Regulamin Jesiennego Święta Biegów dostępny w formie pliku pdf pod linkiem:
https://osir.wegorzewo.pl/wp-content/uploads/2022/09/Regulamin-Jesienne-Swieto-Biegow-13-listopada-2022-roku.pdf

REGULAMIN
Jesiennego Święta Biegów – 13 listopada 2022 roku

– IV Bieg Niepodległości – 5 km
– VI Edycja „Biegam Bo Lubię LASY” – 10 km
I. ORGANIZATOR I PATRONAT MEDIALNY
1. Organizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie, ul. Turystyczna 13, 11-600 Węgorzewo 3.
2. Współorganizator: Towarzystwo Sportowe Kormoran Węgorzewo, ul. Zamkowa 4, 11-600 Węgorzewo
3. Patronat medialny: Gmina Węgorzewo

II. PARTNERZY
Honorowy Patronat: Burmistrz Węgorzewa
Partner Strategiczny: Gmina Węgorzewo, Nadleśnictwo Borki, 11 Mazurski Pułk Artylerii w Węgorzewie

III. CEL IMPREZY
1. Popularyzacja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.
2. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
3. Promocja Gminy Węgorzewo
4. Promocja Sponsorów i Partnerów biegu.

IV. TERMIN I MIEJSCE
1. 13 listopada 2022 r., ul. Wąska wjazd przy Restauracji „Stara Kuźnia” w miejscowości Ogonki (Żwirownia przy nasypie kolejowym).
2. Start biegu „Biegam Bo Lubię LASY” na 10 km o godz. 12:00 natomiast Bieg Niepodległości na 5 km o godz. 12.10 – biegi odbywają się po ścieżce szutrowej po starym torowisku oraz po drogach leśnych, meta w tym samym miejscu.
3. Punkt orzeźwiający z wodą po 5 km.
4. Zawodników obowiązuje limit czasowy pokonania trasy wynoszący 1,20 h (80 minut) na 10 km oraz 1,10 h (70 minut) na 5 km.
Wszyscy zawodnicy, którzy nie dobiegną do mety do godz. 13:20, zobowiązani są do przerwania biegu i zejścia z trasy.
5. Trasa oznaczona co 1 km.
6. Na trasie będą znajdowały się punkty kontrolne. Skrócenie trasy powoduje dyskwalifikację.

V. UCZESTNICTWO
1. a – Biegam Bo Lubię LASY (10 km): Prawo startu mają osoby, które do dnia 13 listopada 2022 roku ukończą 18 lat. Osoby, które do 13 listopada 2022 roku, ukończyły 16 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
1. b – Bieg Niepodległości (5 km): Prawo startu mają osoby, które do dnia 13 listopada 2022 roku ukończą 18 lat. Osoby, które do 13 listopada 2022 roku, ukończyły 14 lat mogą wystartować w biegu pod warunkiem podpisania oświadczenia (w Biurze Zawodów) przez rodzica/opiekuna prawnego o starcie dziecka na odpowiedzialność rodzica/opiekuna prawnego.
2. Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, oraz ewentualnie dowód opłaty startowej (nie dotyczy będących na liście opłaconych). Warunkiem
dopuszczenia zawodnika do biegu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby imprezy.
3. Zaleca się uczestnikom biegów przed startem w imprezie dokonanie kontrolnych badań lekarskich.
4. Weryfikacja zawodników, wydawanie numerów startowych odbędzie się na placu w miejscu startu i mety (Żwirownia) przy ul. Wąskiej w miejscowości Ogonki – wjazd przy Restauracji „Stara Kuźnia” – w dniu 13.11.2022 r. godz. 9:30 – 11:30.
5. Decyzje lekarzy zawodów dotyczące startu czy też kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne.
6. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność lub w przypadku osób niepełnoletnich na
odpowiedzialność opiekunów prawnych/rodziców dokonujących zgłoszenia Uczestnika, z pełną świadomością niebezpieczeństw i ryzyka wynikających z charakteru imprezy, które mogą polegać między innymi na utracie zdrowia lub życia.
7. Ze względów bezpieczeństwa w Biegu zabroniony jest udział osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach, innych urządzeniach mechanicznych oraz biegnących ze zwierzętami. Zabrania się wnoszenia na trasę biegu przedmiotów, które mogą być niebezpieczne dla innych Uczestników.
8. W czasie Biegów zabrania się wnoszenia środków odurzających, dopingowych, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania i posiadania wspomnianych wyżej środków i substancji zarówno przed – jak i w trakcie Imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy dopuszczenia do udziału w Biegu osób, u których zostanie stwierdzone spożycie lub posiadanie jakichkolwiek środków odurzających, nielegalnych substancji oraz napojów alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania Uczestnika, co do którego stwierdzone zostanie, że nie posiada prawa do uczestnictwa w Biegu.
10. Uczestnik zobowiązuje się przestrzegać wszelkich zasad i przepisów, które mają zastosowanie do uczestnictwa w Biegu, w szczególności zasad fair play.
11. Uczestnik ma obowiązek podporządkować się wskazówkom wydawanym przez Organizatora, sędziów, służby porządkowe, służby medyczne, Policję, Straż Pożarną i inne służby zabezpieczające trasę biegu oraz cała imprezę.
12. Podczas biegów uczestnicy zobowiązani są do posiadania widocznego numeru startowego umieszczonego na przodzie koszulki lub na pasku z przodu.
13. Zawodnicy poruszający się poza oznaczoną trasą będą bezwzględnie dyskwalifikowani.
14. Organizator nie dopuszcza do startu zawodników, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat byli zawieszeni lub zdyskwalifikowani za stosowanie dopingu.
15. Uczestników biegu obowiązują przepisy IAAF i PZLA oraz niniejszy regulamin.
16. Pomiar czasu i ustalenie kolejności zawodników, którzy ukończyli bieg będzie realizowany systemem elektronicznym.
17. Organizator zapewnia depozyt na rzeczy biegaczy w jednym z namiotów rozstawionych na placu, który zostanie oznaczony napisem „DEPOZYT”. Rzeczy należy składać do foliowych worków, opisanych numerem zawodnika, które każdy z uczestników otrzyma. Wydawanie rzeczy zawodników z depozytu. Organizator nie odpowiada za pozostawione rzeczy wartościowe.
18. Uczestnicy biegów w trakcie trwania zawodów poruszają się tylko według ściśle określonej trasy biegu.

VI. ZGŁOSZENIA
1. Zgłoszenia przyjmowane są od 09.09.2022 r. poprzez wypełnienie formularza dostępnego: – na stronie https://dostartu.pl/jesienne-swieto-biegow-2022-v8091 do 07.11.2022 r. W terminie po 08.11.2022 r. zgłoszenia nie będą przyjmowane.
W przypadku wolnych miejsc (patrz punkt 4 – VI) zgłoszenia będą przyjmowane w dniu zawodów w Biurze zawodów na placu w miejscu startu i mety (przy wiadukcie) przy ul. Szkolnej i Letniskowej w miejscowości Ogonki do godz. 11:30.
2. Za kompletne zgłoszenie uważa się wypełnienie formularza, akceptację regulaminu i dokonanie opłaty startowej.
3. Za poprawność danych umieszczonych w formularzu startowym odpowiada uczestnik.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu startujących
– 100 osób Bieg Niepodległości na 5 km*
– 150 osób Bieg „Biegam Bo Lubię LASY” na 10 km*
(* – organizator zastrzega również sobie prawo do zwiększenia limitu startujących w przypadku większej ilości chętnych do udziału w biegu).
5. Zgłoszenia do klasyfikacji drużynowej przyjmowane będą w dniu zawodów w Biurze Zawodów na oddzielnym formularzu zgłoszeniowym.

VII. OPŁATA STARTOWA
1. Tylko w PLN (wpłaty zagraniczne – koszty bankowe, prowizje itp. ponosi osoba wpłacająca).
Opłata startowa dokonana do dnia 07.11.2022 r. wynosi 50 PLN.
2. Opłata dokonywana w Biurze Zawodów w dniu 13.11.2022 r. (do godz. 11:30) wynosić będzie 70 PLN.
3. Opłatę należy wpłacić na konto bankowe Towarzystwa Sportowego Kormoran Węgorzewo: 27 1020 4753 0000 0002 0339 8922 z dopiskiem „ Imię i nazwisko – opłata za Bieg Niepodległości” lub opłata za bieg „Biegam Bo Lubię LASY”
4. Dla zawodników z za granicy, którzy zgłoszą się do 07.11.2022 r. opłata w dniu zawodów wynosi 50zł.
5. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi ani przeniesieniu na innego uczestnika.
6. Za termin wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków na konto organizatora.
7. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia oraz przekazu pocztowego/przelewu bankowego z opłatami z winy poczty/banku.
8. Osoby chcące otrzymać fakturę za wniesioną opłatę powinny ten fakt zgłosić organizatorowi w
ciągu 7 dni od dokonania opłaty.
9. W przypadku wniesienia opłaty startowej w niewystarczającej wysokości (np. w wyniku przekroczenia terminu wpłaty) zawodnik jest zobowiązany do dopłacenia różnicy do wysokości kwoty należnej.
10. Z opłaty startowej zwolnieni są uczniowie węgorzewskich szkół (przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego konieczne jest podanie nazwy szkoły) oraz zwycięzcy klasyfikacji (tylko pierwsze miejsca) w kategoriach kobiet i mężczyzn Jesiennego Święta Biegów w 2019 roku.

VIII. KLASYFIKACJE
W Biegu Niepodległości na 5 km i biegu „Biegam Bo Lubię LASY” na 10 km, będą prowadzone klasyfikacje w kategoriach wiekowych kobiet i mężczyzn:
Kobiety:
– Open
– K do 30 (ur. 1993 i młodsze)
– K +30 (ur. 1992 – 1978)
– K +45 (ur. 1977 – 1963)
– K +60 (ur. 1962 i starsi)
– Najlepsza Węgorzewianka
– Najlepsza zawodniczka służb mundurowych
Mężczyźni:
– Open
– do 30 (ur. 1993 i młodsi)
– M +30 (ur. 1992 – 1978)
– M +45 (ur. 1977 – 1963)
– M +60 (ur. 1962 i starsi)
– Najlepszy Węgorzewianin
– Najlepszy zawodnik służb mundurowych
Dodatkowo w biegu „Biegam Bo Lubię LASY” będzie prowadzona klasyfikacja drużynowa- min. 3 osoby sklasyfikowane, w tym min. 1 kobieta. Zwycięża zespół z najmniejszą sumą czasów zawodników.
W przypadku takiej samej sumy czasów o zwycięstwie decyduje miejsce najlepszej zawodniczki.
Uwaga!!! zawodnicy sklasyfikowani w kategorii open na miejscach I-III nie są klasyfikowani w kategoriach wiekowych.
Pomiar czasu odbywa się za pomocą elektronicznego chipa. Czas mierzony jest w dwóch wariantach: netto (liczony od przebiegnięcia przez linię startu) oraz brutto (liczony od strzału startera). Miejsca w klasyfikacji generalnej podawane będą według czasów netto i brutto.
Wyniki będą dostępne bezpośrednio po biegu na stronie firmy obsługującej bieg oraz na stronie OSiR-u: https://osir.wegorzewo.pl w ciągu 48h od zakończenia imprezy.

IX. NAGRODY
1. Każdy zawodnik, który ukończy bieg na 5 km lub 10 km otrzyma pamiątkowy medal.
2. Pamiątkowe puchary otrzymają zawodnicy:
– klasyfikacji open kobiet i mężczyzn : I – III miejsce (uwaga!!! zawodnicy sklasyfikowani w kategorii open na miejscach I-III nie są klasyfikowani w kategoriach wiekowych)
– klasyfikacji w kategoriach wiekowych oraz węgorzewianin, węgorzewianka oraz służby mundurowe kobiet i mężczyzn: I-III miejsce.
3. Zwycięzcy klasyfikacji w kategoriach kobiet i mężczyzn nabywają prawo bezpłatnego startu w kolejnym Jesiennym Święcie Biegów w 2023 roku.
4. Nagrody finansowe w kategorii open w biegu na 5 km i 10 km
kobiety:
• Open: I miejsce: 500 zł, II miejsce: 300 zł, III miejsce: 200 zł;
mężczyźni:
• Open: I miejsce: 500 zł, II miejsce: 300 zł, III miejsce: 200 zł;
5. Początek wręczania nagród około godz. 13:45.

X. BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW BIEGU
1. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności na całej trasie biegu.
2. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz służby porządkowej.
3. Wszyscy uczestnicy biegu ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób nieposiadających numerów startowych.
5. Organizator nie bierze odpowiedzialności za stan zdrowia osób startujących. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zapewnia opiekę medyczną w Biurze Zawodów oraz na trasie biegu.
2. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe, przymocowane do koszulek sportowych na klatce piersiowej lub na pasku z przodu. Pod karą dyskwalifikacji niedopuszczalne jest zasłanianie numeru startowego (w części lub całości).
3. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie biegu, wynikające z winy uczestników.
5. Protesty w sprawie biegu przyjmowane będą do 13:30 w Biurze Zawodów. Po tym terminie
wszystkie dodatkowe protesty i zastrzeżenia nie będą przyjmowane. Decyzja Organizatora jest ostateczna i nie podlega odwołaniu.
6. W sprawach nie ujętych w regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Organizator.
7. Bieg ubezpiecza Organizator. Organizator nie zapewnia jednak jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Uczestnikom doradza się, jeżeli uznają to za konieczne, by zakupili stosowne ubezpieczenie.
8. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci ) , a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Dodatkowo, mogą wystąpić inne czynniki ryzyka, niemożliwe do przewidzenia w tym momencie.
9. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Oświadczenia Organizatora oraz dokonanie Opłaty startowej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność.
10. Uczestnik oświadcza, że nie będzie działał na szkodę Organizatora.
11. Uczestnik deklaruje, że zwróci Organizatorowi wszystkie koszty (w tym koszty honorariów adwokackich i eksperckich) poniesione lub wypłacone przez Organizatora na rzecz jakiekolwiek osoby (w tym Uczestnika i/lub każdego z jego ubezpieczycieli) w związku z jakimkolwiek wypadkiem, stratą, szkodą lub odniesieniem obrażeń (w tym śmierci), wynikłym z obecności lub udziału Uczestnika Biegu.
12. Umieszczenie materiałów reklamowych na elementach infrastruktury Biegu (np. płoty, bramy itp.) jest wyłącznym prawem Organizatora i w szczególności jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów i partnerów Imprezy. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek nośników reklamowych na trasie biegu oraz na terenie wykorzystywanym do organizacji biegu (strefa mety) bez zgody Organizatora.
13. W sprawach spornych lub nieujętych w Regulaminie decyduje sędzia główny w porozumieniu z Organizatorem.
14. Organizator w każdej chwili zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie.
15. Ostateczna interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora.

XII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA
Niniejsze oświadczenie przyjęto i podpisano w związku z organizacją przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie (dalej jako „Organizator”) w dniu: 13.11.2022 roku zawodów sportowych pt.: JESIENNE ŚWIĘTO BIEGÓW – (dalej jako „Impreza”).
Imię i nazwisko …………………………….…………………………………………………………… – uczestnik Imprezy, zamieszkała/ły w miejscowości ………………………………………………………………….…………………..………, data ur. …………………………………………….
Niniejszym oświadczam, iż:
1. Oświadczam, że jestem zdolna/zdolny*, moje dziecko jest zdolne* pod względem fizycznym i psychicznym do wzięcia udziału w Imprezie, o której mowa powyżej, nie są mi znane jakiekolwiek powody o charakterze zdrowotnym wykluczające mnie z udziału w Imprezie oraz, że uczestniczę w Imprezie wyłącznie na własną odpowiedzialność.
2. Zrzekam się prawa do dochodzenia względem Organizatora jakichkolwiek roszczeń z tytułu możliwych szkód na osobie lub mieniu powstałych podczas i w związku z moim uczestnictwem, uczestnictwem mojego dziecka* w Imprezie.
3. Zapoznałam/zapoznałem* się z treścią regulaminu i w pełni go akceptuję.
…………………………………………………………………………….……………………………………….………………………….
Miejscowość, data i czytelny podpis uczestnika / rodzica/ opiekuna prawnego*
Część poniżej wypełnia rodzic/opiekun prawny*. Nie podanie wszystkich danych rodzica/opiekuna prawnego* powoduje, że oświadczenie jest nieważne.
Imiona i nazwiska rodziców/opiekunów prawnych*:
…………………….….……………………….………………………………………………………………………………………………
Telefon kontaktowy:……………………………………………………
Data i podpis rodziców/opiekunów prawnych*:
…………………………………………….……………..……………………………………………………………………………………
* – niepotrzebne skreślić
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby składającej oświadczenie/ rodzica/ opiekuna prawnego*)
niniejszym oświadczam, iż na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w oświadczeniu o zdolności do wzięcia udziału w zawodach sportowych pn. „JESIENNE ŚWIĘTO BIEGÓW”, organizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie z siedzibą przy ul. Turystycznej 13, 11- 600 Węgorzewo.
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………..
(miejscowość, data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie/ rodzica/ opiekuna prawnego*)
* – niepotrzebne skreślić
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko osoby wyrażającej zgodę/ rodzica/ opiekuna prawnego*)
zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062) oraz art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) niniejszym oświadczam, że:
□ TAK – wyrażam zgodę
□ NIE – nie wyrażam zgody
na przetwarzanie i wykorzystywanie mojego utrwalonego wizerunku oraz nieodpłatne i nieograniczone czasowo utrwalanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie i zwielokrotnianie mojego wizerunku /mojego dziecka/* podopiecznego w formie fotografii, zapisów wideo, zarejestrowanych podczas zawodów sportowych pn.: „JESIENNE ŚWIĘTO BIEGÓW”, organizowanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie. Niniejsza zgoda ważna jest do odwołania i nie wymaga konieczności każdorazowego zatwierdzania zdjęcia/nagrania przed jego publikacją. Przyjmuję do wiadomości, iż wizerunek może zostać wykorzystany na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie, na portalu Facebook OSiR, prasie lokalnej a także w drukowanych materiałach informacyjnych w postaci broszur lub ulotek, w celach informacji i promocji konkursu oraz OSiR w Węgorzewie.
Zgoda jest dobrowolna, może być wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem do przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Oświadczam, iż zostałem/am* zapoznany/a* z klauzulą informacyjną dotyczącą zasad przetwarzania danych osobowych przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie a także o przysługujących prawach z tym związanych.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(miejscowość, data i czytelny podpis osoby wyrażającej zgodę/ rodzica/ opiekuna prawnego*)
* – niepotrzebne skreślić
KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA SPOSOBU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PODCZAS ZAWDOÓW SPORTOWYCH PN. „JESIENNE ŚWIĘTO BIEGÓW”
Szanowni Państwo,
realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwane dalej „RODO” ) informujemy, iż:
1. Administrator Danych Osobowych:
Administratorem Państwa danych osobowych jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie z siedzibą przy ul. Turystycznej 13, 11- 600 Węgorzewo reprezentowane przez Dyrektora Placówki. Z Administratorem Danych Osobowych (ADO) można skontaktować się pisząc pod wskazany adres e- mail: osir@wegorzewo.pl lub telefonując pod numer: 87 428 52 34.
2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie się Państwo skontaktować w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji praw z tym związanych, pisząc na adres e- mail: hanna.draczkowska@gptogatus.pl
3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Państwa dane osobowe wskazane w oświadczeniu, przetwarzane będą na podstawie wyrażonej dobrowolnej zgody, w myśl z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Dane osobowe w postaci Państwa wizerunku przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w zw. z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1062). Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu zorganizowania i przeprowadzenia zawodów sportowych pn. „JESIENNE ŚWIĘTO BIEGÓW” a także w celu informacji i promocji działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji w Węgorzewie.
4. Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych osobowych:
Podanie Państwa danych osobowych w oświadczeniu/ zgłoszeniu jest dobrowolne, jednak niezbędne by wziąć udział w zawodach sportowych. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
5. Prawo do cofnięcia zgody:
W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnej zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a) RODO), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
6. Okres przechowywania danych osobowych:
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Po tym czasie dane osobowe będą przechowywane przez okres w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Odbiorcy danych osobowych:
Bez Państwa wiedzy i zgody Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych innym podmiotom. Jednak w niezbędnym zakresie i w trosce o najwyższą jakość świadczonych przez Administratora danych usług, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. organom ścigania, organom kontrolnym). Ponadto Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom wspierającym Administratora danych w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną, księgową, ochronę osób i mienia lub ochronę danych osobowych.
8. Przekazywanie danych osobowych/ profilowanie:
Administrator danych nie będzie przekazywał danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą również wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
9. Przysługujące prawa związane z ochroną danych osobowych:
W związku z przetwarzaniem danych osobowych, posiadają Państwo następujące uprawnienia:
– prawo dostępu do własnych danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, na podstawie art. 15 RODO; – prawo do żądania sprostowania (poprawienia lub uzupełnienia) Państwa danych osobowych, na podstawie art. 16 RODO; – prawo do żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”), z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 17 ust. 3 RODO; – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; – prawo do przenoszenia danych osobowych, na podstawie art. 20 RODO; – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w art. 21 RODO.
10. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:
W przypadku stwierdzenia, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane z pominięciem przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, kancelaria@uodo.gov.pl

Szanowni Państwo,

           Dla uczczenia Święta Niepodległości Ośrodek Sportu i Rekreacji w Węgorzewie organizuje  imprezę sportową pod nazwą „Jesienne Święto Biegów”, w ramach której odbędzie się VII Marsz Niepodległości (4,5 km).

Marsz organizowany jest od 2014 roku (2020 i 2021 nie odbył się z powodu pandemii Covid19) w miejscowości Ogonki i odbywa się po ścieżce szutrowej, starym torowisku oraz po drogach leśnych Nadleśnictwa Borki, w którym każdorazowo udział  wzięło ponad  100 osób.

            13 listopada 2022 o godz. 10:45 spotkajmy się w Ogonkach, by zamanifestować naszą narodową dumę i przywiązanie do suwerennego państwa polskiego. Niepodległa Polska to wartość bezcenna. Niech VII Marsz Niepodległości będzie wyrazem przywiązania do najdroższych nam narodowych tradycji, symboli państwowych i biało-czerwonych barw.

13 listopada przemaszerujemy, by wyrazić naszą dumę z naszej historii i miłości do Ojczyzny.

          Serdecznie zapraszamy na udział, zwłaszcza młode pokolenie, które coraz chętniej i powszechniej chce brać udział w uroczystościach patriotycznych.

Regulamin VII Marszu Niepodległości 13 listopada 2022 roku

Przed zapisem prosimy zapoznać się z regulaminem, który dostępny w formie pliku pdf pod linkiem poniżej:
https://osir.wegorzewo.pl/wp-content/uploads/2022/09/Regulamin-VII-Marsz-Niepodleglosci-2022.pdf

Zapisy

Zapisów można dokonywać od 26 września do 7 listopada 2022 roku podając :
– telefonicznie: 87 428 5234 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30
– mailowo: zapisy@osir.wegorzewo.pl
– osobiście w siedzibie Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Węgorzewie przy ul. Turystycznej 13 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30

Marsz niepodległości baner 2022

2019

10 KM
Mężczyźni:
1. VERKHAVODKIN Henadz BLR
2. PAVLICHUK Valeriy RUS
3. BIELIUNAS Paulius LTU

Kobiety:
1. KRAUTSOVA Vonha LTU
2. JACHIMOWICZ Dorota POL
3. DZIEKONSKA Magdalena POL

 

5 KM
Mężczyźni:
1. HRAMATOVSKI Dzmitry  LTU
2. OŁOWSKI Jakub POL
3. WRONOWSKI Rafał POL

Kobiety:
1. KUSHNIR Viktoryia LTU
2. BIELENICA Beata POL
3. KOROTKO Justyna POL

 

Pełna lista wyników na 5 i 10 km dostępna pod linkiem:
https://domtel-sport.pl/wyniki,zawody,4753

 

Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

Jesienne Święto Biegów (Biegam Bo Lubię LASY 10 km, IV Bieg Niepodległości 5 km, VII Marsz Niepodległości)

13 listopada @ 10:00 - 14:30

JESIENNE ŚWIĘTO BIEGÓW plakat 2022

Zapisy online do 7 listopada 2022 roku, kliknij w link poniżej:
https://zapisy.domtel-sport.pl/jesienne-swieto-biegow-2022-v8091

Szczegóły

Data:
13 listopada
Godzina:
10:00 - 14:30
Kategoria wydarzenia:

Miejsce wydarzenia

Ogonki k. Węgorzewa
Ogonki, warmińsko-mazurskie 11-600 Poland + Google Map

Organizator

OSiR Węgorzewo
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support