzrostu cen    towarów i usług konsumpcyjnych podawany przez Prezesa GUS.
 10. Dzierżawca będzie zobowiązany ponosić podatki, opłaty i inne należności związane
  z dzierżawionym terenem.
 11. Dzierżawca będzie odpowiadać za stan sanitarny oraz czystość i porządek na dzierżawionym terenie, a po zakończeniu dzierżawy zobowiązany jest przywrócić teren do pierwotnego stanu.
 12. Dzierżawca zobowiązany będzie do:
  – oznakowania  terenu,
  – ustawienia na własny koszt pojemników na śmieci oraz zapewnienia ich regularnego opróżniania,
  – stałego utrzymania czystości i porządku na dzierżawionym terenie,
  -obsługi i utrzymania czystości toalety znajdującej się przy plaży,
  – okresowego rozliczenia kosztów zużycia energii elektrycznej, wody i odprowadzania ścieków na podstawie urządzeń pomiarowych,
  – utrzymania na własny koszt stałej sprawności technicznej instalacji wodno-kanalizacyjnej 
  i elektrycznej,
  – utrzymanie ciągłości otwarcia toalety w każdy dzień, przez cały sezon kąpielowy.
 13. Jeśli teren będzie wykorzystywany, jako kąpielisko, musi ono spełniać warunki zawarte
  w Ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020, poz. 350 z póź. zm.)
 14. Wznowienie granic działki, w wypadku zaistnienia takiej potrzeby, spoczywa
  na dzierżawcy.
 15. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji
  w Węgorzewie przy ul. Turystycznej 13, telefonicznie pod nr 87 428-52-34.
 16. Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support