Regulamin Hali Miejskiej w Węgorzewie

1. Hala sportowa jest obiektem Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie.

2. W skład kompleksu hali sportowej wchodzą:

hala główna 48m x 24m z widownią
hala gimnastyczna 30m x 20m
hala „kolumnowa”
siłownia
3. W dni powszednie w godzinach od 8.00 do 16.00 hala sportowa jest udostępniona przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży uczącej się w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Węgorzewie oraz innych placówkach oświatowych na terenie gminy Węgorzewo.

4. W pozostałych godzinach obiekt udostępniony jest osobom fizycznym i grupom zorganizowanym.

5. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą kierownictwa w oparciu o harmonogram

6. Za korzystanie z hali sportowej pobierane są opłaty zgodne z obowiązującym cennikiem ustalonym przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

7. Z hali sportowej korzystać mogą :

dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela
kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera
zakłady pracy, instytucje, organizacje
osoby fizyczne
osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas
organizowania imprez sportowych z udziałem publiczności.
8. Z hali sportowej korzystać nie mogą osoby:

których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub są pod działaniem
środków odurzających
z przeciwwskazaniami lekarskimi.
9. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:

pozostawienie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni
założenie właściwego obuwia ochronnego (czystego, nie powodującego
zabrudzeń ani rys na powierzchni hali itp.)
przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu
z przyrządów sportowych będących na hali
utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej,
szatniach i pomieszczeniach sanitarnych
podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia
lub pracowników obiektu
10. Przebywającym na terenie hali nie wolno:

palić papierosów, pić alkoholu, stosować środków odurzających
wnosić broń i fajerwerki
wnosić opakowania szklane lub metalowe po napojach
rzucać wszelkimi przedmiotami
wieszać się na obręczach do koszykówki
korzystać ze wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na hali
11. W czasie zawodów(zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystających z hali sportowej.

12. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej powinny odbywać się w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na halę powinno odbywać się za jego zgodą

13. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach i pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych zajęciach.

14. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

15. Obsługa obiektu może kontrolować wszystkie zajęcia , a w razie stwierdzenia uchybień – zakazać korzystania z hali sportowej.

16. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach gospodarz obiektu nie ponosi odpowiedzialności.

17. Kierownictwo i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

18. Osoby naruszające porządek lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu hali, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę sądową.

19. Kierownictwo hali zastrzega sobie prawo zmiany stawek za wynajem hali oraz prawo do ewentualnych zmian harmonogramu wynajmu.

20. Zmiana stawek oraz harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron oraz podania zmian do wiadomości publicznej.

21. W sprawach skarg, wniosków i zażaleń należy zwracać się do kierownictwa hali sportowej.

Węgorzewo, 3.09.2007 r.
Kierownik
Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Węgorzewie

REGULAMIN SIŁOWNI
w Hali Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie przy ul. Pionierów 6

1. Siłownia jest częścią Hali Miejskiej administrowanej przez Ośrodek Sportu i Rekreacji
z siedzibą w Węgorzewie przy ul. Turystycznej 13.
2. Siłownia jest obiektem ogólnodostępnym i przeznaczona jest do zajęć ogólnorozwojowych.
3. Klientem siłowni może zostać osoba pełnoletnia lub osoba, która ukończyła 16 rok życia
i posiada pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów. Dzieci poniżej 16 roku życia mogą korzystać z siłowni tylko za zgoda rodziców i pod nadzorem dorosłego opiekuna.
4. Osoby korzystają z siłowni na własne ryzyko i odpowiedzialność. Osoba chcąca korzystać
z siłowni powinna zasięgnąć opinii lekarza odnośnie swojego stanu zdrowia.
5. Ośrodek nie zapewnia fachowej opieki instruktorskiej na siłowni.
6. Siłownia czynna jest w dni powszednie w godzinach 16.00-22.00, a także w soboty i niedziele w godz. 8.00-20.00. W razie potrzeby godziny otwarcia mogą ulec zmianie.
7. Za korzystanie z siłowni pobierane są opłaty wg cennika ujętego w zarządzeniu Burmistrza Węgorzewa.
8. Z siłowni mogą korzystać osoby, które posiadają wykupione jednorazowe wejście, karnety oraz grupy osób na podstawie zawartej umowy najmu z załączonym imiennym wykazem grupy.
9. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do przestrzegania regulaminu siłowni, a także do kulturalnego zachowania się.
10. W celu zapewnienia bezpieczeństwa zaleca się, aby na siłowni podczas ćwiczeń przebywały min. 2 osoby.
11. Do uczestniczenia w ćwiczeniach konieczny jest strój sportowy, a przede wszystkim czyste, zmienione przed zajęciami obuwie. Ze względów higienicznych wskazane jest posiadanie ręcznika.
12. Torby, ubrania i inne zbędne rzeczy powinny być pozostawione w szatni.
13. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do zachowania czystości i porządku.
14. Wszystkie urządzenia siłowni oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
15. W pomieszczeniach siłowni obowiązuje bezwzględny zakaz palenia i spożywania alkoholu.
16. Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających oraz w przypadku złego samopoczucia.
17. Osoby korzystające z siłowni zobowiązane są do pozostawienia ładu i porządku po zakończonych ćwiczeniach.
18. Za zniszczenie lub uszkodzenie wyposażenia siłowni bądź sprzętu sportowego, użycie go niezgodnie z instrukcją użytkowania, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.
19. O wszelkich zauważonych usterkach należy niezwłocznie poinformować osobę odpowiedzialną za funkcjonowanie siłowni.
20. Za wszystkie rzeczy wartościowe pozostawione w siłowni lub w szatni Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności.
21. Niezastosowanie się do postanowień niniejszego regulaminu spowoduje czasowy lub stały zakaz korzystania z siłowni.
22. Powyższy regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2015 r.

Kierownik OSIR

Mariusz Niedziółka

Godziny otwarcia

 

W okresie od 1 listopada do 31 marca

poniedziałek – piątek:  15:00 – 22:00

sobota – niedziela:  9:00- 20:00

 

W okresie od 1 września  do 31października i od 1 kwietnia do 30 czerwca

poniedziałek – piątek: 15:00 – 22:00

sobota – niedziela: nieczynne (możliwość  uzgodnienia wcześniejszej rezerwacji grupowej)

 

W okresie wakacyjnym oraz w dni wolne od nauki szkolnej obowiązuje odrębny harmonogram pracy

Cennik

 

Obiekt Jednostka Cena brutto (zł)
– sala główna 1 godzina 60,00
– sala pomarańczowa 1 godzina 30,00
– sala kolumnowa (całość) 1 godzina 25,00
– boisko do  badmintona  na sali kolumnowej 1 godz. /

1 boisko

10,00
– komplet rakiet (2 szt.) do badmintona/tenisa ziemnego 1 godzina 10,00
– siłownia wejście indywidualne 1 osoba

– karnet (10 wejść do 90 min. każde)

1 godzina

1 szt.

5,00

40,00

– cały obiekt ( imprezy sportowe, sala główna z szatniami i trybunami) 1 godzina 300,00
– piłkarzyki stołowe, stół do tenisa

 • dorośli
 • dzieci za okazaniem legitymacji szkolnej
 

1 godzina

 

5,00

 

2,00

– sala konferencyjna 1 godzina 50,00
– sala fitness 1 godzina 25,00
– opłata za zgubienie klucza od szatni lub
szafki ubraniowej
1 szt. 10,00

Obiekty są bezpłatne dla:

 1. a) dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym na terenie Gminy Węgorzewo i uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 2. b) organizatorów imprez zleconych przez gminę, lub odbywających się pod patronatem Burmistrza Węgorzewa,
 3. c) organizatorów realizujących zadania własne gminy w ramach umów zawartych z gminą,
 4. d) stowarzyszenia non-profit prowadzące zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Węgorzewo realizujących zadania własne gminy w ramach umów zawartych z Gminą.

 

Zniżki

 1. Na obiekty sportowe i rekreacyjne, a w szczególności: stadion, boiska i sale sportowe, widowiskowe, wprowadza się 50% zniżkę od opłat dla :

–   zorganizowanych grup dzieci i młodzieży (pod opieką opiekuna) do lat 18, niezrzeszonych w klubach i innych organizacjach,  poza zajęciami objętymi zwolnieniami od opłat

–    zorganizowanych grup emerytów i rencistów (min. 60% emerytów lub rencistów),

–    zorganizowanych grup niepełnosprawnych (min. 60% niepełnosprawnych, dla grup niewidomych min. 50% niewidomych).

 

 

 1. Na podstawie obwiązujących aktów prawnych oraz zawartych porozumień wprowadza się upusty w opłatach za korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych  dla:

–  posiadaczy Karty Dużej Rodziny – prawo do 20 % zniżki na wynajem obiektów sportowych  w tym: hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego,  boiska piłkarskiego, siłowni, kortów tenisowych,

–  seniorów  na podstawie Karty Seniora –  prawo do 20 % zniżki na indywidualny wynajem obiektów sportowych  Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie w tym: hali sportowej, boiska wielofunkcyjnego,  boiska piłkarskiego, siłowni, kortów tenisowych,

–  weteranów na podstawie  Legitymacji Weterana – prawo do  bezpłatnego indywidualnego  korzystania z obiektów sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie w tym: z hali sportowej,  siłowni i pływalni.

 1. Osoba uprawniona ma prawo do korzystania tylko z jednego  upustu.

Hala Miejska OSiR Węgorzewo

 • Adres: ul. Turystyczna 13
 • Telefon kontaktowy:
 • biuro OSiR  87 428-52-34

Obsługa obiektu – 516-165-317

 • Hala główna o wymiarach  48×24 m z możliwością podziału  kotarami na 3 boiska z widownią na 326 miejsc
 • Sala „kolumnowa” – do ćwiczeń ogólnorozwojowych, sportów walki, badmintona, gimnastyki, fitness itp.
 • sala „pomarańczowa” o wymiarach  30 x15 m – do tenisa ziemnego, ćwiczeń ogólnorozwojowych, sportów walki,  gimnastyki, fitness itp.
 • Siłowania
 • Sala odpraw na około 20 osób
 • Zaplecze socjalno- sanitarne (szatnie, WC, prysznice)