REGULAMIN

III WĘGORZEWSKIEJ INTEGRACYJNEJ LIGI BOCCIA

 

I.        ORGANIZATOR:

·         Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie

 

II.       PARTNERZY:

·         Gmina Węgorzewo
·         Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Węgorzewie

 

III.       PATRONAT:

·         Krzysztof Kołaszewski – Burmistrz Węgorzewa

 

IV.       TERMIN i MIEJSCE LIGI:

1.       Rozgrywki ligowe rozpoczynają się od 10 grudnia 2022. Planowane zakończenie 26 lutego 2023.
2.       Kolejki ligowe rozgrywane tylko w niedziele w godzinach 12:30 – 15:30.
3.       Wyjątek – I kolejka zostanie rozegrana w sobotę w godzinach 15:00 – 18:00.
4.       Liga jest rozgrywana według terminarza.
5.       Liga jest rozgrywana w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Węgorzewie, ul. Zamkowa 6 (wejście od ulicy Kraszewskiego)

 

V.            WPISOWE:

1.       30,00 zł – od drużyny z terenu Gminy Węgorzewo.
2.       60,00 zł – od drużyny spoza Gminy Węgorzewo.
3.       Wpisowe można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie; ul. Zamkowa lub przelewem na konto bankowe w/w Urzędu: 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350 z dopiskiem „Nazwa drużyny – wpisowe: do „III edycji Węgorzewskiej Integracyjnej Ligi Boccia”.

 

VI.            NAGRODY:

1.      Puchary za miejsca I-VI.
2.      Puchar dla najlepszej drużyny z Gminy Węgorzewo.
3.      Medale dla zawodników/czek  trzech najlepszych drużyn.
4.      Dyplomy dla wszystkich drużyn.

 

VII.       UCZESTNICTWO

1.       W lidze może  uczestniczyć 16 drużyn.
2.       Zgłoszona drużyna liczy przynajmniej 3 osoby + 2 osoby rezerwowe (max. 5 osób).
3.       W lidze mogą grać osoby od 6 lat do 100. Osoby sprawne i niepełnosprawne, bez podziału na płeć.
4.       Uczestnicy w trakcie wykonywania rzutów z pola rzutów mogą stać lub siedzieć – decyduje o tym sam zawodnik/czka.
5.       Każdy uczestnik zobowiązany jest przed rozpoczęciem rozgrywek do podpisania na drukach organizatora oświadczenia o uczestnictwie w lidze na własne ryzyko oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby imprezy.
6.       Zawodniczki/cy niepełnoletnie/i muszą posiadać pisemną zgodę rodziców oraz oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w lidze (w przypadku drużyn szkolnych lub klubowych dostarczenie listy uczestniczek podpisanej przez dyrektora szkoły lub trenera).

 

VI. PRZEPISY GRY i ZASADY

W czasie gry obowiązują przepisy BISFed – 2021 – 2024 (v.2.0) z następującymi wyjątkami:

1.       System rozgrywek:

a)      16 drużyn w wyniku losowania zostało przydzielonych do dwóch grup: A i B.
b)     W Drużyny w grupach A i B rozgrywają mecze systemem: każdy z każdym.
c)      Mecze trwają 6 rund. W przypadku remisu nie ma dogrywki. W każdej rundzie drużyny zdobywają małe punkty, które są sumowane po rozegraniu 6 rund /endów/. Wynik małych punktów decyduje: o wygranej, remisie i przegranej.

 2. Punktacja:
a)       za wygranie meczu drużyna otrzymuje 3 pkt. duże,
b)       mecz zakończony remisem – obie drużyny otrzymują po 2 pkt. duże,
c)        przegrany mecz – drużyna otrzymuje 1 pkt. duży,
d)       za walkower (nieusprawiedliwione niestawienie się na mecz) – drużyna otrzymuje – 0 pkt. dużych.

3. O miejscu w tabeli decyduje kolejno:
a)       jak największa ilość zdobytych dużych pkt.
b)       w przypadku równej ilości dużych punktów, decyduje – lepsza różnica zdobytych małych punktów do straconych małych punktów.
c)      w przypadku równej ilości dużych punktów i takiej samej różnicy w małych punktach, decyduje – większa ilość zdobytych małych punktów.
d)        w przypadku równej ilości dużych punktów, takiej samej różnicy w małych punktach i takiej samej ilości zdobytych małych punktów, decyduje – mniejsza ilość straconych małych punktów.
d)       w przypadku równej ilości dużych punktów, takiej samej różnicy oraz  małych punktów zdobytych i straconych, decyduje – wynik bezpośrednich spotkań.
e)       W przypadku dalszego nierozstrzygnięcia, decyduje dogrywka pomiędzy tymi drużynami.

4. Mecze ligowe prowadzą sędziowie, wyznaczeni przez Organizatora.
5. Zawodnicy/czki mogą być karani żółtymi i czerwonymi kartkami.
6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek ze względów organizacyjnych.

 

VII. PROTESTY I ODWOŁANIA

Decyzje sędziów są ostateczne i nie od nich odwołania.

 

VIII. UWAGI KOŃCOWE

1.       Uczestnicy ligi oraz osoby towarzyszące muszą posiadać na zmianę obuwie sportowe w celu wejścia na salę gimnastyczna.
2.       Organizator zapewnia szatnie na przebranie się uczestników oraz W-C.
3.       Zespoły uczestniczące w rozgrywkach, ich opiekunowie, trenerzy, osoby towarzyszące obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry.
4.       Drużyna i jej zawodnicy/czki ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez ich uczestników.
5.       Zawodnicy/czki biorące udział w lidze grają na własną odpowiedzialność.
6.       Przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest podpisem przez osobę na oświadczeniu dostarczonym przez organizatora (w przypadku drużyn szkolnych lub klubowych przez dyrektora szkoły lub trenera).
7.       Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na boiskach.
8.       Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa organizator.
9.       Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów. Nakazuje się, by zawodnicy biorący udział w rozgrywkach poddali się badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia i na czas rozgrywek ubezpieczyli się.
10.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach, z dojazdami na i z zawodów włącznie.
11.   Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek.

 

X. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1.       Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w organizacji i regulaminie rozgrywek.
2.       Sprawy sporne rozstrzyga organizator.
3.       Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzega sobie Organizator.
4.       W kwestiach interpretacji regulaminu oraz sprawach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 UST. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:

1.       Administrator Danych Osobowych (ADO):

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą
w Węgorzewie przy ul. Turystycznej 14, 11- 600 Węgorzewo, reprezentowany przez Dyrektora Pana Mariusza Niedziółkę, z którym można skontaktować się telefonując pod numer +48 507 049 843 lub pisząc na adres e- mail: maiusz.niedziolka@osir.wegorzewo.pl.

 

2.       Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych i realizacją praw z tym związanych, pisząc pod wskazany adres e- mail: hanna.draczkowska@gptogatus.pl lub telefonując pod numer: +48 533 327 058.

 

3.       Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i obsługi wydarzenia organizowanego przez OSiR w Węgorzewie oraz zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu organizacji i realizacji wydarzenia przez OSiR w Węgorzewie, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, w tym w związku ze zwalczaniem epidemii choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS CoV-2.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych niestanowiących tzw. danych wrażliwych (tj. nie dotyczących zdrowia) stanowi:

·         art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, co do podjęcia działań wynikających z praw lub obowiązków OSiR w Węgorzewie jako organizatora wydarzenia i celem zapewnienia udziału uczestnikowi w wydarzeniu,

·         art. 6 ust. 1 lit. c) RODO konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

·          art. 6 ust. 1 lit. f) RODO niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,

·         w przypadku danych dotyczących stanu zdrowia, podstawę prawną stanowi art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki;

4.       Informacja o wymogu/ dobrowolności podanych danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale rekomendowane w miarę możliwości tak, by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w wydarzeniu.

5.       Odbiorcy danych osobowych:

Udostępnione przez Państwa dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione z mocy prawa: np. sądy, organy ścigania, służby porządkowe lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną, a także Główny Inspektorat Sanitarny i służby sanitarno-epidemiologiczne, bądź podmioty, którym OSiR w Węgorzewie powierzy ich przetwarzanie.

6.       Przekazywanie danych osobowych (transfer):

Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych poza teren Rzeczypospolitej, Unii Europejskiej oraz poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy.

7.       Okres przechowywania danych osobowych:

Okres przechowywania Państwa danych osobowych będzie ustalany przy zastosowaniu następujących kryteriów:

a)  dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności przez okres organizacji wydarzenia, przeprowadzenia promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród;
b) dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po ustaniu celu, dla którego zostały zebrane
tj. po zakończeniu zawodów za wyjątkiem danych opublikowanych w mediach społecznościowych lub stronach internetowych, gdzie będą publikowane bezterminowo, lub do czasu odwołania zgody wyrażonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
c) dane osobowe będą przetwarzane do czasu zażądania przez osobę fizyczną, której dotyczą zmiany lub usunięcia danych z zasobów Administratora a także do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w przypadku ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
d) dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy, licząc od końca okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć dla którejkolwiek ze stron, Administratora lub uczestnika wydarzenia.

8.       Przysługujące Państwu prawa związane z ochroną danych osobowych:

Mają Państwo prawo żądania dostępu do wglądu swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych np. nieaktualnych lub nieprawdziwych, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

9.       Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
W przypadku stwierdzenia, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane z pominięciem przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.

10.   Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
W oparciu o udostępnione przez Państwa dane osobowe, OSiR w Węgorzewie nie będzie stosować systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

OSiR Węgorzewo

 

TERMINARZ ROZGRYWEK
III WĘGORZEWSKIEJ INTEGRACYJNEJ LIGII BOCCI

Mecze rozgrywane w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Węgorzewie

GRUPA „A”                                                                                     Grupa „B”

(1) Nowy Harsz                                                                       (1) Harsz
(2) Stręgiel                                                                               (2) Amators I
(3) Pozezdrze                                                                          (3) Amators II
(4) Amatots III                                                                         (4)  Dom Pomocy Społecznej Węgorzewo II
(5) Dom Pomocy Społecznej Węgorzewo I                      (5) WTZ Olszewo Węgorzewskie
(6) UTW Węgorzewo I                                                          (6) UTW Węgorzewo II
(7) Grupa Lecka Giżycko                                                      (7) UTW Giżycko II
(8) UTW Giżycko I                                                                 (8) SOSW Węgorzewo

 

I kolejka: 10 (SOBOTA) grudnia 2022

– GRUPA „A”

Godz. 15:00 (1-8)          Nowy Harsz – UTW Giżycko I
Godz. 15:00 (2-7)          Stręgiel – Grupa Lecka
Godz. 15:00 (3-6)          Pozezdrze – UTW Węgorzewo I
Godz. 15:30 (4-5)          Amatots III – DPS Węgorzewo I
Godz. 15:30 (8-5)          UTW Giżycko I – DPS Węgorzewo I
Godz 15:30  (6-4)          UTW Węgorzewo I – Amatots III
Godz, 16:00 (7-3)          Grupa Lecka – Pozezdrze
Godz. 16:00 (1-2)          Nowy Harsz – Stręgiel

– GRUPA „B”

Godz. 16:00 (1-8)          Harsz – SOSW Węgorzewo
Godz. 16:30 (2-7)          Amators I – UTW Giżycko II
Godz. 16:30 (3-6)          Amators II – UTW Węgorzewo II
Godz. 16:30 (4-5)          DPS Węgorzewo II – WTZ Olszewo Węgorzewskie
Godz. 17:00 (8-5)          SOSW Węgorzewo – WTZ Olszewo Węgorzewskie
Godz 17:00  (6-4)          UTW Węgorzewo II – DPS Węgorzewo II
Godz. 17:00 (1-2)          Harsz – Amators I
Godz, 17:30 (7-3)          UTW Giżycko II – Amators II
Godz. 17:30 (4-8)          DPS Węgorzewo II  – SOSW Węgorzewo
Godz. 17:30 (6-2)          UTW Węgorzewo II     – Amators I

 

II kolejka:       8 stycznia 2023

GRUPA „B”

Godz. 12:30 (2-8)          Amators I – SOSW Węgorzewo
Godz. 12:30 (3-1)          Amators II – Harsz
Godz. 12:30 (4-7)          DPS Węgorzewo II – UTW Giżycko II
Godz. 13:00 (5-6)          WTZ Olszewo  Węgorzewskie – UTW Węgorzewo 2
Godz. 13:00 (7-5)          UTW Giżycko II – WTZ Olszewo Węgorzewskie
Godz. 13:00 (1-4)          Harsz – DPS Węgorzewo II
Godz. 13:30 (8-6)          SOSW Węgorzewo – UTW Węgorzewo 2

Godz. 13:30 (2-3)          Amators I – Amators II

Godz. 13:30 (4-2)          DPS Węgorzewo II – Amators I
Godz. 13:30 (7-1)          UTW Giżycko II – Harsz

GRUP „A”

Godz. 13:30 (2-8)          Stręgiel – UTW Giżycko I
Godz. 14:00 (3-1)          Pozezdrze – Nowy Harsz
Godz. 14:00 (4-7)          Amatots III – Grupa Lecka
Godz. 14:00 (2-5)          Stręgiel – DPS Węgorzewo I
Godz. 14:30  (4-8)         Amators III  – UTW Giżycko I
Godz. 14:30 (7-5)          Grupa Lecka – DPS Węgorzewo I
Godz. 14:30 (2-3)          Stręgiel – Pozezdrze
Godz. 15:00 (1-4)          Nowy Harsz – Amatots III
Godz. 15:00 (8-7)          UTW Giżycko I – Grupa Lecka
Godz. 15:00 (5-3)          DPS Węgorzewo I – Pozezdrze
Godz. 15:30 (7-1)          Grupa Lecka – Nowy Harsz

Godz. (6-2)         UTW Węgorzewo I – Stręgiel (mecz awansem 16.12.2022 godz. 18:30)

 

III kolejka:    15  stycznia 2023

GRUPA „A”

(1-6)          Nowy Harsz – UTW Węgorzewo I (zostanie rozegrany 13.01.2023 o godz. 18:15)
Godz. 12:30 (8-6)          UTW Giżycko I – UTW Węgorzewo I
Godz. 12:30 (4-2)          Amators III – Stręgiel
Godz. 12:30 (5-1)          DPS Węgorzewo I – Nowy Harsz
Godz. 13:00 (6-7)          UTW Węgorzewo I – Grupa Lecka
Godz. 13:00 (3-8)          Pozezdrze – UTW Giżycko I
Godz. 13:30 (3-4)          Pozezdrze – Amators III
Godz. 13:30 (5-6)          DPS Węgorzewo I – UTW Węgorzewo I

 

GRUPA „B”

Godz. 14:00 (3-8)          Amators II – SOSW Węgorzewo
Godz. 14:30 (5-1)          WTZ Olszewo Węgorzewskie – Harsz
Godz. 14:30 (6-7)          UTW Węgorzewo II – UTW Giżycko II
Godz. 14:30 (3-4)          Amators II – DPS Węgorzewo II
Godz. 15:00 (8-7)          SOSW Węgorzewo – UTW Giżycko II
Godz. 15:00 (1-6)          Harsz – UTW Węgorzewo II
Godz. 15:00 (2-5)          Amators I – WTZ Olszewo Węgorzewskie
Godz. 15:30 (5-3)          WTZ Olszewo Węgorzewskie  – Amators II

 

 

IV kolejka:     22  stycznia 2023

Mecz i rewanż:

Godz. 12:30 – 1 drużyna Grupy „A” – 8 drużyna Grupy „B”

 

Stręgiel – UTW Węgorzewo 2

 

Godz. 13:00 – 2 drużyna Grupy „A” – 7 drużyna Grupy „B”

 

Amators 3 – DPS Węgorzewo 2

 

Godz. 12:30 – 3 drużyna Grupy „A” – 6 drużyna Grupy „B”

 

Nowy Harsz – WTZ Olszewo Węgorzewskie

 

Godz. 12:30 – 4 drużyna Grupy „A” – 5 drużyna Grupy „B”

 

Grupa Lecka – SOSW Węgorzewo

 

Godz. 13:30 – 5 drużyna Grupy „A” – 4 drużyna Grupy „B”

 

Pozezdrze – Harsz

 

Godz. 13:30 – 6 drużyna Grupy „A” – 3 drużyna Grupy „B”

 

UTW GIżycko 1 – Amators 2

 

Godz. 13:00 – 7 drużyna Grupy „A” – 2 drużyna Grupy „B”

 

UTW Węgorzewo 1 – Amators 1

 

Godz. 13:00 – 8 drużyna Grupy „A” – 1 drużyna Grupy „B”

 

DPS Węgorzewo 1 – UTW Giżycko 2

 

 

Mecze rewanżowe

 

Godz. 13:30  Stręgiel – UTW Węgorzewo 2
Godz. 14:00  Nowy Harsz – WTZ Olszewo Węgorzewskie
Godz. 14:00  Grupa Lecka – SOSW Węgorzewo
Godz. 14:00  Amators 3 – DPS Węgorzewo 2
Godz. 14:30  UTW Węgorzewo 1 – Amators 1
Godz. 14:30  DPS Węgorzewo 1 – UTW Giżycko 2
Godz. 14:30  Pozezdrze – Harsz
Godz. 15:00  UTW GIżycko 1 – Amators 2

 

Drużyny, które w dwumeczu będą lepsze (wygrają) awansują do ośmioosobowej grupy „C”, gdzie następnie rozegrają mecze „każdy z każdym” w trzech kolejkach ligowych o miejsca 1 – 8.

Natomiast drużyny pokonane utworzą także ośmioosobową grupę „D”, gdzie rozegrają mecze o miejsca 9-16.

 

 

V kolejka:     05  luty 2023

 

Grupa „C”

 

1 mecz – godz. 12:30  Stręgiel – Amators 2
2 mecz – godz. 12:30   Nowy Harsz – Harsz
3 mecz – godz. 12:30   Amators 1 – UTW Giżycko 2
4 mecz – godz. 13:00  Grupa Lecka – Amators 3
5 mecz – godz. 13:00  Stręgiel – Harsz
6 mecz – godz. 13:00  Amators 2 – UTW Giżycko 2
7 mecz – godz. 13:30  Nowy Harsz – Amators 3
8 mecz – godz. 13:30  Amators 1 – Grupa Lecka
9 mecz – godz. 13:30  Stręgiel – UTW Giżycko 2
10 mecz – godz. 14:00   Harsz – Amators 3
11 mecz – godz. 14:00   Amators 2 – Grupa Lecka
12 mecz – godz. 14:00  Nowy Harsz – Amators 1

 

Grupa „D”

 

13 mecz – godz. 14:30  UTW Węgorzewo 2 – UTW Giżycko 1
14 mecz – godz. 14:30   WTZ Olszewo Węgorzewskie – Pozezdrze
15 mecz – godz. 14:30   UTW Węgorzewo 1 – DPS Węgorzewo 1
16 mecz – godz. 14:50  SOSW Węgorzewo – DPS Węgorzewo 2
17 mecz – godz. 14:50  UTW Węgorzewo 2 – Pozezdrze
18 mecz – godz. 14:50  UTW Giżycko 1 – DPS Węgorzewo 1
19 mecz – godz. 15:10  WTZ Olszewo Węgorzewskie – DPS Węgorzewo 2
20 mecz – godz. 15:10  UTW Węgorzewo 1 – SOSW Węgorzewo
21 mecz – godz. 13:10  UTW Węgorzewo 2 –  DPS Węgorzewo 1
22 mecz – godz. 15:30   Pozezdrze – DPS Węgorzewo 2
23 mecz – godz. 15:30   UTW Giżycko 1 – SOSW Węgorzewo
24 mecz – godz. 15:30  WTZ Olszewo Węgorzewskie – UTW Węgorzewo 1
/grupa D – rozgrywa mecze 4 rundy/

 

VI kolejka:     19  luty 2023

 

Grupa „C”

1 mecz – godz. 11:30  Stręgiel – Amators 3
2 mecz – godz. 11:30  UTW Giżycko 2 – Grupa Lecka
3 mecz – godz. 11:30  Harsz – Amators 1
4 mecz – godz. 12:00  Amators 2 – Nowy Harsz
5 mecz – godz. 12:00 Amators 3 – UTW Giżycko 2
6 mecz – godz. 12:00  Grupa Lecka – Harsz
7 mecz – godz. 12:30 Amators 1 – Amators 2
8 mecz – godz. 12:30  Stręgiel – Nowy Harsz

 

Grupa „D”

13 mecz – godz. 12:30  UTW Węgorzewo 2 – DPS Węgorzewo 2
14 mecz – godz. 13:00  DPS Węgorzewo 1 – SOSW Węgorzewo
15 mecz – godz. 13:00  Pozezdrze – UTW Węgorzewo 1
16 mecz – godz. 13:00  UTW Giżycko 1 – WTZ Olszewo Węgorzewskie
17 mecz – godz. 13:20  UTW Węgorzewo 2 –  SOSW Węgorzewo
18 mecz – godz. 13:20   DPS Węgorzewo 2 – UTW Węgorzewo 1
19 mecz – godz. 13:20   DPS Węgorzewo 1 – WTZ Olszewo Węgorzewskie
20 mecz – godz. 13:50  Pozezdrze – UTW Giżycko 1
21 mecz – godz. 13:50  UTW Węgorzewo 2 – UTW Węgorzewo 1
22 mecz – godz. 13:50  SOSW Węgorzewo – WTZ Olszewo Węgorzewskie
23 mecz – godz. 14:10  DPS Węgorzewo 2 – UTW Giżycko 1
24 mecz – godz. 14:10  DPS Węgorzewo 1 – Pozezdrze
25 mecz – godz. 14:10  UTW Węgorzewo 2 – WTZ Olszewo Węgorzewskie
26 mecz – godz. 14:30  UTW Węgorzewo 1 – UTW Giżycko 1
27 mecz – godz. 14:30  SOSW Węgorzewo – Pozezdrze
28 mecz – godz. 14:30  DPS Węgorzewo 2 – DPS Węgorzewo 1
/grupa D – rozgrywa mecze 4 rundy/

 

VIII kolejka:     26  luty 2023

 

Grupa „C”

1 mecz – godz. 12:30 Amators 3 – Amators 2
2 mecz – godz. 12:30 UTW Giżycko 2 – Harsz
3 mecz – godz. 12:30 Grupa Lecka – Nowy Harsz
4 mecz – godz. 13:00 Stręgiel – Amators 1
5 mecz – godz. 13:00 Harsz – Amators 2
6 mecz – godz. 13:30 Stręgiel – Grupa Lecka
7 mecz – godz. 13:30 Amators 3 – Amators 1
8 mecz – godz. 13:30 UTW Giżycko 2 – Nowy Harsz

godz. 14:00 – 14:30 – zakończenie ligi: wręczenie nagród.

Wyniki – I kolejki: 10 grudnia 2022

– GRUPA „A”

1 mecz:          Nowy Harsz – UTW Giżycko I  3:1 duże pkt. 5-3 małe pkt.
2 mecz:          Stręgiel – Grupa Lecka             3:1 (7-2)
3 mecz:          Pozezdrze – UTW Węgorzewo I  1:3  (5-6)
4 mecz:          Amatots III – DPS Węgorzewo I   3:1  (6-1)
5 mecz:          UTW Giżycko I – DPS Węgorzewo I 1:3  (2-12)
6 mecz:          UTW Węgorzewo I – Amatots III  1:3  (5-13)
7 mecz:          Grupa Lecka – Pozezdrze  1:3  (5-9)
8 mecz:          Nowy Harsz – Stręgiel  1:3  (3-7)

 

– GRUPA „B”

1 mecz:          Harsz – SOSW Węgorzewo        3:1 duże pkt. 6-2 małe pkt.
2 mecz:          Amators I – UTW Giżycko II       1:3  (2-10)
3 mecz:          Amators II – UTW Węgorzewo II    3:1  (10-1)
4 mecz:          DPS Węgorzewo II – WTZ Olszewo Węgorzewskie   3:1  (7-4)
5 mecz:          SOSW Węgorzewo – WTZ Olszewo Węgorzewskie  2:2  (4-4)
6 mecz:         UTW Węgorzewo II – DPS Węgorzewo II  3:1  (5-3)
7 mecz:          Harsz – Amators I    1:3  (3-8)
8 mecz:          UTW Giżycko II – Amators II   1:3  (4-7)
9 mecz:          DPS Węgorzewo II  – SOSW Węgorzewo   1:3  (1-8)
10 mecz:          UTW Węgorzewo II     – Amators I   1:3  (1:10)

 

Mecz rozegrany awansem: 16 grudnia 2022

– GRUPA „A”

Stręgiel – Węgorzewo I  3:1 duże pkt. 11-2 małe pkt.

 

Wyniki II kolejki:       8 stycznia 2023

GRUPA „B”

1 mecz:          Amators I – SOSW W-wo  3:1 duże pkt. (15-2) małe pkt.
2 mecz:         Amators II – Harsz      1:3  (5:8)
3 mecz:         DPS W-wo II – UTW Giżycko II    1:3  (3:5)
4 mecz:         WTZ Olszewo  Węgorzewskie – UTW W-wo 2  3:1  (6-2)
5 mecz:         UTW Giżycko II – WTZ Olszewo Węgorzewskie  3:1  (11-1)
6 mecz:          Harsz – DPS Węgorzewo II    3:1  (11-3)
7 mecz:         SOSW Węgorzewo – UTW Węgorzewo 2  3:1  (10-0)

8 mecz:         Amators I – Amators II    3:1  (8-3)
9 mecz:         DPS W-wo 2 – Amators 1  1:3  (0:13)
10 mecz:       UTW Giżycko II  – Harsz  3:1  (10-4)

Grupa „A”

1 mecz:        Stręgiel – UTW Giżycko I    1:3  (2:6)
2 mecz:        Pozezdrze – Nowy Harsz    1:3  (2:9)
3 mecz:       Amatots III – Grupa Lecka    3:1  (6-2)
4 mecz:         Stręgiel – DPS Węgorzewo I    3:1  (11-5)
5 mecz:        Amators III  – UTW Giżycko I    1:3  (2:7)
6 mecz:         Grupa Lecka – DPS Węgorzewo I  3:1  (7-6)
7 mecz:         Stręgiel – Pozezdrze    3:1  (8-4)
8 mecz:        Nowy Harsz – Amatots III      1:3  (4:8)
9 mecz:         UTW Giżycko I – Grupa Lecka    1:3  (2:9)
10 mecz:        DPS Węgorzewo I – Pozezdrze  1:3  (6:8)
11 mecz:      Grupa Lecka – Nowy Harsz    1:3  (4:5)

 Wyniki III kolejki:    15  stycznia 2023

GRUPA „A”

Nowy Harsz – UTW Węgorzewo I  3:1  (7-4) (rozegrany 13.01.2023)

1 mecz:          UTW Giżycko I – UTW Węgorzewo I  1:3  (5:6)
2 mecz:          Amators III – Stręgiel      3:1  (9-4)
3 mecz:          DPS Węgorzewo I – Nowy Harsz    2:2  (4-4)
4 mecz:          UTW Węgorzewo I – Grupa Lecka  1:3  (1:10)
5 mecz:          Pozezdrze – UTW Giżycko I  1:3  (3:5)
6 mecz:          Pozezdrze – Amators III    3:1  (10-2)
7 mecz:          DPS Węgorzewo I – UTW Węgorzewo I  1:3  (1:11)

GRUPA „B”

1 mecz:          Amators II – DPS Węgorzewo II  3:1  (5-2)
2 mecz:          WTZ Olszewo Węgorzewskie  – Amators II  1:3  (1:15)
3 mecz:          Amators II – SOSW Węgorzewo  3:1  (9-2)

4 mecz:          WTZ Olszewo Węgorzewskie – Harsz  1:3  (2:11)
5 mecz:          UTW Węgorzewo II – UTW Giżycko II  1:3  (3:5)
6 mecz:          SOSW Węgorzewo – UTW Giżycko II    1:3  (1:11)
7 mecz:          Harsz – UTW Węgorzewo II    3:1  (6-2)
8 mecz:          Amators I – WTZ Olszewo Węgorzewskie  2:2  (4-4)

Wyniki IV kolejki (Play-off):    22  stycznia 2023

1 mecz: Stręgiel – UTW Węgorzewo 2    3:1  (12-1)
rewanż: Stręgiel – UTW Węgorzewo 2    3:1  (10-5)

2 mecz:  Nowy Harsz – WTZ Olszewo Węgorzewskie    3:1  (5-2)
rewanż:  Nowy Harsz – WTZ Olszewo Węgorzewskie    3:1  (10-4)

3 mecz:    Grupa Lecka – SOSW Węgorzewo      3:1  (13-2)
rewanż:    Grupa Lecka – SOSW Węgorzewo      3:1  (9-1)

4 mecz:  Amators 3 – DPS Węgorzewo 2    3:1  (5-3)
rewanż:  Amators 3 – DPS Węgorzewo 2    3:1  (9-4)

5 mecz:   UTW Węgorzewo 1 – Amators 1   1:3  (0:8)
rewanż:    UTW Węgorzewo 1 – Amators 1  1:3  (5:11)

6 mecz:   DPS Węgorzewo 1 – UTW Giżycko 2  1:3  (4:7)
rewanż:   DPS Węgorzewo 1 – UTW Giżycko 2   2:2  (5:5)

7 mecz:    Pozezdrze – Harsz    1:3  (4:16)
rewanż:    Pozezdrze – Harsz    1:3  (2:13)

8 mecz:   UTW GIżycko 1 – Amators 2  1:3  (4:5)
rewanż:    UTW GIżycko 1 – Amators 2  1:3  (1:7)

Wyniki V kolejki z dnia 05  lutego 2023

 

Grupa „C”

 

1 mecz – Stręgiel – Amators 2      3:1  (4-3)
2 mecz – Nowy Harsz – Harsz      3:1  (11-4)
3 mecz – Amators 1 – UTW Giżycko 2    1:3  (1:9)
4 mecz – Grupa Lecka – Amators 3  3:1  (8-4)
5 mecz – Stręgiel – Harsz      2:2  (4:4)
6 mecz – Amators 2 – UTW Giżycko 2  1:3  (2:7)
7 mecz – Nowy Harsz – Amators 3    3:1  (7-2)
8 mecz – Amators 1 – Grupa Lecka    3:1  (7-5)
9 mecz – Stręgiel – UTW Giżycko 2     1:3  (3:6)
10 mecz – Harsz – Amators 3              1:3  (2:8)
11 mecz – Amators 2 – Grupa Lecka    3:1  (9-1)
12 mecz – Nowy Harsz – Amators 1      3:1  (5-3)

 

Grupa „D”

13 mecz – UTW Węgorzewo 2 – UTW Giżycko 1          1:3  (0:4)
14 mecz – WTZ Olszewo Węgorzewskie – Pozezdrze  1:3  (1:8)
15 mecz – UTW Węgorzewo 1 – DPS Węgorzewo 1      1:3  (1:4)
16 mecz – SOSW Węgorzewo – DPS Węgorzewo 2      1:3  (2:3)
17 mecz – UTW Węgorzewo 2 – Pozezdrze                    1:3  (2:4)
18 mecz – UTW Giżycko 1 – DPS Węgorzewo 1  3:1  (6-2)
19 mecz – WTZ Olszewo Węgorzewskie – DPS Węgorzewo 2  1:3  (1:4)
20 mecz – UTW Węgorzewo 1 – SOSW Węgorzewo    3:1  (3-2)
21 mecz – UTW Węgorzewo 2 –  DPS Węgorzewo 1    1:3  (1:10)
22 mecz – Pozezdrze – DPS Węgorzewo 2                    1:3  (1:3)
23 mecz – UTW Giżycko 1 – SOSW Węgorzewo            3:1  (4-2)
24 mecz – WTZ Olszewo Węgorzewskie – UTW Węgorzewo 1    3:1  (4-1)

 

Wyniki VI kolejki z dnia 20 lutego 2023

Grupa „C”

1 mecz – Stręgiel – Amators III 1:3 (3-12)
2 mecz – UTW Giżycko II – Grupa Lecka 3:1 (9-1)
3 mecz – Harsz – Amators I 1:3 (1:9)
4 mecz – Amators II – Nowy Harsz 3:1 (8-5)
5 mecz – Amators III – UTW Giżycko II 3:1 (7:3)
6 mecz – Grupa Lecka – Harsz 1:3 (3:6)
7 mecz – Amators I – Amators II 3:1 (11-3)
8 mecz – Stręgiel – Nowy Harsz 1:3 (4:12)

 

Grupa „D”

1 mecz – UTW Węgorzewo II – DPS Węgorzewo II 3:1 (4-2)
2 mecz – DPS Węgorzewo I – SOSW Węgorzewo 3:1 (4-3)
3 mecz – Pozezdrze – UTW Węgorzewo I 3:1 (7-0)
4 mecz – UTW Giżycko I – WTZ Olszewo Węgorzewskie 3:1 (5-1)
5 mecz – UTW Węgorzewo II – SOSW Węgorzewo 1:3 (0-10)
6 mecz – DPS Węgorzewo II – UTW Węgorzewo 1 2:2 (2-2)
7 mecz – DPS Węgorzewo I – WTZ Olszewo Węgorzewskie 3:1 (10-1)
8 mecz – Pozezdrze – UTW Giżycko I 3:1 (3-2)
9 mecz – UTW Węgorzewo II – UTW Węgorzewo I 3:1 (5-2)
10 mecz – SOSW Węgorzewo – WTZ Olszewo Węgorzewskie 3:1 (4-2)
11 mecz – DPS Węgorzewo II – UTW Giżycko I 3:1 (4-2)
12 mecz – DPS Węgorzewo I – Pozezdrze 3:1 (5-1)
13 mecz – UTW Węgorzewo II – WTZ Olszewo Węgorzewskie 3:1 (6-2)
14 mecz – UTW Węgorzewo I – UTW Giżycko I 1:3 (1-5)
15 mecz – SOSW Węgorzewo – Pozezdrze 1:3 (1-6)
16 mecz – DPS Węgorzewo II – DPS Węgorzewo I 1:3 (0-13)

 

Wyniki VII (ostatniej) kolejki z dnia 26 lutego 2023

Grupa „C”

1 mecz – Amators II – Amators III 3:1 (10-4)
2 mecz – UTW Giżycko II – Harsz 3:1 (7-3)
3 mecz – Grupa Lecka – Nowy Harsz 3:1 (9:3)
4 mecz – Stręgiel – Amators I 1:3 (1-13)
5 mecz – Amators II – Harsz 3:1 (15:5)
6 mecz – Grupa Lecka – Stręgiel 3:1 (8:3)
7 mecz – Amators I – Amators III 3:1 (12-5)
8 mecz – UTW Giżycko II– Nowy Harsz 2:2 (5:5)

 

Tabela końcowa III edycji Węgorzewskiej Integracyjnej Ligii Bocci

1 miejsce: Uniwersytet Trzeciego Wieku Giżycko II – skład: (Opęchowski Jerzy, Raczkowski Zygmunt i Boncik Helena)

2 miejsce: Amators I ( Grabiński Bogusław, Grzybowski Kazimierz, Kominowski Robert i Osiecka Edyta)

3 miejsce: Nowy Harsz (Górski Roman, Kwiecień Waldemar, Kominowski Robert i Przestrzelski Ryszard)

4 miejsce: Amators II ( Cierniak Agnieszka, Hubacz Roman, Osiecka Patrycja, Waleczko Halina i Jamka Wiesław)

5 miejsce: Amators III (Burba Tomasz, Cierniak Tomasz, Kopaczewski Hubert i Strumiłowski Stanisław)

6 miejsce: Grupa Lecka (Wróbel Stanisław, Rechimbach Lilia, Mosakowska Alicja i Jodko Marianna)

7 miejsce: Harsz (Borysiewicz Stanisław, Borysiewicz Janina, Borysiewicz Krzysztof, Osiecki Mikołaj i Kominowska Anna)

8 miejsce: Stręgiel (Cierniak Maria, Cierniak Edward, Cierniak Justyna, Kominowska Marlena i Kozłowska Celina)

9 miejsce: Dom Pomocy Społecznej Węgorzewo I (Chyczewski Leon, Woroniecki Jacek, Wegner Cezary, Pardo Kazimierz i Romaniewicz Piotr)

10 miejsce: Pozezdrze (Andrzejczyk Henryka, Bieciuk Zdzisław, Kamieniecki Piotr i Rawinis Anna)

11 miejsce: Uniwersytet Trzeciego Wieku Giżycko I (Kudiuk Eugeniusz, Smoliński Mieczysław, Szturo Elżbieta, Masiejczyk Czesława i Fejfer Wacław)

12 miejsce: Dom Pomocy Społecznej Węgorzewo II ( Woroniecki Grzegorz, Skindziul Andrzej, Lewandowski Waldemar, Sztuk Andrzej i Zastawny Miron)

13 miejsce: Uniwersytet Trzeciego Wieku Węgorzewo II (Balewicz Ewa, Kapitan Jadwiga, Januszewska Elżbieta)

14 miejsce: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Węgorzewo (Iwiczuk Adam, Borys Michał i Liśniański Piotr)

15 miejsce: Uniwersytet Trzeciego Wieku Węgorzewo I (Makowska Teresa, Czupryna Jadwiga, Kozioł Danuta i Runce Małgorzata)

16 miejsce: WTZ Olszewo Węgorzewskie (Kobryń Robert, Baran Wiesława, Zwierzyński Adam , Nadoba Jarosław i Dacko Jakub)

Punktacja:
  • za wygranie meczu drużyna otrzymuje – 3pkt.
  • mecz remisowy (obie drużyny otrzymują) – 2 pkt.
  • mecz przegrany – 1 pkt.
  • oddanie meczu walkowerem – 0 pkt.

Tabele grup A i B – mecze eliminacyjne

Tabela grupa A - po rozegraniu wszystkich meczy

Miejsce drużynyMeczeDuże pkt.Małe punktyRóżnica w małych punktach
1. Stręgiel71750 - 31+19
2. Amators 371746 - 33+13
3. Nowy Harsz71637 - 32+ 5
4. Grupa Lecka71339 - 36+ 3
5. Pozezdrze71341 - 410
6. UTW Giżycko 171330 - 39- 9
7. UTW Węgorzewo 171335 - 52- 17
8. DPS Węgorzewo 171035 - 49-14

Tabela grupa B - po rozegraniu wszystkich meczy

Miejsce drużynyMeczeDuże pkt.Małe punktyRóżnica w małych punktach
1. UTW Giżycko 271956 - 21+ 35
2. Amators 171860 - 23+37
3. Amators 271754 - 26+ 28
4. Harsz71749 - 32+ 17
5. SOSW Węgorzewo71229 - 46- 17
6. WTZ Olszewo Węgorzewskie71122 - 54- 32
7. DPS Węgorzewo 27919 - 51- 32
8. UTW Węgorzewo 27914 - 50- 36

 

Tabela Grupy C – rywalizacja o miejsca 1 – 8

Tabela grupa C - po rozegraniu 7 kolejek

Miejsce drużynyMeczeDuże pkt.Małe punktyRóżnica w małych punktach
1. UTW Giżycko 271846 - 22+ 24
2. Amators I71756 - 29+ 27
3. Nowy Harsz71648 - 35+13
4. Amators II71550 - 37+ 13
5. Amators III71342 - 45- 3
6. Grupa Lecka71335 - 41- 6
7. Harsz71025 - 57- 32
8. Stręgiel71022- 58- 36

Tabela Grupy D – rywalizacja o miejsca 9 – 16

Tabela grupa D - po rozgraniu wszystkich 7 kolejek

Miejsce DrużynyMeczeDuże pkt.Małe punktyRóżnica w małych punktach
9. DPS Węgorzewo 171948 - 13+ 35
10. Pozezdrze71730 - 14+ 16
11. UTW Giżycko I71728 - 13+ 15
12. DPS Węgorzewo II71618 - 25- 7
13. UTW Węgorzewo II71318 - 34- 16
14. SOSW Węgorzewo71124 - 22+ 2
15. UTW Węgorzewo 171010 - 29- 19
16. WTW Olszewo Węgorzewskie7912 - 38- 26

Startuje III edycja Węgorzewska Integracyjna Liga Boccia. Ta dyscyplina paraolimpijska już na dobre zadomowiła się na parkietach węgorzewskich.
W boccię może grać dosłownie każdy: dziecko, osoba dorosła, senior, osoba niepełnosprawna (nawet poruszająca się na wózku inwalidzkim).

W III edycji rozgrywek ligowych weźmie udział 16 drużyn. Drużyna musi składać się z trzech osób (mogą być dwie osoby w rezerwie, bez podziału na: płeć, wiek i sprawność fizyczną i intelektualną).

Mecze odbywać się będą w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Węgorzewie (wejście od strony ulicy Kraszewskiego) od 10 grudnia 2022 do końca lutego 2023. Terminy i godziny meczy są podane harmonogramie ligi.

Każda drużyna rozegra 16 meczów. W każdej kolejce drużyna rozegra przynajmniej 2 mecze, mecz to 6 rund.
Za zwycięstwo w meczu drużyna otrzyma 3 pkt., za remis 2 pkt. , za przegrany mecz 1 pkt. Oddanie meczu walkowerem 0 pkt. Za oddanie 5 meczów walkowerem drużyna zostanie wykluczona z ligi.
W lidze zwycięży drużyna, która zgromadzi jak najwięcej punktów.


Rozgrywki ligowe mogą być odwołane z przyczyn niezależnych od organizatora.


W przypadku odwołania rozgrywek przed rozegraniem V kolejki, wyniki ligi zostaną anulowane, a nagrody nie zostaną przyznane.

Uczestnicy ligi muszą muszą posiadać na zmianę obuwie sportowe.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support