REGULAMIN

Otwarte Mistrzostwa Węgorzewa w Siatkówce Plażowej Mężczyzn

 

1. ORGANIZATORZY

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie

Nowy Sztynort

 

2. TERMIN i MIEJSCE TURNIEJU

  • 16 sierpnia 2020 r., start turnieju o godz. 10:00 (godz. 9:30 weryfikacja zawodników)
  • Boiska do siatkówki plażowej w Dużym Sztynorcie

3. ZGŁOSZENIA I WPISOWE

30 zł od pary (15 zł od zawodnika) – przyjezdni

20 zł od pary (10 zł od zawodnika) – Powiat Węgorzewski

Zniżka 20% dla posiadaczy Węgorzewskiej Karty Dużej Rodziny

Osoby niepełnoletnie zwolnione z opłaty

Opłatę startową należy dokonać w terminie  7 dni od daty zapisu (w innym przypadku nie później niż do 12 sierpnia).

Opłatę należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Węgorzewie :

85 1020 4753 0000 0102 0006 0350

z dopiskiem „ Imiona i nazwiska zawodników – opłata za Siatkówkę Plażową Mężczyzn”

– Brak opłaty w terminie skutkować będzie skreśleniem z listy startowej.

– Z opłaty wpisowej zwolnione są osoby niepełnoletnie.

– Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną parę /drużynę/.

– Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.

– Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.

– Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę powinny ten fakt zgłosić organizatorowi w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.

– W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty należnej.

– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji drużyny w przypadku podania danych niezgodnych z prawdą.

– W  turnieju zagra maksymalnie 16 drużyn (decyduje kolejność zgłoszeń).

 

4. NAGRODY

Po rozegraniu turnieju nastąpi wręczenie nagród za miejsca I-IV:

I miejsce – wartość nagród 3000 zł,

II miejsce  – wartość nagród 1500 zł,

III miejsce – wartość nagród 1000 zł,

IV miejsce – wartość nagród 500 zł

oraz pucharów.

Sponsor główny nagród – NOWY SZTYNORT, APARTHOTEL TERMY UNIEJÓW

 

5. UCZESTNICTWO

– Drużyny składają się z 2 zawodników

– Uczestnictwo w rozgrywkach ma charakter dobrowolny. Każdy biorący w nich udział czyni to na własną odpowiedzialność.

– Drużyna musi posiadać: kapitana, telefon i adres kontaktowy.

– W przypadku drużyn, w których są niepełnoletni zawodnicy (ukończone 16 lat), drużyna musi posiadać pełnoletniego opiekuna.

– Zawodnik może grać w barwach tylko jednej drużyny.

– Przed turniejem nastąpi weryfikacja zawodników na podstawie dokumentu tożsamości.

– Każdy uczestnik zobowiązany jest przed rozpoczęciem turnieju do podpisania na drukach organizatora oświadczenia o uczestnictwie w turnieju na własne ryzyko oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby imprezy.

– Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców oraz oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju.

 

6. PRZEPISY GRY i ZASADY

– W czasie gry obowiązują przepisy PZPS z następującymi wyjątkami:

– System rozgrywek: w zależności od zgłoszonych drużyn

– Mecze turnieju prowadzą sędziowie, wyznaczeni przez Organizatora Turnieju.

– Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany systemu rozgrywek ze względów organizacyjnych.

 

7. PROTESTY I ODWOŁANIA

– decyzja sędziego jest ostateczna i nie ma odwołania.

 

8. UWAGI KOŃCOWE

– Zespoły uczestniczące w rozgrywkach, ich opiekunowie, trenerzy, osoby towarzyszące obowiązani są do przestrzegania postanowień regulaminu i przepisów gry.

– Drużyna i jej zawodnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez jej zawodników.

– Zawodnicy biorący udział w turnieju grają na własną odpowiedzialność.

– Przyjęcie zasad regulaminu potwierdzony jest podpisem przez osobę na oświadczeniu dostarczonym przez organizatora.

– Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni oraz na boiskach.

– Nad poprawnością przebiegu turnieju czuwa organizator.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych i ewentualnych, wynikłych z tego kontuzji, wypadków i urazów. Nakazuje się, by zawodnicy biorący udział w rozgrywkach poddali się badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia i na czas rozgrywek ubezpieczyli się.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za kontuzje, wypadki i urazy oraz koszty leczenia wynikłe z tytułu udziału w rozgrywkach, z dojazdami na i z zawodów włącznie.

– Organizator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody powstałe w wyniku utraty mienia w trakcie trwania rozgrywek.

 

9. SARS-CoV-2 – ogłoszony stan epidemii w Polsce

Podczas zawodów obowiązują aktualne przepisy „w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”.

 

10. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w organizacji i regulaminie rozgrywek.
  2. Sprawy sporne rozstrzyga organizator.
  3. Prawo do interpretacji regulaminu turnieju zastrzega sobie Organizator.
  4. W kwestiach interpretacji regulaminu oraz sprawach nie objętych regulaminem ostateczną decyzję podejmuje Organizator.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie, ul. Turystyczna 13, 11-600 Węgorzewo

kontakt z Inspektorem Ochrony Danych tel. 533 327 047 oklinska@togatus.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu uczestnictwa w imprezach sportowych organizowanych przez Administratora – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji imprez.

posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową uczestnictwa w imprezie

 

OSiR Węgorzewo

Oświadczenia zawodnika – kliknij tutaj

Zgłoszone pary /limit 16 drużyn/:

1. Piotr Staniszewski / Marcin Putra –
2. Paweł Glinka / Jarosław Urban – opłacone wpisowe
3.Adrian Krusiński / Michał Mazek – opłacone wpisowe
4. Piotr Bazarnik / Kuba Romasz – opłacone wpisowe
5. Paweł Borkowski / Bartosz Zaborowski – opłacone wpisowe
6. Adam Pawłowski / Norbert Fabisiak – opłacone wpisowe
7. Piotr Sajnaga / Łukasz Leszczyński -opłacone wpisowe
8. Łukasz Łokuciejewski / Kamil Kotwicki – opłacone wpisowe
9. Paweł Mazek / Piotr Karkut – opłacone wpisowe
10. Andrzej Mankow / Krystian Wójtkiewicz –
11. Mateusz Olbryś / Marek Kurmin – opłacone wpisowe
12. Przemysław Grala / Mariusz Diłaj – opłacone wpisowe

13. Mateusz Ferenc / Artur Kramkowski –

Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

Otwarte Mistrzostwa Węgorzewa w Siatkówce Plażowej Mężczyzn

16 sierpnia @ 10:00 - 17:00

Nagrody:
– za miejsca I-IV nagrody o łącznej wartości 6000 zł 🙂
– puchary za miejsca I-IV (każdy zawodnik)

Sponsor główny:

Każdy uczestnik turnieju otrzyma posiłek regeneracyjny oraz wodę.

Organizator zapewnia natryski 🙂

Zapisy:
– email: zapisy@osir.wegorzewo.pl (podając imiona i nazwiska zawodników, nr telefonu kontaktowego oraz czy są osoby pełnoletnie)
– tel. 507 049 845
– lub w dniu zawodów (pod warunkiem wolnych miejsc)
limit par 16, decyduje kolejność zgłoszeń

Wpisowe:
– 30 zł od pary (15 zł od zawodnika) – przyjezdni
– 20 zł od pary (10 zł od zawodnika) – Powiat Węgorzewski
– zniżka 20% dla posiadaczy Węgorzewskiej Karty Dużej Rodziny
– osoby niepełnoletnie zwolnione z opłaty

Opłatę należy wpłacać na konto bankowe Urzędu Miejskiego w Węgorzewie:
85 1020 4753 0000 0102 0006 0350
z dopiskiem „ Imiona i nazwiska zawodników – opłata za Siatkówkę Plażową Mężczyzn”

Opłatę startową należy dokonać w terminie 7 dni od daty zapisu (w innym przypadku nie później niż do 12 sierpnia).

– Brak opłaty w terminie skutkować będzie skreśleniem z listy startowej.
– Z opłaty wpisowej zwolnione są osoby niepełnoletnie.
– Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na inną parę /drużynę/.
– Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.
– Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.
– Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę powinny ten fakt zgłosić organizatorowi w ciągu 7 dni od dokonania opłaty.
– W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty należnej.
– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do dyskwalifikacji drużyny w przypadku podania danych niezgodnych z prawdą.

Uczestnictwo:
– osoby niepełnoletnie – ukończone 16 lat
– w przypadku drużyn, w których są niepełnoletni zawodnicy, drużyna musi posiadać pełnoletniego opiekuna!!!
– zawodnicy niepełnoletnie muszą posiadać pisemną zgodę opiekunów prawnych oraz oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w turnieju – oświadczenie organizatora.
– każdy uczestnik zobowiązana jest przed rozpoczęciem turnieju do podpisania na drukach organizatora oświadczenia o uczestnictwie w turnieju na własne ryzyko oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby imprezy

Szczegóły

Data:
16 sierpnia
Czas:
10:00 - 17:00
Wydarzenie kategoria:

Miejsce

Sztynort
Sztynort, warmińsko - mazurskie + Google Map

Organizatorzy

OSiR Węgorzewo
Nowy Sztynort