REGULAMIN

korzystania z boiska wielofunkcyjnego

§ 1

1.Boisko ze sztuczną nawierzchnią zlokalizowane jest przy Szkole Podstawowej nr 2 w Węgorzewie i zarządzane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie.
2. Obiekt w dni nauki szkolnej w godzinach od 8:00 – 15:30 jest użyczony dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Węgorzewie.

§ 2

1. Boisko jest czynne od poniedziałku do niedzieli:

w dniach nauki szkolnej w godzinach 15:30 – 20:00 ,
w dni wolne od nauki szkolnej w godz. 9:00 do 20:00 – po telefonicznej rezerwacji u dyżurującego opiekuna boiska

2. Klasy szkolne szkoły podstawowej Nr 2, w godzinach 8:00 – 15:30 w dniach nauki korzystają z obiektu bezpłatnie.

3. W okresie wakacyjnym boisko czynne codziennie od godz. 10.00 do godz. 20.00

§ 3

1.Wejście na boisko jest możliwe po uprzedniej rezerwacji w biurze OSiR lub na bieżąco na dany dzień po uzgodnieniu z dozorcą obiektu, w przypadku wolnego pola gry.

2.Pracownik OSiR prowadzi harmonogram wykorzystania obiektu.

§ 4

Rezerwacji można dokonać w biurze OSiR od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00, tel. 87 428-52-34, na miejscu lub u obsługi obiektu pod nr 516-912-987
§ 5

1. Korzystanie z boiska jest nieodpłatne dla dzieci ze szkoły podstawowej Nr 2 na zajęcia dydaktyczne (w godz. 8.00 – 15.30).

2. Od pozostałych uczestników OSiR będzie pobierać wpłaty za korzystanie zgodnie z obowiązującym cennikiem.

3. Wpłat można dokonywać w kasie Urzędu Miejskiego lub u obsługi obiektu. Cennik stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 6

Administrator zastrzega sobie prawo udostępnienia poszczególnych boisk w tym samym czasie, na których rozgrywki nie kolidują ze sobą.

§ 7

Korzystający z boiska zobowiązani są do używania odpowiednich strojów sportowych oraz obuwia sportowego o płaskiej podeszwie.

Zabrania się używania obuwia piłkarskiego typu „wkręty” i „lanki”.

§ 8

Osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz za właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę ćwiczących

§ 9
Prowadzący zajęcia powinien sprawdzić stan techniczny boiska i urządzeń,
z których będzie korzystał. W przypadku zauważenia usterek zobowiązany jest zgłosić ten fakt kierownikowi obiektu lub osobie dozorującej obiekt.

§ 10

Na terenie boiska obowiązuje zakaz poruszania się na rowerach, rolkach, deskorolkach i innym podobnym sprzęcie.

§ 11

Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z boiska i znajdujących się na nim urządzeń odpowiadają korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich opiekunowie i rodzice.

Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

§ 12

Na terenie boiska obowiązuje zakaz:

palenia tytoniu,
spożywania napojów alkoholowych,
przyjmowania środków odurzających,
przebywania na nim osób w stanie nietrzeźwym,
jedzenia
wprowadzania psów,
korzystania z boiska w godzinach nocnych,
zachowań stwarzających zagrożenie dla innych uczestników
wnoszenia materiałów i przedmiotów niebezpiecznych.

§ 13

Wszystkich użytkowników boiska obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów bhp oraz zachowanie porządku, czystości i estetyki na terenie całego obiektu
i w jego bezpośrednim otoczeniu.

§ 14

Zarządzający boiskiem zastrzega sobie prawo do odwołania zaplanowanych wcześniej zajęć na obiekcie w celu przeprowadzenia imprez sportowo – rekreacyjnych lub widowiskowych.

§ 15

Korzystający i przebywający na terenie boiska zobowiązani są do przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszym regulaminie.

§ 16

Regulamin obowiązuje od 01.06.2016 r.

KIEROWNIK OSiR

Mariusz NIEDZIÓŁKA

Hala sportowa

W okresie od 1 września do 30 czerwca

poniedziałek – piątek: 15:00 – 22:00

sobota – niedziela: nieczynne (możliwość  uzgodnienia wcześniejszej rezerwacji grupowej)

 

W okresie od 1 lipca do 31 sierpnia

Nieczynne – (możliwość  uzgodnienia wcześniejszej rezerwacji grupowej)

 

 

Boisko wielofunkcyjne

W okresie od 1 września do 30 czerwca

poniedziałek – piątek: 15:00 – 22:00

 

W okresie wakacyjnym

codziennie: 10:00 – 20:00.

 

Ze względu na panujące warunki pogodowe godziny pracy obiektu mogą ulec zmianie.

 

Obiekty lekkoatletyczne

Czynne codziennie od świtu do zmierzchu

 

Obiekt

 

Jednostka Cena brutto (zł)
– sala gimnastyczna 1 godzina 30,00
– boisko o sztucznej nawierzchni – całe 1 godzina 30,00
– boisko o sztucznej nawierzchni 1/3 (kort lub   do piłki  ręcznej) 1 godzina 10,00
– boisko o sztucznej nawierzchni – całe (oświetlone) 1 godzina 40,00
– boisko o sztucznej nawierzchni 1/3 (kort lub do piłki ręcznej (oświetlone) 1 godzina 15,00
– karnet za kort 10 wejść do 90 minut 100,00
– karnet imienny 10 wejść

 

– dopłata za druga osobę

do 90 minut

 

1 godzina

50,00

 

5,00

– karnet imienny całosezonowy*

-dopłata za druga osobę

 

1 godzina

300,00

5,00

– komplet rakiet (2 szt.) do tenisa ziemnego

 

1 godzina 10,00

 

*Karnety całosezonowe max. 2 jednostki dziennie w dni nauki szkolnej i 2 jednostki dziennie w dni wolne od nauki.

 

 1. Dzieci i młodzież do lat 18 ze szkół dziennych z terenu Gminy Węgorzewo za okazaniem legitymacji szkolnej – bezpłatnie przy niezajętych kortach.  Powyższe nie dotyczy szkół tenisa za wyjątkiem zajęć prowadzonych przez jednostki Gminy Węgorzewo.
 2. Osoba dorosła grająca z dziećmi lub młodzieżą do lat 18 z terenu Gminy Węgorzewo wnosi opłatę  (5 zł za godzinę lub wg karnetu).
 3. Osoby posiadające karnety całosezonowe – możliwość stałej rezerwacji 2 razy w tygodniu w tym raz  w dni  powszednie i raz w sobotę lub niedzielę)
 4. Nie stawienie się na zarezerwowany kort bez wcześniejszego uprzedzenia (min. 3 godz. przed godz. rezerwacji) skutkuje wykreśleniem stałej rezerwacji dla danej osoby w tym terminie.

 

Obiekty są bezpłatne dla:

 1. a) dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Węgorzewo i uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 2. b) organizatorów imprez zleconych przez gminę, lub odbywających się pod patronatem Burmistrza Węgorzewa,
 3. c) organizatorów realizujących zadania własne gminy w ramach umów zawartych z gminą,
 4. d) stowarzyszenia non-profit prowadzące zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Węgorzewo realizujących zadania własne gminy w ramach umów zawartych z Gminą

 

Zniżki

 1. Na obiekty sportowe i rekreacyjne, a w szczególności: stadion, boiska i sale sportowe, widowiskowe, wprowadza się 50% zniżkę od opłat dla :

–   zorganizowanych grup dzieci i młodzieży (pod opieką opiekuna) do lat 18, niezrzeszonych w klubach i innych organizacjach,  poza zajęciami objętymi zwolnieniami od opłat

–    zorganizowanych grup emerytów i rencistów (min. 60% emerytów lub rencistów),

–    zorganizowanych grup niepełnosprawnych (min. 60% niepełnosprawnych, dla grup niewidomych min. 50% niewidomych).

 1. Na podstawie obwiązujących aktów prawnych oraz zawartych porozumień wprowadza się upusty w opłatach za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych  dla:

–  posiadaczy Karty Dużej Rodziny – prawo do 20 % zniżki na wynajem obiektów sportowych  w tym: hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego,  boiska piłkarskiego, siłowni, kortów tenisowych,

–  seniorów  na podstawie Karty Seniora –  prawo do 20 % zniżki na indywidualny wynajem obiektów sportowych  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie w tym: hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego,  boiska piłkarskiego, siłowni, kortów tenisowych,

–  weteranów na podstawie  Legitymacji Weterana – prawo do  bezpłatnego indywidualnego  korzystania z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie w tym: z hali sportowej,  siłowni i pływalni.

 1. Osoba uprawniona ma prawo do korzystania tylko z jednego  upustu.

Wielofunkcyjny Kompleks Sportowy przy SP2

 • Adres:  ul. Zamkowa 6 (wjazd od strony ul. Kraszewskiego)
 • Telefon kontaktowy – biuro OSiR – 87 428-52-34
 • Obsługa obiektu – 516-912-987
 • Boisko wielofunkcyjne  ze sztuczną nawierzchnią i sztucznym  oświetleniem  o wymiarach  60 x 40 m z wyznaczonymi boiskami do piłki ręcznej i piłki nożnej (5-7 osobowej) oraz 2  kortami do tenisa ziemnego
 • Hala sportowa o wymiarach  24 x12 m
 • Skocznia w dal z rozbiegiem  tartanowym
 • Rzutnia do kuli
 • Bieżnia lekkoatletyczna z maczki ceglanej 60 m
 • Zaplecze socjalno- sanitarne w budynku hali  (szatnie, WC, prysznice)