REGULAMIN II INTEGRACYJNEJ LIGI BOCCIA

 

 I.        ORGANIZATOR:

·         Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie

 

  II.       PARTNERZY:

·         Gmina Węgorzewo

·         Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Węgorzewie

 

III.       PATRONAT:

·         Krzysztof Kołaszewski – Burmistrz Węgorzewa

 

IV.       TERMIN i MIEJSCE LIGI:

·         Rozgrywki ligowe rozpoczynają się od 6 lutego 2022. Planowane zakończenie 27 marca 2022.
·         Kolejki ligowe rozgrywane tylko w niedziele w godzinach 12:00 – 17:00.
·         Liga jest rozgrywana według terminarza.
·         Liga jest rozgrywana w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Węgorzewie, ul. Zamkowa 6 (wejście od ulicy Kraszewskiego)

 

V.            WPISOWE:

·         25,00 zł – od drużyny z terenu Gminy Węgorzewo.
·         50,00 zł – od drużyny spoza Gminy Węgorzewo.
·        Wpisowe można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie; ul. Zamkowa lub przelewem na konto bankowe w/w Urzędu: 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350 z dopiskiem „Nazwa drużyny – wpisowe: do „II edycji Węgorzewskiej Integracyjnej Ligi Boccia”.

 

VI.            NAGRODY:

·         Puchary za miejsca I-VI.
·         Puchar dla najlepszej drużyny z Gminy Węgorzewo.
·         Medale dla zawodników/czek  trzech najlepszych drużyn.
·         Dyplomy dla wszystkich drużyn.

 

VII.       UCZESTNICTWO

·         W lidze bierze udział 13 drużyn.
·         Zgłoszona drużyna liczy przynajmniej 3 osoby + 2 osoby rezerwowe (max. 5 osób).
·         W lidze mogą grać osoby od 6 lat do 100. Osoby sprawne i niepełnosprawne, bez podziału na płeć.
·         Uczestnicy w trakcie wykonywania rzutów z pola rzutów mogą stać lub siedzieć – decyduje o tym sam zawodnik/czka.
·         Każdy uczestnik zobowiązany jest przed rozpoczęciem rozgrywek do podpisania na drukach organizatora oświadczenia o uczestnictwie w lidze na własne ryzyko oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby imprezy.
·         Zawodniczki/cy niepełnoletnie/i muszą posiadać pisemną zgodę rodziców oraz oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w lidze (w przypadku drużyn szkolnych lub klubowych dostarczenie listy uczestniczek podpisanej przez dyrektora szkoły lub trenera).

 

VI. PRZEPISY GRY i ZASADY

W czasie gry obowiązują przepisy BISFed 2021 – 2024 (v.1.1) z następującymi wyjątkami:

1)          Liga zostanie rozegrana następująco. 13 drużyn podzielono na dwie grupy A i B. Najpierw, drużyny z grup A i B rozegrają mecze eliminacyjne systemem „każdy z każdym”(mecz i rewanż). Następnie trzy najlepsze drużyny z grup A i B utworzą grupę C, a pozostałe drużyny (od 4 do 7 miejsca) utworzą grupę D.

Grupa C – sześć drużyn będzie rywalizować o mistrzostwo ligi. Grupa D – 7 drużyn, będą grać o miejsca VII – XIII. W obu tych grupach drużyny rozegrają mecze „każdy z każdym” (tylko raz, bez meczy rewanżowych).

2)            Mecze trwają 6 rund. W przypadku remisu nie ma dogrywki. W każdej rundzie drużyny zdobywają małe punkty, które są sumowane po rozegraniu 6 rund /endów/. Wynik małych punktów decyduje: o wygranej, remisie i przegranej.

Punktacja:
a)       za wygranie meczu drużyna otrzymuje 3 pkt. duże,
b)       mecz zakończony remisem – obie drużyny otrzymują po 2 pkt. duże,
c)        przegrany mecz – drużyna otrzymuje 1 pkt. duży,
d)       za walkower (nieusprawiedliwione niestawienie się na mecz) – drużyna otrzymuje – 0 pkt. dużych.

4)  O miejscu w tabeli decyduje kolejno:
a)       jak największa ilość zdobytych dużych pkt.
b)       w przypadku równej ilości dużych punktów, decyduje – większa ilość zdobytych małych punktów.
c)        w przypadku równej ilości dużych punktów i małych punktów, decyduje – mniejsza ilość straconych małych punktów.
d)       w przypadku równej ilości dużych punktów, małych punktów zdobytych i straconych, decyduje – wynik bezpośrednich spotkań.
e)       W przypadku dalszego nierozstrzygnięcia, decyduje dogrywka pomiędzy tymi drużynami.

5)       Mecze ligowe prowadzą sędziowie, wyznaczeni przez Organizatora.

6)       Zawodnicy/czki mogą być karani żółtymi i czerwonymi kartkami.

7)       Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek ze względów organizacyjnych.

 

VII. PROTESTY I ODWOŁANIA

Decyzje sędziów są ostateczne i nie od nich odwołania.

 

VIII. UWAGI KOŃCOWE

1)     Uczestnicy ligi oraz osoby towarzyszące muszą posiadać na zmianę obuwie sportowe w celu wejścia na salę gimnastyczna oraz powinni posiadać maseczki higieniczne.
2)     Organizator zapewnia szatnie na przebranie się uczestników oraz W-C.
3)     Zespoły uczestniczące w rozgrywkach, ich opiekunowie, trenerzy, osoby towarzyszące obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry.
4)     Drużyna i jej zawodnicy/czki ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez ich uczestników.
5)     Zawodnicy/czki biorące udział w lidze grają na własną odpowiedzialność.
6)     Przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest podpisem przez osobę na oświadczeniu dostarczonym przez organizatora (w przypadku drużyn szkolnych lub klubowych przez dyrektora szkoły lub trenera).
7)     Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na boiskach.
8)     Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa organizator.
9)     Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów. Nakazuje się, by zawodnicy biorący udział w rozgrywkach poddali się badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia i na czas rozgrywek ubezpieczyli się.
10)Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach, z dojazdami na i z zawodów włącznie.
11)Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek.

 

IX. SARS-CoV-2 – ogłoszony stan epidemii w Polsce.

Podczas zawodów obowiązują aktualne przepisy „w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”.

 

X. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

·         Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w organizacji i regulaminie rozgrywek.
·         Sprawy sporne rozstrzyga organizator.
·         Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzega sobie Organizator.
·         W kwestiach interpretacji regulaminu oraz sprawach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

 

XI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

Realizując obowiązek informacyjny, o którym mowa w art. 13 UST. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej: RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych:

1. Administrator Danych Osobowych (ADO):

Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą
w Węgorzewie przy ul. Turystycznej 14, 11- 600 Węgorzewo, reprezentowany przez Dyrektora Pana Mariusza Niedziółkę, z którym można skontaktować się telefonując pod numer +48 507 049 843 lub pisząc na adres e- mail: maiusz.niedziolka@osir.wegorzewo.pl.

2. Inspektor Ochrony Danych (IOD):

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych i realizacją praw z tym związanych, pisząc pod wskazany adres e- mail: hanna.draczkowska@gptogatus.pl lub telefonując pod numer: +48 533 327 058.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i obsługi wydarzenia organizowanego przez OSiR w Węgorzewie oraz zapewnienie bezpieczeństwa w miejscu organizacji i realizacji wydarzenia przez OSiR w Węgorzewie, w szczególności w zakresie ochrony zdrowia, w tym w związku ze zwalczaniem epidemii choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS CoV-2.

Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych niestanowiących tzw. danych wrażliwych (tj. nie dotyczących zdrowia) stanowi:

·         art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, co do podjęcia działań wynikających z praw lub obowiązków OSiR w Węgorzewie jako organizatora wydarzenia i celem zapewnienia udziału uczestnikowi w wydarzeniu,

·         art. 6 ust. 1 lit. c) RODO konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,

·          art. 6 ust. 1 lit. f) RODO niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,

·         w przypadku danych dotyczących stanu zdrowia, podstawę prawną stanowi art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki;

4. Informacja o wymogu/ dobrowolności podanych danych:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest obligatoryjne, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale rekomendowane w miarę możliwości tak, by ułatwić służbom sanitarnym dochodzenie epidemiologiczne na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w wydarzeniu.

5. Odbiorcy danych osobowych:

Udostępnione przez Państwa dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione z mocy prawa: np. sądy, organy ścigania, służby porządkowe lub instytucje państwowe, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną, a także Główny Inspektorat Sanitarny i służby sanitarno-epidemiologiczne, bądź podmioty, którym OSiR w Węgorzewie powierzy ich przetwarzanie.

6. Przekazywanie danych osobowych (transfer):

Administrator Danych Osobowych nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych poza teren Rzeczypospolitej, Unii Europejskiej oraz poza obszar Europejski Obszar Gospodarczy.

7. Okres przechowywania danych osobowych:

Okres przechowywania Państwa danych osobowych będzie ustalany przy zastosowaniu następujących kryteriów:

a)  dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, w szczególności przez okres organizacji wydarzenia, przeprowadzenia promocji wydarzenia, wyłonienia zwycięzców i odbioru nagród;
b) dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po ustaniu celu, dla którego zostały zebrane
tj. po zakończeniu zawodów za wyjątkiem danych opublikowanych w mediach społecznościowych lub stronach internetowych, gdzie będą publikowane bezterminowo, lub do czasu odwołania zgody wyrażonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;
c) dane osobowe będą przetwarzane do czasu zażądania przez osobę fizyczną, której dotyczą zmiany lub usunięcia danych z zasobów Administratora a także do czasu zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych w przypadku ich przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
d) dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy, licząc od końca okresu przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających lub mogących wyniknąć dla którejkolwiek ze stron, Administratora lub uczestnika wydarzenia.

8. Przysługujące Państwu prawa związane z ochroną danych osobowych:

Mają Państwo prawo żądania dostępu do wglądu swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania danych np. nieaktualnych lub nieprawdziwych, usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia danych, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
9. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
W przypadku stwierdzenia, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane z pominięciem przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2.
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:
W oparciu o udostępnione przez Państwa dane osobowe, OSiR w Węgorzewie nie będzie stosować systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

OSiR Węgorzewo

 1. Kominki I               8. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Węgorzewo
 2. Kominki II              9. Uniwersytet Trzeciego Wieku Giżycko
 3. Harsz                    10. Uniwersytet Trzeciego Wieku Węgorzewo I
 4. Pozezdrze            11. Uniwersytet Trzeciego Wieku Węgorzewo II
 5. Cierniaki               12. Uniwersytet Trzeciego Wieku Węgorzewo III
 6. Amators               13. Lecki Zespół Sportowy Giżycko
 7. Dom Pomocy Społecznej Węgorzewo

Podział na grupy eliminacyjne:

Grupa A                                                    Grupa B

UTW Węgorzewo I                           UTW Giżycko
Kominki II                                           Kominki I
DPS Węgorzewo                               Pozezdrze
Harsz                                                  Cierniaki
UTW Węgorzewo I                           UTW Węgorzewo III
Amators                                             UTW Węgorzewo II
LZS Giżycko

Karta zgłoszeniowa drużyny do II edycji Węgorzewskiej Integracyjnej Ligi Boccia, dostępna w formacie pliku pdf pod linkiem:
https://osir.wegorzewo.pl/wp-content/uploads/2022/01/KARTA-ZGLOSZENIOWA.pdf

TERMINARZ ROZGRYWEK
II edycji WĘGORZEWSKIEJ LIGII BOCCI

Mecze rozgrywane w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Węgorzewie (wejście od strony ulicy Kraszewskiego)

 

I kolejka – 6 luty 2022

Grupa „A”

 

1 mecz – godz. 14:00: (2) Kominki II – (7) LZS Giżycko
2 mecz – godz. 14:00: (3) DPS Węgorzewo – (6) Amators
3 mecz – godz. 14:00: (4) Harsz – (5) UTW Węgorzewo I
4 mecz – godz. 14:25: (6) Amators – (4) Harsz
5 mecz – godz. 14:25: (7) LZS Giżycko – (3) DPS Węgorzewo
6 mecz – godz. 14:25: (2) Kominki II – (5) UTW Węgorzewo I
7 mecz – godz. 14:50: (3) DPS Węgorzewo – (2) Kominki II
8 mecz – godz. 14:50: (4) Harsz – (7) LZS Giżycko
9 mecz – godz. 14:50: (5) UTW Węgorzewo I – (6) Amators
Pauza – SOSW Węgorzewo

 

Grupa „B”

 

1 mecz – godz. 15:30: (1) UTW Giżycko – (6) UTW Węgorzewo II
2 mecz – godz. 15:30: (2) Kominki I – (5) UTW Węgorzewo III
3 mecz – godz. 15:30: (3) Pozezdrze – (4) Cierniaki
4 mecz – godz. 15:55: (6) UTW Węgorzewo II – (4) Cierniaki
5 mecz – godz. 15:55: (5) UTW Węgorzewo III – (3) Pozezdrze
6 mecz – godz. 15:55: (1) UTW Giżycko – (2) Kominki I
7 mecz – godz. 16:20: (2) Kominki I – (6) UTW Węgorzewo II
8 mecz – godz. 16:20: (3) Pozezdrze – (1) UTW Giżycko
9 mecz – godz. 16:20: (4) Cierniaki – (5) UTW Węgorzewo III

 

 II kolejka – 13 luty 2022

Grupa „B”

 

1 mecz – godz. 12:00: (6) UTW Węgorzewo II – (5) UTW Węgorzewo III
2 mecz – godz. 12:00: (1) UTW Giżycko – (4) Cierniaki
3 mecz – godz. 12:00: (2) Kominki I – (3) Pozezdrze
4 mecz – godz. 12:25: (3) Pozezdrze – (6) UTW Węgorzewo II
5 mecz – godz. 12:25: (4) Cierniaki – (2) Kominki I
6 mecz – godz. 12:25: (5) UTW Węgorzewo III – (1) UTW Giżycko
7 mecz – godz. 12:50: (1) UTW Giżycko – (6) UTW Węgorzewo II
8 mecz – godz. 12:50: (2) Kominki I – (5) UTW Węgorzewo III
9 mecz – godz. 12:50: (3) Pozezdrze – (4) Cierniaki

 

 Grupa „A”

1 mecz – godz. 13:20:  (7) LZS Giżycko – (5) UTW Węgorzewo I
2 mecz – godz. 13:20: (1) SOSW Węgorzewo – (4) Harsz
3 mecz – godz. 13:20: (2) Kominki II – (3) DPS Węgorzewo
4 mecz – godz. 13:45: (4) Harsz – (2) Kominki II
5 mecz – godz. 13:45: (5) UTW Węgorzewo I – (1) SOSW Węgorzewo
6 mecz – godz. 13:45: (6) Amators – (7) LZS Giżycko
7 mecz – godz. 14:10: (1) SOSW Węgorzewo – (6) Amators
8 mecz – godz. 14:10: (2) Kominki II – (5) UTW Węgorzewo I
9 mecz – godz. 14:10: (3) DPS Węgorzewo – (4) Harsz
10 mecz – godz. 14:35 (1) SOSW Węgorzewo – (2) Kominki II

 

III kolejka – 20 luty 2022

Grupa „A”

 

1 mecz – godz. 13:35: SOSW Węgorzewo – DPS Węgorzewo
2 mecz – godz. 14:00: (5) UTW Węgorzewo I – (3) DPS Węgorzewo
3 mecz – godz. 14:00: (6) Amators – (2) Kominki II
4 mecz – godz. 14:00: (7) LZS Giżycko – (1) SOSW Węgorzewo
5 mecz – godz. 14:25: (2) Kominki II – (7) LZS Giżycko
6 mecz – godz. 14:25: (3) DPS Węgorzewo – (6) Amators
7 mecz – godz. 14:25: (4) Harsz – (5) UTW Węgorzewo I
8 mecz – godz. 14:50: (6) Amators – (4) Harsz
9 mecz – godz. 14:50: (7) LZS Giżycko – (3) DPS Węgorzewo
10 mecz – godz. 14:50: (1) SOSW Węgorzewo – (2) Kominki II

 

Grupa „B”

 

1 mecz – godz. 15:20: (6) UTW Węgorzewo II – (4) Cierniaki
2 mecz – godz. 15:20: (5) UTW Węgorzewo III – (3) Pozezdrze
3 mecz – godz. 15:20: (1) UTW Giżycko – (2) Kominki I
4 mecz – godz. 15:45: (2) Kominki I – (6) UTW Węgorzewo II
5 mecz – godz. 15:45: (3) Pozezdrze – (1) UTW Giżycko
6 mecz – godz. 15:45: (4) Cierniaki – (5) UTW Węgorzewo III
7 mecz – godz. 15:10: (6) UTW Węgorzewo II – (5) UTW Węgorzewo III
8 mecz – godz. 16:10: (1) UTW Giżycko – (4) Cierniaki
9 mecz – godz. 16:10: (2) Kominki I – (3) Pozezdrze
10 mecz – godz. 16:35: (3) Pozezdrze – (6) UTW Węgorzewo II
11 mecz – godz. 16:35: (4) Cierniaki – (2) Kominki I
12 mecz – godz. 16:35: (5) UTW Węgorzewo III – (1) UTW Giżycko

Zakończenie meczy eliminacyjnych w grupie „B”

 

 

IV kolejka – 27 luty 2022

 Grupa „A”

 

1 mecz – godz. 12:00: (3) DPS Węgorzewo – (1) SOSW Węgorzewo
2 mecz – godz. 12:00: (4) Harsz – (7) LZS Giżycko
3 mecz – godz. 12:00: (5) UTW Węgorzewo I – (6) Amators
4 mecz – godz. 12:25: (7) LZS Giżycko – (5) UTW Węgorzewo I

5 mecz – godz. 12:25: (1) SOSW Węgorzewo – (4) Harsz
6 mecz – godz. 12:25: (6) Amators – (2) Kominki II

7 mecz – godz. 12:50: (4) Harsz – (2) Kominki II
8 mecz – godz. 12:50: (5) UTW Węgorzewo I – (1) SOSW Węgorzewo
9 mecz – godz. 12:50: (6) Amators – (7) LZS Giżycko

10 mecz – godz. 13:15: (1) SOSW Węgorzewo – (6) Amators

11 mecz – godz. 13:15: (3) DPS Węgorzewo – (4) Harsz

12 mecz – godz. 13:35: (5) UTW Węgorzewo I – (3) DPS Węgorzewo

13 mecz – godz. 13:35: (7) Kominki II – (1) SOSW Węgorzewo

14 mecz – godz. 14:00: (3) DPS Węgorzewo – (1) SOSW Węgorzewo (rozegrano 20.02.2022)

Zakończenie meczy eliminacyjnych w grupie „A”

 

V kolejka – 13 marca 2022

 

Grupa „D” (drużyny grające o miejsca VII-XIII)

 

1 mecz – godz. 14:00: (2) UTW W-wo I – (7) SOSW W-wo
2 mecz – godz. 14:00: (3) UTW W-wo III – (6) UTW W-wo II

3 mecz – godz. 14:00: (4) DPS W-wo – (5) Kominki II

4 mecz – godz. 14:25: (6) UTW W-wo II – (4) DPS W-wo
5 mecz – godz. 14:25: (7) SOSW W-wo – (3) UTW W-wo III
6 mecz – godz. 14:25: (2) UTW W-wo I – (1) Cierniaki

7 mecz – godz. 14:50: (3) UTW W-wo III – (1) Cierniaki

8 mecz – godz. 14:50: (4) DPS W-wo – (7) SOSW W-wo

9 mecz – godz. 14:50: (5) Kominki II – (6) UTW W-wo II

10 mecz – godz. 15:20:  (7) SOSW W-wo – (5) Kominki II
11 mecz – godz. 15:20: (1) Cierniaki – (4) DPS W-wo

12 mecz – godz. 15:20: (2) UTW W-wo I– (3) UTW W-wo III

 

Grupa „C” (drużyny grające o miejsca I-VI)

 

1 mecz – godz. 15:50: (1) Pozezdrze  – (6) UTW Giżycko

2 mecz – godz. 15:50: (2) Kominki I – (5) LZS Giżycko
3 mecz – godz. 15:50: (3) Amators – (4) Harsz
4 mecz – godz. 16:20: (6) UTW Giżycko – (4) Harsz
5 mecz – godz. 16:20: (5) LZS Giżycko– (3) Amators

6 mecz – godz. 16:20: (1) Pozezdrze  – (2) Kominki I

7 mecz – godz. 16:50: (2) Kominki I – (6) UTW Giżycko

8 mecz – godz. 16:50: (3) Amators – (1) Pozezdrze

9 mecz – godz. 16:50: (4) Harsz – (5) LZS Giżycko

 

 

VI kolejka – 20 marca 2022 (ostatnia)

 

Grupa „D” (drużyny grające o miejsca VII-XIII)

 

1 mecz – godz. 14:00: (4) DPS W-wo – (2) UTW W-wo I
2 mecz – godz. 14:00: (5) Kominki II – (1) Cierniaki
3 mecz – godz. 14:00: (6)UTW W-wo II – (7) SOSW W-wo
4 mecz – godz. 14:25: (1) Cierniaki – (6) UTW W-wo II

5 mecz – godz. 14:25: (2)UTW W-wo I  – (5) Kominki II
6 mecz – godz. 14:25: (3) UTW W-wo III – (4) DPS W-wo

7 mecz – godz. 14:50: (5) Kominki II – (3) UTW W-wo III
8 mecz – godz. 14:50: (6) UTW W-wo II – (2) UTW W-wo I
9 mecz – godz. 14:50: (7)SOSW W-wo  – (1) Cierniaki

 

 

Grupa „C” (drużyny grające o miejsca I-VI)

 

1 mecz – godz. 15:15: (6) UTW Giżycko – (5) LZS Giżycko

2 mecz – godz. 15:15: (1) Pozezdrze – (4) Harsz

3 mecz – godz. 15:15: (2) Kominki I  – (3) Amators

4 mecz – godz. 15:45: (3) Amators – (6) UTW Giżycko

5 mecz – godz. 15:45: (4) Harsz – (2) Kominki I

6 mecz – godz. 15:45: (5) LZS Giżycko – (1) Pozezdrze

Około godz. 16:15 – zakończenie, wręczenie nagród.

Wyniki I kolejki – 6 luty 2022

Grupa „A”

 

1 mecz – Kominki II – LZS Giżycko                1:3 (3-8)
2 mecz – DPS Węgorzewo – Amators          1:3 (2-7)
3 mecz – Harsz – UTW Węgorzewo I            3:1 (11-3)
4 mecz – Amators – Harsz                                 1:3 (3-5)
5 mecz – LZS Giżycko – DPS Węgorzewo   3:1 (11-2)
6 mecz – Kominki II – UTW Węgorzewo I 1:3 (1-8)
7 mecz – DPS Węgorzewo – Kominki II      2:2 (6-6)
8 mecz – Harsz – LZS Giżycko                          3:1 (8-2)
9 mecz – UTW Węgorzewo I – Amators     1:3 (2-6)
Pauza – SOSW Węgorzewo

 

Grupa „B”

 

1 mecz – UTW Giżycko – UTW Węgorzewo II        3:1 (9-2)
2 mecz – Kominki I – UTW Węgorzewo III              3:1 (11-4)
3 mecz – Pozezdrze – Cierniaki                                     3:1 (13-6)
4 mecz – UTW Węgorzewo II – Cierniaki                  1:3 (3-7)
5 mecz – UTW Węgorzewo III – Pozezdrze              1:3 (1-6)
6 mecz – UTW Giżycko – Kominki I                             3:1 (7-4)
7 mecz – Kominki I – UTW Węgorzewo II                3:1 (10-0)
8 mecz – Pozezdrze – UTW Giżycko                            1:3 (2-10)
9 mecz – Cierniaki – UTW Węgorzewo III                3:1 (7-1)

 

Wyniki II kolejki – 13 luty 2022

Grupa „B”

 

1 mecz: UTW W-wo II – UTW W-wo III      1:3 (3-5)
2 mecz: UTW Giżycko – Cierniaki                  3:1 (9-2)
3 mecz: Kominki I – Pozezdrze                        3:1 (5-3)
4 mecz: Pozezdrze – UTW W-wo II               3:1 (9-2)
5 mecz: Cierniaki – Kominki I                          1:3 (0-10)
6 mecz: UTW W-wo III –  UTW Giżycko      1:3 (2-7)
7 mecz: UTW Giżycko – UTW W-wo II         3:1 (6-5)
8 mecz:  Kominki I – UTW W-wo III             1:3 (5-8)
9 mecz:  Pozezdrze – Cierniaki                        2:2 (6-6)

 

 

Grupa „A”

 

1 mecz:  LZS Giżycko – UTW W-wo I            3:1 (8-5)
2 mecz: SOSW Węgorzewo – Harsz               1:3 (1-10)
3 mecz: Kominki II – DPS Węgorzewo         2:2 (5-5)
4 mecz: Harsz – Kominki II                               3:1 (9-4)
5 mecz: UTW W-wo I – SOSW W-wo            1:3 (1-7)
6 mecz: Amators – LZS Giżycko                      1:3 (3-7)
7 mecz: SOSW Węgorzewo –  Amators       1:3 (3-5)
8 mecz: Kominki II –  UTW Węgorzewo I   1:3 (3-7)
9 mecz: DPS Węgorzewo – Harsz                   1:3 (1-11)
10 mecz: SOSW Węgorzewo – Kominki II  przełożony na inny termin
11 mecz:  LZS Giżycko – SOSW W-wo          3:1 (8-4)

 

Wyniki III kolejki – z 20 lutego 2022

Grupa „A”

1 mecz: SOSW W-wo  – DPS W-wo       1:3 (3-7)
2 mecz: UTW W-wo I – DPS W-wo      1:3 (2-9)
3 mecz: Amators – Kominki II      2:2 (4-4)
4 mecz: LZS Giżycko – SOSW W-wo      3:1 (12-3)
5 mecz: Kominki II –  LZS Giżycko      1:3 (1-12)
6 mecz: DPS W-wo –  Amators      1:3 (0-13)
7 mecz: Harsz – UTW Węgorzewo I      1:3 (1-11)
8 mecz: Amators – Harsz      1:3 (5-10)
9 mecz: LZS Giżycko – DPS W-wo      1:3 (4-5)
10 mecz: SOSW W-wo – Kominki II      1:3 (6-12)

 

Grupa „B”

1 mecz:  UTW W-wo II – Cierniaki       1:3 (6-7)
2 mecz:  UTW W-wo III –  Pozezdrze      1:3 (3-4)
3 mecz:  UTW Giżycko –  Kominki I      1:3 (4-5)
4 mecz:  Kominki I –  UTW W-wo II      3:1 (11-2)
5 mecz:  Pozezdrze –  UTW Giżycko      1:3 (4-7)
6 mecz:  Cierniaki – UTW W-wo III      1:3 (3-5)
7 mecz:  UTW W-wo II – UTW W-wo III     1:3 (3-7)
8 mecz:  UTW Giżycko – Cierniaki      1:3 (2-5)
9 mecz:  Kominki I –  Pozezdrze      3:1 (9-1)
10 mecz:  Pozezdrze –  UTW W-wo II      3:1 (6-3)
11 mecz:  Cierniaki –  Kominki I      1:3 (6-8)
12 mecz:  UTW W-wo III – UTW Giżycko      1:3 (2-14)
Zakończenie meczów eliminacyjnych w grupie „B”

 

Wyniki IV kolejki – z 27 lutego 2022

Grupa „A”

1 mecz – UTW Węgorzewo I –  Amators   3:1 (10-7)

2 mecz – Harsz – LZS Giżycko   1:3 (4-5)

3 mecz – DPS Węgorzewo – SOSW Węgorzewo   3:1 (6-4)

4 mecz – LZS Giżycko – UTW Węgorzewo I   3:1 (14-2)

5 mecz – SOSW Węgorzewo – Harsz   1:3 (4-10)

6 mecz – Amators – Kominki II   3:1 (11-1)

7 mecz – Harsz – Kominki II   3:1 (6-3)

8 mecz – UTW Węgorzewo I – SOSW Węgorzewo   3:1 (5-3)

9 mecz – Amators –  LZS Giżycko   3:1 (5-4)

10 mecz – SOSW Węgorzewo – Amators   1:3 (3-10)

11 mecz – DPS Węgorzewo –  Harsz   1:3 (2-8)

12 mecz – UTW Węgorzewo I – DPS Węgorzewo   1:3 (2-4)

13 mecz – Kominki II– SOSW Węgorzewo   3:1 (7-4)

Zakończenie meczów eliminacyjnych w grupie „A”

 

Wyniki V kolejki – z 13 marca 2022

Grupa „D” (drużyny grające o miejsca VII-XIII)

1 mecz: UTW Węgorzewo I – SOSW Węgorzewo                       3:1 (13-1)
2 mecz: UTW Węgorzewo III – UTW Węgorzewo II       3:1 (4-3)
3 mecz: DPS Węgorzewo – Kominki II                  3:1 (9-4)
4 mecz: UTW Węgorzewo II – DPS Węgorzewo  3:1 (6-4)
5 mecz: SOSW Węgorzewo – UTW Węgorzewo III         1:3 (5-6)
6 mecz: UTW W-wo I – Cierniaki               2:2 (5-5)
7 mecz: UTW Węgorzewo III –  Cierniaki 1:3 (3-8)
8 mecz: DPS Węgorzewo – SOSW Węgorzewo    1:3 (0-15)
9 mecz: Kominki II – UTW Węgorzewo II 1:3 (6-7)
10 mecz:  SOSW Węgorzewo –  Kominki II          1:3 (1-9)
11 mecz: Cierniaki – DPS Węgorzewo      3:1 (6-4)
12 mecz: UTW Węgorzewo I– UTW Węgorzewo III       2:2 (5-5)

 

Grupa „C” (drużyny grające o miejsca I-VI)

 

1 mecz: Pozezdrze  – UTW Giżycko           1:3 (3-5)
2 mecz: Kominki I – LZS Giżycko               1:3 (3-7)
3 mecz: Amators – Harsz                1:3 (4-5)
4 mecz: UTW Giżycko – Harsz        3:1 (10-4)
5 mecz: LZS Giżycko– Amators      1:3 (2-4)
6 mecz: Pozezdrze  – Kominki I      3:1 (6-1)
7 mecz: Kominki I – UTW Giżycko 1:3 (3-9)
8 mecz: Amators – Pozezdrze        1:3 (6-11)
9 mecz: Harsz – LZS Giżycko          1:3 (3-7)

 

TABELE GRUP ELIMINACYJNYCH:

Grupa A

 

Miejsce

PKT. duże

PKT. małe

Ilość rozegranych meczy

X SOSW W-wo Kominki II DPS W-wo Harsz UTW W-wo I Amators LZS Giżycko
VII
16
47-91
12
SOSW W-wo X 1:3 (6-12)

1:3 (4-7)

1:3 (3-7)

3:1 (6-4)

1:3 (2-10)

1:3 (4-10)

3:1 (7-1)

1:3 (3-5)

1:3 (3-5)

1:3 (3-10)

1:3 (4-8)

1:3 (3-12)

VI
19
50-86
12
Kominki II 3:1 (12-6)

3:1 (7-4)

X 2:2 (6-6)

2:2 (5-5)

1:3 (4-9)

1:3 (3-6)

1:3 (1-8)

1:3 (3-7)

2:2 (4-4)

1:3 (1-11)

1:3 (3-8)

1:3 (1-12)

V
22
47-78
12
DPS W-wo 3:1 (7-3)

1:3 (4-6)

2:2 (6-6)

2:2 (5-5)

X 1:3 (1-11)

1:3 (2-8)

3:1 (9-2)

3:1 (4-2)

1:3 (2-7)

1:3 (0-13)

1:3 (2-11)

3:1 (5-4)

I
32
93-44
12
Harsz 3:1 (10-2)

3:1 (10-4)

3:1 (9-4)

3:1 (6-3)

3:1 (11-1)

3:1 (8-2)

X 3:1 (11-3)

1:3 (1-11)

3:1 (5-3)

3:1 (10-5)

3:1 (8-2)

1:3 (4-5)

IV
22
58-74
12
UTW W-wo I 1:3 (1-7)

3:1 (5-3)

3:1 (8-1)

3:1 (7-3)

1:3 (2-9)

1:3 (2-4)

1:3 (3-11)

3:1 (11-1)

X 1:3 (2-6)

3:1 (10-7)

1:3 (5-8)

1:3 (2-14)

III
27
79-51
12
Amators 3:1 (5-3)

3:1 (10-3)

2:2 (4-4)

3:1 (11-1)

3:1 (7-2)

3:1 (13-0)

1:3 (3-5)

1:3 (5-10)

3:1 (6-2)

1:3 (7-10)

X 1:3 (3-7)

3:1 (5-4)

II
23
95-45
12
LZS Giżycko 3:1 (8-4)

3:1 (12-3)

3:1 (8-3)

3:1 (12-1)

3:1 (11-2)

1:3 (4-5)

1:3 (2-8)

3:1 (5-4)

3:1 (8-5)

3:1 (14-2)

3:1 (7-3)

1:3 (4-5)

X

 

Tabela grupy „A” po rozegraniu wszystkich meczów eliminacyjnych –

 

1 miejsce: Harsz                   –  32 (pkt. duże) 93-44 (pkt. małe) 12 rozegranych meczy

2 miejsce: LZS Giżycko        – 30 (pkt. duże) 95-45 (pkt. małe) 12 rozegranych meczy

3 miejsce: Amators              – 27 (pkt. duże) 79-51 (pkt. małe) 12 rozegranych meczy

4 miejsce: UTW W-wo I       – 22 (pkt. duże) 58-74 (pkt. małe) 12 rozegranych meczy

5 miejsce: DPS W-wo           – 22 (pkt. duże) 47-78 (pkt. małe) 12 rozegranych meczy

6 miejsce: Kominki II           – 19 (pkt. duże) 50-86 (pkt. małe) 12 rozegranych meczy

7 miejsce: SOSW Węgorzewo – 16 (pkt. duże) 47-91 (pkt. małe)  12 rozegranych meczy

Trzy pierwsze drużyny – grają dalej o miejsca I – VI (Grupa C)
Drużyny z miejsc 3-7 – graja dalej o miejsca VII – XIII ( Grupa D)

 

Grupa B

Miejsce

PKT. duże

PKT. małe

Ilość rozegranych meczy

UTW Giżycko Kominki I Pozezdrze Cierniaki UTW W-wo III UTW W-wo II
II
26
75-33
10
UTW Giżycko X 3:1 (7-4)

1:3 (4-5)

3:1 (10-2)

3:1 (7-4)

3:1 (9-2)

1:3 (2-5)

3:1 (7-2)

3:1 (14-2)

3:1 (9-2)

3:1 (6-5)

I
26
78-35
10
Kominki I 1:3 (4-7)

3:1 (5-4)

X 3:1 (5-3)

3:1 (9-1)

3:1 (10-0)

3:1 (8-6)

3:1 (11-4)

1:3 (5-8)

3:1 (10-0)

3:1 (11-2)

III
21
54-52
10
Pozezdrze 1:3 (2-10)

1:3 (4-7)

1:3 (3-5)

1:3 (1-9)

X 3:1 (13-6)

2:2 (6-6)

3:1 (6-1)

3:1 (4-3)

3:1 (9-2)

3:1 (6-3)

IV
19
49-63
10
Cierniaki 1:3 (2-9)

3:1 (5-2)

1:3 (0-10)

1:3 (6-8)

1:3 (6-13)

2:2 (6-6)

X 3:1 (7-1)

1:3 (3-5)

3:1 (7-3)

3:1 (7-6)

V
18
38-63
10
UTW W-wo III 1:3 (2-7)

1:3 (2-14)

1:3 (4-11)

3:1 (8-5)

1:3 (1-6)

1:3 (3-4)

1:3 (1-7)

3:1 (5-3)

X 3:1 (5-3)

3:1 (7-3)

VI
10
29-77
10
UTW W-wo II 1:3 (2-9)

1:3 (5-6)

1:3 (0-10)

1:3 (2-11)

1:3 (2-9)

1:3 (3-6)

1:3 (3-7)

1:3 (6-7)

1:3 (3-5)

1:3 (3-7)

X

Tabela grupy „B” po rozegraniu wszystkich meczów eliminacyjnych:

1 miejsce: Kominki I             – 26 (pkt. duże) 78-35 (pkt. małe) 10 rozegranych meczy

2 miejsce: UTW Giżycko      – 26 (pkt. duże) 75-33 (pkt. małe) 10 rozegranych meczy

3 miejsce: Pozezdrze           – 21 (pkt. duże) 54-52 (pkt. małe) 10 rozegranych meczy

4 miejsce: Cierniaki              – 19 (pkt. duże) 49-63 (pkt. małe) 10 rozegranych meczy

5 miejsce: UTW W-wo III    – 18 (pkt. duże) 38-63 (pkt. małe) 10 rozegranych meczy

6 miejsce: UTW W-wo II      – 10 (pkt. duże) 29-77 (pkt. małe) 10 rozegranych meczy

Trzy pierwsze drużyny – grają dalej o miejsca I – VI (Grupa C)
Drużyny z miejsc 3-6 – graja dalej o miejsca VII – XIII ( Grupa D)

TABELA GRUPY „C” – mecze o miejsca I – VI :

Grupa C

Miejsce

PKT. duże

PKT. małe

Ilość rozegranych meczy

Pozezdrze Kominki I Amators Harsz LZS Giżycko UTW Giżycko
II
7
20-12
3
Pozezdrze X 3:1 (6-1) 3:1 (11-6) 1:3 (3-5)
VI
3
7-22
3
Kominki I 1:3 (1-6) X 1:3 (3-7) 1:3 (3-9)
IV
5
14-18
3
Amators 1:3 (6-11) X 1:3 (4-5) 3:1 (4-2)
V
5
12-21
3
Harsz 3:1 (5-4) X 1:3 (3-7) 1:3 (4-10)
III
7
16-10
3
LZS Giżycko 3:1 (7-3) 1:3 (2-4) 3:1 (7-3) X
I
9
24-10
3
UTW Giżycko 3:1 (5-3) 3:1 (9-3) 3:1 (10-4) X

TABELA GRUPY „D” – mecze o miejsca VII – XIII :

Grupa D

 

Miejsce

PKT. duże

PKT. małe

Ilość rozegranych meczy

X Cierniaki UTW W-wo I UTW W-wo III DPS W-wo Kominki II UTW W-wo II SOSW W-wo
VIII
8
19-12
3
Cierniaki X 2:2 (5-5) 3:1 (8-3) 3:1 (6-4)
IX
7
24-12
3
UTW W-wo I 2:2 (5-5) X 2:2 (6-6) 3:1 (13-1)
VII
9
19-22
4
UTW W-wo III 1:3 (3-8) 2:2 (6-6) X 3:1 (4-3) 3:1 (6-5)
XII
6
17-31
4
DPS Węgorzewo 1:3 (4-6) X 3:1 (9-4) 1:3 (4-6) 1:3 (0-15)
XIII
5
19-17
3
Kominki II 1:3 (4-9) X 1:3 (6-7) 3:1 (9-1)
X
7
16-14
3
UTW W-wo II 1:3 (3-4) 3:1 (6-4) 3:1 (7-6) X
XI
6
22-28
4
SOSW W-wo 1:3 (1-13) 1:3 (5-6) 3:1 (15-0) 1:3 (1-9) X

Drużyna „Pozezdrze” Mistrzem I edycji Węgorzewskiej Integracyjnej Ligi Boccia

 

23 stycznia 2022 roku zakończyły się rozgrywki Węgorzewskiej Integracyjnej Ligi Boccia. Rozgrywki ligowe trwały od 28 listopada 2021 i odbywały się w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Węgorzewie. W lidze wystąpiło 10 drużyn, każda drużyna rozegrała 18 spotkań.

 

Mistrzem Ligi została ekipa „Pozezdrze”, która grała w składzie: Dorota Derewecka, Henryka Andrzejczyk, Anna Rawinis i Wiesław Jamka. Mistrzowie zdobyli 49 punktów (na 54 możliwe). W całych rozgrywkach przegrali tylko dwa mecze ( z Cierniakami i Dziewczynami UTW II) oraz jeden zremisowali (z Kominkami), a pozostałe 15 wygrali. Drugie miejsce zajął Amators, który grał w składzie: Bogusław Grabiński, Roman Hubacz, Zdzisław Bieciuk i Henryk Bystrzycki. Amators zgromadził 42 punkty i wyprzedził tylko jednym punktem Harsz, który zajął trzecie miejsce. Tuż za nimi, na czwartym miejscu z 40 punktami uplasowała się ekipa Domu Pomocy Społecznej z Węgorzewa. Drużyna DPS Węgorzewo, była najlepszą drużyną z Gminy Węgorzewo. Piąte miejsce przypadło Kominkom (drużyna składająca się w większości z rodziny Kominowskich), którzy zgromadzili tyle samo po 36 punktów co szósta ekipa Bobików, przeważył jeden mały punkt zdobyty więcej. Kominki miały 101, a Bobiki 100. Siódme miejsce zajęły Dziewuchy Uniwersytetu Trzeciego Wieku I z 32 punktami. Ósme przypadło Cierniakom (drużyna składająca się z: Babci, Dziadka i ośmioletniej wnuczki Justynki), gromadząc 31 punktów. Dziewiąte miejsce zajęła druga drużyna Dziewuch Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zdobyły 29 punktów. Dziesiąte przypadło Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno Wychowaczemu z Węgorzewa, którzy zdobyli 24 punkty.

 

Po rozegraniu ostatniej kolejki, odbyło się uroczyste wręczenie nagród. Wszystkie drużyny otrzymały pamiątkowe patery, zawodniczki i zawodnicy trzech pierwszych miejsc otrzymali pamiątkowe medale oraz wszyscy uczestnicy ligi otrzymali nagrody rzeczowe. Nagrody wręczał Krzysztof Kołaszewski Burmistrz Węgorzewa i Mariusz Niedziółka Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie.

 

Tabela Końcowa I edycji Węgorzewskiej Integracyjnej Ligi Boccia:

 1. Pozezdrze – 49 pkt. (131-67)
 2. Amators – 42 pkt. (136-75)
 3. Harsz – 41 pkt. (145-71)
 4. DPS Węgorzewo – 40 pkt. (108-120)
 5. Kominki – 36 pkt. (101-99)
 6. Bobiki – 36 pkt. (100-104)
 7. Dziewuchy UTW I – 32 pkt. (76-107)
 8. Cierniaki – 31 pkt. (83-118)
 9. Dziewuchy UTW II – 29 pkt. (68-117)
 10. SOSW Węgorzewo – 24 pkt. (63-133)

W pierwszej kolejności punkty duże (za wygraną przyznawano 3 punkty; za remis obie drużyny otrzymywały po 2 punkty i za mecz przegrany drużyna otrzymywała 1 punkt). Następnie punkty małe (pierwsze – zdobyte, drugie – stracone). W przypadku równej ilości punktów dużych (Kominki i Bobiki), decydowała lepsza ilość zdobytych małych punktów (Kominki – 101, Bobiki – 100)

 

Kliknij tutaj! – do pobrania zdjęcia z zakończenia I edycji Węgorzewskiej Integracyjnej Ligi Boccia

 

Organizatorem Węgorzewskiej Integracyjnej Ligi Boccia był Ośrodek Sportu i Rekreacji z Węgorzewa.

II edycja Węgorzewskiej Integracyjnej Ligi Boccia

Z uwagi na to, że: I edycja Węgorzewskiej Integracyjnej Ligi Boccia oraz Integracyjny Turniej Boccia w ramach 30 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy cieszyły się dużym zainteresowaniem. Ośrodek Sportu i Rekreacji wychodzi naprzeciw i oferuje dla wszystkich zainteresowanych i chętnych dalszych gier w Boccię II edycję rozgrywek ligowych.

Główne zasady uczestnictwa w II edycji Węgorzewskiej Integracyjnej Lidze Boccia:

 • Zgłoszenia do dnia 03 lutego 2022 roku – telefonicznie, mailowo lub w biurze OSiR Węgorzewo w dni powszednie, w godzinach od 7:30 do 15:30.
  Tel. 87 428 52 34, 507 049 845; email: zapisy@osir.wegorzewo.pl lub osobiście: adres biura ul. Turystyczna 13, 11-600 Węgorzewo

  W lidze weźmie udział 13 drużyn. Decyduje kolejność zgłoszeń (pierwszeństwo mają drużyny z Gminy Węgorzewo).
 • Wpisowe do ligi:
  25,00 zł – od drużyny z terenu Gminy Węgorzew
  50,00 zł – od drużyny spoza Gminy Węgorze
  Wpisowe można wpłacić w kasie Urzędu Miejskiego w Węgorzewie; ul. Zamkowa lub przelewem na konto bankowe w/w Urzędu: 85 1020 4753 0000 0102 0006 0350 z dopiskiem „Nazwa drużyny – wpisowe: do „II edycji Węgorzewskiej Integracyjnej Ligi Boccia”.
 • W rozgrywkach ligowych wezmą udział drużyny trzyosobowe (bez podziału na: płeć, wiek i sprawność fizyczną i intelektualną). Każda zgłoszona drużyna może składać się maksymalnie z 5 uczestników.
 • Mecze odbywać się będą w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 2 w Węgorzewie (wejście od strony ulicy Kraszewskiego) w każdą niedzielę (od 06 lutego 2022 do 27 marca 2022 roku) w godzinach 12:00 – 15:00.
 • Liga zostanie rozegrana następująco.
 • 13 drużyn zostanie podzielone na dwie grupy A i B. Najpierw, drużyny z grup A i B rozegrają mecze eliminacyjne systemem „każdy z każdym”(mecz i rewanż). Następnie trzy najlepsze drużyny z grup A i B utworzą grupę C, a pozostałe drużyny (od 4 do 7 miejsca) utworzą grupę D.
 • Grupa C – sześć drużyn będzie rywalizować o mistrzostwo ligi. Grupa D – 7 drużyn, będą grać o miejsca VII – XIII. W obu tych grupach drużyny rozegrają mecze „każdy z każdym” (tylko raz, bez meczy rewanżowych).
 • Każda drużyna rozegra około 20 meczy. W każdej kolejce drużyna rozegra 3 – 5 meczy.
 • Każdy mecz ligowy trwa 6 rund.
 • Za zwycięstwo w meczu drużyna otrzyma 3 pkt., za remis 2 pkt. , za przegrany mecz 1 pkt. Oddanie meczu walkowerem 0 pkt. Za oddanie 5 meczów walkowerem drużyna zostanie wykluczona z ligi.


Rozgrywki ligowe mogą być odwołane ze względu na SARS-CoV-2.

 • W przypadku odwołania/zawieszenia ligi organizator podejmie odpowiednie decyzje w celu dokończenia rozgrywek.
 • Uczestnicy ligi muszą posiadać na zmianę obuwie sportowe oraz dla swojego bezpieczeństwa powinni posiadać maseczki medyczne.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support