REGULAMIN
korzystania z boiska wielofunkcyjnego

§ 1
1.Boisko ze sztuczną nawierzchnią zlokalizowane jest przy ul. Gen. J. Bema 12
w Węgorzewie i zarządzane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie.
2. Boisko czynne jest zgodnie z haromonogramem pracy.

§ 2
1.Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji w biurze OSiR lub na bieżąco na dany dzień po uzgodnieniu z obsługą obiektu, w przypadku wolnego pola gry.
2.Pracownik OSiR prowadzi harmonogram wykorzystania obiektu.

§ 3
Rezerwacji można dokonać w biurze OSiR od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 15.00, tel. 87 428-52-34, na miejscu lub u obsługi obiektu pod nr 516-912-987
§ 4
1. Korzystanie z boiska jest odpłatne, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
2. Wpłat można dokonywać u obsługi obiektu.

§ 5
Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia sportowego o płaskiej podeszwie.
Zabrania się używania obuwia piłkarskiego typu „wkręty” i „lanki”.

§ 6
Osoby prowadzące zajęcia grupowe są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących.

§ 7
Prowadzący zajęcia grupowe powinien sprawdzić stan techniczny boiska i urządzeń,
z których będzie korzystał. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt do biura OSiR lub osobie obsługującej obiekt.

§ 8
Na terenie boiska obowiązuje zakaz poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym podobnym sprzęcie.

§ 9
Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska i znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich opiekunowie i rodzice.
Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

§ 10
Na terenie boiska obowiązuje zakaz:
• palenia tytoniu,
• spożywania napojów alkoholowych,
• przyjmowania środków odurzających,
• przebywania na nim osób w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających,
• jedzenia
• wprowadzania psów,
• korzystania z boiska w godzinach nocnych,
• zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników,
• wnoszenia materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.

§ 11
Wszystkich użytkowników boiska obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów bhp oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu
i w jego bezpośrednim otoczeniu.

§ 12
Zarządzający boiskiem zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych wcześniej zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia imprez sportowo – rekreacyjnych lub widowiskowych.

§ 13
Korzystający i przebywający na terenie boiska zobowiązani są do przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie.

W okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca  i od 1 września do 30 września

poniedziałek – piątek:  14.00 – 21.00 (do zachodu słońca)

sobota-niedziela:  10.00-20.00  (do zachodu słońca)

 

W okresie wakacyjnym obowiązuje odrębny harmonogram pracy.

 

Ze względu na panujące warunki pogodowe godziny pracy obiektu mogą ulec zmianie.

Obiekt

 

Jednostka Cena brutto (zł)
– boisko o sztucznej nawierzchni – całe 1 godzina 30,00
– 1/3 całego boiska (kort lub  boisko do piłki  ręcznej) 1 godzina 10,00
– karnet za kort 10 wejść do 90 minut 100,00
– karnet imienny 10 wejść

 

– dopłata za druga osobę

do 90 minut

 

1 godzina

50,00

 

5,00

 

– karnet imienny całosezonowy*

-dopłata za druga osobę

 

1 godzina

300,00

5,00

– komplet rakiet (2 szt.) do tenisa ziemnego

 

1 godzina 10,00

 

*Karnety całosezonowe max. 2 jednostki dziennie w dni nauki szkolnej i 2 jednostki dziennie w dni wolne od nauki.

 

 1. Dzieci i młodzież do lat 18 ze szkół dziennych z terenu Gminy Węgorzewo za okazaniem legitymacji szkolnej – bezpłatnie przy niezajętych kortach.  Powyższe nie dotyczy szkół tenisa za wyjątkiem zajęć prowadzonych przez jednostki Gminy Węgorzewo.
 2. Osoba dorosła grająca z dziećmi lub młodzieżą do lat 18 z terenu Gminy Węgorzewo wnosi opłatę  (5 zł za godzinę lub wg karnetu).
 3. Osoby posiadające karnety całosezonowe – możliwość stałej rezerwacji 2 razy w tygodniu w tym raz  w dni  powszednie i raz w sobotę lub niedzielę)
 4. Nie stawienie się na zarezerwowany kort bez wcześniejszego uprzedzenia (min. 3 godz. przed godz. rezerwacji) skutkuje wykreśleniem stałej rezerwacji dla danej osoby w tym terminie.

 

Obiekty są bezpłatne dla:

 1. a) dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Węgorzewo i uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 2. b) organizatorów imprez zleconych przez gminę, lub odbywających się pod patronatem Burmistrza Węgorzewa,
 3. c) organizatorów realizujących zadania własne gminy w ramach umów zawartych z gminą,
 4. d) stowarzyszenia non-profit prowadzące zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Węgorzewo realizujących zadania własne gminy w ramach umów zawartych z Gminą.

 

Zniżki

 1. Na obiekty sportowe i rekreacyjne, a w szczególności: stadion, boiska i sale sportowe, widowiskowe, wprowadza się 50% zniżkę od opłat dla :

–   zorganizowanych grup dzieci i młodzieży (pod opieką opiekuna) do lat 18, niezrzeszonych w klubach i innych organizacjach,  poza zajęciami objętymi zwolnieniami od opłat

–    zorganizowanych grup emerytów i rencistów (min. 60% emerytów lub rencistów),

–    zorganizowanych grup niepełnosprawnych (min. 60% niepełnosprawnych, dla grup niewidomych min. 50% niewidomych).

 

 1. Na podstawie obwiązujących aktów prawnych oraz zawartych porozumień wprowadza się upusty w opłatach za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych  dla:

–  posiadaczy Karty Dużej Rodziny – prawo do 20 % zniżki na wynajem obiektów sportowych  w tym: hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego,  boiska piłkarskiego, siłowni, kortów tenisowych,

–  seniorów  na podstawie Karty Seniora –  prawo do 20 % zniżki na indywidualny wynajem obiektów sportowych  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie w tym: hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego,  boiska piłkarskiego, siłowni, kortów tenisowych,

–  weteranów na podstawie  Legitymacji Weterana – prawo do  bezpłatnego indywidualnego  korzystania z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie w tym: z hali sportowej,  siłowni i pływalni.

 1. Osoba uprawniona ma prawo do korzystania tylko z jednego  upustu.

Wielofunkcyjny Kompleks Sportowy przy ul. Gen. J. Bema 12

 • Adres: ul. Gen J. Bema 12
 • Telefon kontaktowy:
 • Biuro OSiR – 87 428 52-34
 • Obsługa obiektu – 516-912-987

Boisko wielofunkcyjne  ze sztuczna nawierzchnią o wymiarach  60 x 40 m z wyznaczonymi boiskami do  piłki ręcznej i piłki nożnej (5-7 osobowej) oraz  3  kortami do tenisa ziemnego