STATUT OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W WĘGORZEWIE
Rozdział I.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie, zwany dalej OSiR działa na podstawie:
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.),
3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późń. zm.),
4. niniejszego statutu.
§ 2.
OSiR jest jednostką organizacyjną Gminy Węgorzewo nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.
§ 3.
Nadzór nad działalnością OSiR sprawuje Burmistrz Węgorzewa.
§ 4.
Terenem działania OSiR jest obszar miasta i gminy Węgorzewo.
Rozdział II.
Cel i zakres działalności Ośrodka
§ 5.
Celem funkcjonowania OSiR jest realizacja zadań Gminy z zakresu kultury fizycznej i rekreacji oraz prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej w tym zakresie potrzeby mieszkańców Gminy Węgorzewo.
§ 6.
Do zakresu działań OSiR należy w szczególności:
1. Inicjowanie, organizowanie i upowszechnianie szeroko pojętej kultury fizycznej;
2. Organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych;
3. Zadaniami priorytetowymi dla ośrodka są: upowszechnianie sportu szkolnego na poziomie szkół podstawowych i gimnazjów, współdziałanie ze stowarzyszeniami kultury fizycznej, klubami sportowymi, sołectwami oraz innymi jednostkami działającymi na terenie Gminy Węgorzewo;
4. Udzielanie pomocy podmiotom określonym w pkt. 3 w realizacji ich zadań w zakresie sportu, rekreacji, rehabilitacji ruchowej i wychowania fizycznego;
5. Tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom niepełnosprawnym;
6. Zarządzanie oraz efektywne gospodarowanie powierzonymi obiektami, urządzeniami sportowymi, i terenami rekreacyjno – sportowymi, określonymi przez Burmistrza Węgorzewa.
7. Podejmowanie działań zmierzających do rozbudowy bazy sportowej Gminy Węgorzewo.
8. Prowadzenie działalności w zakresie kultury fizycznej, a w szczególności:
a) udostępnianie obiektów OSiR na potrzeby placówek oświatowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych działających na terenie Gminy Węgorzewo na zasadach szczegółowych, określonych w regulaminach organizacyjnych poszczególnych obiektów;
b) odpłatne udostępnianie obiektów OSiR na potrzeby placówek oświatowych, stowarzyszeń kultury fizycznej, klubów sportowych i innych jednostek mających siedzibę poza terenem Gminy Węgorzewo;
c) odpłatne udostępnianie obiektów OSiR na potrzeby zakładów pracy, zorganizowanych grup rekreacyjnych i osób indywidualnych, przy czym pierwszeństwo mają grupy z terenu Gminy Węgorzewo;
d) odpłatne organizowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych, zgodnie z potrzebami zainteresowanych uczestników;
9. Wykonywanie innych zadań o charakterze sportowo-rekreacyjnym, zleconych przez Burmistrza Węgorzewa.
Rozdział III.
Organizacja i zarządzanie
§ 7.
1. OSiR-em kieruje Kierownik na podstawie pełnomocnictw udzielonych przez Burmistrza Węgorzewa.
2. Kierownika zatrudnia na podstawie umowy o pracę oraz zwalnia Burmistrz Węgorzewa.
3. Zwierzchnikiem służbowym Kierownika OSiR-u jest Burmistrz Węgorzewa.
4. Kierownik OSiR-u jest odpowiedzialny za całokształt działalności placówki, jej właściwą organizację oraz efektywne gospodarowanie mieniem.
§ 8.
Kierownik OSiR-u wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do pracowników OSiR-u na podstawie Kodeksu Pracy oraz wewnętrznego regulaminu organizacyjnego.
§ 9.
Szczegółową organizację OSiR określa Regulamin Organizacyjny, zatwierdzony przez Kierownika OSiR.
§ 10.
Działalność OSiR prowadzona jest w oparciu o samodzielnie opracowany roczny program pracy.
Rozdział IV.
Majątek i gospodarka finansowa
§ 11.
1. Majątek przydzielony OSiR do administrowania i korzystania stanowi:
a) miejska hala sportowa w Węgorzewie przy Gimnazjum przy ul. Pionierów,
b) miejski stadion sportowy w Węgorzewie przy ul. Turystycznej,
c) boisko Orlik 2012 przy ul. Pionierów,
d) kompleks sportowy przy SP2 przy ul. Kraszewskiego,
e) miejska plaża w Kalu,
f) tereny rekreacyjne w Parku Jerzego Andrzeja Helwinga,
g) ośrodek wypoczynkowy Wspólnota Oświatowa w Przystani,
h) oraz inny majątek przekazany decyzją Burmistrza.

2. Hala sportowa, o której mowa w ust. 1 lit. a), oraz boisko Orlik 2012, o którym mowa w ust. 1 lit. c) będzie udostępniane Gimnazjum w Węgorzewie na realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego.
3. Kompleks sportowy, o którym mowa w ust. 1 lit. d), będzie udostępniany Szkole Podstawowej Nr 2w Węgorzewie na realizację procesu dydaktyczno – wychowawczego.
4. OSiR posiada w trwałym zarządzie mienie komunalne przekazane przez Burmistrza.
§ 12.
OSiR prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla jednostek budżetowych.
§ 13.
Podstawą gospodarki finansowej OSiR-u jest roczny plan finansowy, zatwierdzony przez Burmistrza Węgorzewa.
§ 14.
Przychody OSiR-u mogą stanowić:
1. Przydzielona mu część budżetu Gminy Węgorzewo,
2. Wpływy od osób fizycznych i prawnych w formie darowizn i zapisów,
3. Wpływy z opłat za korzystanie z usług OSiR-u, w tym sprzedaży biletów i kart wstępu,
4. Wpływy z organizacji odpłatnych imprez sportowo – rekreacyjnych.
§ 15
OSiR pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Gminy Węgorzewo, a pobrane dochody (par. 14) odprowadza na rachunek tego budżetu.
Rozdział V.
Postanowienia końcowe
§ 16.
OSiR prowadzi dokumentację finansową, organizacyjną i archiwalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 17.
Statut OSiR i jego zmiany uchwala Rada Miejska w Węgorzewie.
§ 18.
Likwidacja OSiR-u następuje na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Węgorzewie.
§ 19. OSiR używa pieczęci o treści:

Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Węgorzewie
ul. Turystyczna 13,
11-600 Węgorzewo


Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie został reaktywowany do życia po 14 latach przerwy uchwałą Rady Miejskiej nr VII/36 z dnia 28.02.2007 roku.
Swoją działalność rozpoczęliśmy 01.09.2007 roku.

Naszą misją jest zagospodarowanie czasu wolnego. Chcemy stworzyć Państwu jak najbogatszą ofertę na spędzanie czasu, dbanie o własne zdrowie i wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport. Zapraszamy na nasze obiekty oraz do udziału w zawodach sportowych i imprezach rekreacyjnych, które znajdą Państwo w kalendarzu imprez sportowych na naszej stronie.

DO ZAKRESU DZIAŁANIA OŚRODKA NALEŻY:

-organizowanie masowych imprez sportowo – rekreacyjnych i rekreacyjno – rozrywkowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych – mieszkańców Węgorzewa i powiatu węgorzewskiego, a także imprez o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

-realizacja wszelkich zadań i usług w zakresie sportu i masowej kultury fizycznej przy współdziałaniu z organizacjami kultury fizycznej i sportu,

-prowadzenie działalności reklamowej z zakresu działalności ośrodka,

-właściwa eksploatacja, konserwacja i rozbudowa bazy sportowej i rekreacyjnej na terenie swego działania,

-udostępnianie bazy sportowej i rekreacyjnej dla klubów sportowych, organizacji kultury fizycznej, innych organizacji społecznych i zawodowych, osób fizycznych,

-wykonywanie zadań w zakresie informacji turystycznej oraz obsługi ruchu turystycznego,

-upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, szczególnie dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych oraz prawidłowe funkcjonowanie Ośrodka.